Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Kraków 24.04.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Kraków 24.04.2008."— Zapis prezentacji:

1

2 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Kraków 24.04.2008

3 3 CELE PO KL Cel gł ó wny PO KL Wzrost poziomu zatrudnienia i sp ó jności społecznej Cel drugiNarodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Cel drugi Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Cele szczegółowe Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej

4 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent centralny centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego Przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Pomoc Techniczna X Komponentregionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX Promocja integracji społecznej VII

5 5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytety

6 6 Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania:

7 7 Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Priorytet Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania: Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

8 8 Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie przez całe życie Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania:

9 9 Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działania:

10 10 Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego Priorytet V Dobre rządzenie Działania:

11 11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Komponent Regionalny – Małopolska

12 12 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

13 13 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Cele szczegółowe: 3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich)

14 14 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.2 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie projekty konkursowe dla PUP i WUP Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Poddziałanie6.1.3 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych projekty systemowe

15 15 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia projekty konkursowe Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich zawodowej na obszarach wiejskich projekty konkursowe Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania: Priorytet VI

16 16 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty (w tym powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, w zakresie zadań nieobjętych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

17 17 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie projekty konkursowe Beneficjent: PUP i WUP w zakresie zadań realizowanych przez CIPKZ i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne WUP, zgodnie z zakresem kompetencji

18 18 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie6.1.3 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych projekty systemowe Beneficjent: powiatowe urzędy pracy

19 19 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

20 20 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

21 21 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

22 22 Priorytet VII Promocja integracji społecznej 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej Cele szczegółowe:

23 23 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej społecznej projekty systemowe Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie centra pomocy rodzinie projekty systemowe Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania: Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej projekty systemowe

24 24 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej ekonomii społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania: Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej projekty konkursowe

25 25 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej projekty systemowe Beneficjent: Ośrodki pomocy społecznej

26 26 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie projekty systemowe Beneficjent: powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)

27 27 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej projekty systemowe Beneficjent: regionalne ośrodki polityki społecznej (ROPS)

28 28 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

29 29 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

30 30 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

31 31 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

32 32 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Cele szczegółowe:

33 33 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działania: Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty konkursowe Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej projekty systemowe

34 34 Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty Regionalne kadry gospodarki

35 35 Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty Regionalne kadry gospodarki

36 36 Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty realizowane przez partnerów społecznych Projekty konkursowe Beneficjent: partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze) Regionalne kadry gospodarki

37 37 Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Projekty systemowe Beneficjent: samorząd wojewódzki – Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Regionalne kadry gospodarki

38 38 Działanie 8.2 Transfer wiedzy Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działania: Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw projekty konkursowe Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji projekty systemowe

39 39 Priorytet VIII Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla wsp ó łpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Regionalne kadry gospodarki Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

40 40 Priorytet VIII Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Regionalne kadry gospodarki Projekty systemowe Beneficjent: samorząd województwa

41 41 Priorytet IX Rozw ó j wykształcenia i kompetencji w regionach

42 42 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich Cele szczegółowe: 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

43 43 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przedszkolnej projekty konkursowe Poddziałanie9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych edukacyjnych projekty konkursowe Poddziałanie9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych projekty systemowe Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania:

44 44 Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nier ó wności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

45 45 Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyr ó wnywanie szans edukacyjnych uczni ó w z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie r ó żnic w jakości usług edukacyjnych Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

46 46 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczni ó w szczeg ó lnie uzdolnionych Projekty systemowe Beneficjent: samorząd województwa

47 47 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

48 48 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

49 49 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty

50 50 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekty konkursowe Beneficjent: Wszystkie podmioty


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Kraków 24.04.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google