Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja informacyjna na temat na temat konkursu dotacji dla partnerstw samorządowych w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2012-2016 Warszawa 28 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja informacyjna na temat na temat konkursu dotacji dla partnerstw samorządowych w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2012-2016 Warszawa 28 stycznia."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja informacyjna na temat na temat konkursu dotacji dla partnerstw samorządowych w ramach Programu Regionalnego MF EOG Warszawa 28 stycznia 2013 r. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” wspófinansowanego ze środków MF EOG

2 Program konferencji w dniu 28.01.2013
11: :10 Otwarcie konferencji – Tomasz Potkański, z-ca dyrektora Biura Związku Miast Polskich 11: :55 Prezentacja założeń i regulaminu konkursu dotacji dla partnerstw – Marcin Bogusz; Kwalifikowalność wydatków i system płatności - Magdalena Braniewska, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej MRR 11: :30 Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacji i wymaganych załączników, najważniejsze aspekty realizacji projektów - Tomasz Potkański, Kierownik Projektu, ZMP 12: :45 przerwa 12: :00 Dyskusja - pytania uczestników i odpowiedzi ze strony przedstawicieli MRR 14:00 lunch

3 Na jakim etapie pracy są Partnerstwa
Zakres merytoryczny współpracy i skład partnerstwa Zasady współpracy i szczegółowe podejście Lipiec styczeń 2013 Zaawansowane ustalenia Zaawansowane ustalenia Kryteria oceny merytorycznej znane Luty 2013 Ostateczny zakres meryt. Ostateczne zasady współpracy Marzec 2013 Pisanie AW i Wniosku Złożenie Wniosku – 5 kwietnia

4 Główne kryteria oceny merytorycznej wniosków
Waga poszczególnych kryteriów w całkowitej ocenie [w %]

5 Podkryteria oceny merytorycznej

6 Karta oceny merytorycznej – analiza (1)

7 Karta oceny merytorycznej – analiza (2)

8 Karta oceny merytorycznej – analiza (3)

9 Karta oceny merytorycznej – analiza (4)

10 Karta oceny merytorycznej – analiza (5)

11 Karta oceny merytorycznej – analiza (6)

12 Karta oceny merytorycznej – analiza (7)

13 Karta oceny merytorycznej – analiza (8)

14 Karta oceny merytorycznej – analiza (9)

15 tytuł

16 Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa? (1)
Strategie obszaru funkcjonalnego – wymiar całościowy Poziom strategii sektorowych, w tym szczególnie: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; lokalny rynek pracy; zadania oświatowo – edukacyjne (np. analiza w kontekście lokalnego /ponadlokalnego rynku pracy); polityka mieszkaniowa jako sposób na rozwiązywanie problemów społecznych (funkcja socjalna) i gospodarczych (wzrost mobilności mieszkańców, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową); kształtowanie przestrzeni publicznej, w tym zwłaszcza zintegrowana rewitalizacja obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych; problemy zmian demograficznych, w szczególności dostosowanie „oferty” miast do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz różnych pokoleń; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, rekreacji. Infrastruktura transportowa – rozwój infrastruktury miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, promocja transportu publicznego, usprawnienie multimodalnych systemów komunikacyjnych, problemy bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego i innych wymiarów. partycypacja społeczna – wzmocnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych; konsultowanie z partnerami projektów strategii i planów rozwoju

17 Jakich zagadnień mogą dotyczyć strategie i plany operacyjne opracowane przez partnerstwa? (2)
3. Inne strategie / zagadnienia ważne dla rozwoju lokalnego danego obszaru funkcjonalnego, zwłaszcza z zakresu 11 priorytetów funduszy strukturalnych UE na lata , tzn.: 1. Badania i działalność innowacyjna; Technologie informacyjno-komunikacyjne; Konkurencyjność MSP; Gospodarka nisko-emisyjna; Dostosowanie do zmian klimatycznych oraz zapobieganie i zarz. ryzykiem 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (w tym zasobów dziedzictwa kulturowego); Zrównoważony transport; Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności; Integracja społeczna i zwalczanie ubóstwa; Edukacja, upowszechnianie umiejętności i ustawiczne kształcenie; Kreowanie możliwości instytucjonalnych i efektywna administracja publiczna.


Pobierz ppt "Konferencja informacyjna na temat na temat konkursu dotacji dla partnerstw samorządowych w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2012-2016 Warszawa 28 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google