Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zatrudnianie osób niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Prowadzący: Jan Chmiel

2 Warsztat I „Hierarchia potrzeb Maslowa” - warsztat interaktywny

3

4 Pomoc społeczna jako ustawowo podstawowa forma pomocy
Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Podst. prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. z. późn. zm.

5 Zadania urzędu pracy na rzecz ekonomii społecznej
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, klub pracy, szkolenia, pożyczki, prace interwencyjne, roboty publiczne, programy specjalne, wypłacanie zasiłków, realizacja programów subsydiowania zatrudnienia, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami przeznaczonymi na przeciwdziałanie bezrobocia i działania na lokalnym rynku pracy.

6 Klub integracji społecznej
Klub może realizować następujące zadania: ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego, reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia; prowadzenie poradnictwa zawodowo – psychologicznego, propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych, opracowanie i realizacja programów pomocowych, rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczestnikom zajęć, prowadzenie działalności samopomocowej, udzielanie wsparcia samoorganizującym się innym grupom, kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej, współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.

7 Centrum integracji społecznej
Centrum powinno wykonywać zadania: społeczno – wychowawcze, rozumiane jako aktywność w sferze reintegracji społecznej, resocjalizacji i socjalizacji, ochronne rozumiane jako zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, czasu pracy, wyżywienia oraz ekwiwalentu wynagrodzenia, ekonomiczne, rozumiane jako statutowa działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym, edukacyjne, rozumiane jako praktyka działania w zakresie szeroko rozumianej reorientacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego, terapeutyczne, rozumiane jako eliminowanie źródeł objawów i skutków psychologiczno-społecznych dysfunkcji.

8 Zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy chronionej
Zadania ZAZ: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Przeciwdziałanie bezrobociu. Zadania ZPCH: Przeciwdziałanie bezrobociu

9 spółdzielnie socjalne
Zadania Spółdzielni: przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy, umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową, podejmuje działania w kierunku odbudowania i podtrzymania u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przede wszystkim poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, Może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

10 Podmioty gospodarki rynkowej
Zadania: Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstwa), (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility)

11 Organizacje pozarządowe, Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą
Zadania: Wszystkie zadania ujęte i nie ujęte w niniejszej prezentacji

12 Organizacje kościelne
Wszystkie zadania z zakresu ekonomii społecznej zgodne z nauką kościoła

13 inne media, administracja państwowa, JST, środowisko akademickie,
…………………………….

14 Warsztat II „cel- zadanie- wykonanie- rezultat”- warsztat interaktywny

15 Podsumowanie, wnioski i Dziękuję za uwagę Janek Chmiel Tel


Pobierz ppt "Zatrudnianie osób niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google