Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów do spraw Energii Warszawa, 5-6 październik 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów do spraw Energii Warszawa, 5-6 październik 2006."— Zapis prezentacji:

1 II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów do spraw Energii Warszawa, 5-6 październik 2006

2 Zarządzanie Energią w Gminie Inspiracje projektów Energie-Cites i doświadczenia własne Bielska-Białej

3 Projekty związane z zarządzaniem energią realizowane w gminie Bielsko-Biała z udziałem Energie Cites ECOS-OUVERTURE/PHARE (1992-1996) WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W BUDYNKACH I OŚWIETLENIU KOMUNALNYM DG XVII, SAVE II (1999-2001) LOKALNA POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI I CZECH - ROLA LOKALNYCH WŁADZ PAUCI (2001) WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z UKRAINĄ W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ SchooBieDo (2004-) WDRAŻANIE SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W KOMUNALNYCH OBIEKTACH SZKOLNYCH DISPLAY (2005-) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W GMINIE POPRZEZ ODDZIAŁYWANIA WIZUALNE NA ODBIORCĘ

4 Gmina odbiorcą paliw i energii Dane do wykresu dotyczą roku 2003

5 Gmina odbiorcą paliw i energii Dane do wykresu dotyczą roku 2003

6 woj. śląskie ENION Oddziaływanie przedsiębiorstw energetycznych i gmin na realizację polityki energetycznej

7 Podział zadań i kompetencji w planowaniu energetycznym GMINY Zadanie: PLANOWANIE I ORGANIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, EN. ELEKTR. I PALIWA GAZOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE Zadanie: ZASPOKOJENIE OBECNEGO I PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA PLANY ROZWOJU Podstawa prawna (Art. 18 i 19) POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA MPZP Zakres i cele: OCENA I MONITOROWANIE STANU ISTNIEJĄCEGO PROGNOZOWANIE ZMIAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, EN. ELEKTR. I PALIWA GAZOWE ORGANIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, EN. ELEKTR. I GAZ NA OBSZARZE GMINY WSKAZANIE NADWYŻEK LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII, OŹE Podstawa prawna: ZAŁOŻENIA PZCEiG (Art. 16 ust. 5 pkt 2) MPZP (Art. 16 ust. 1) Cele: DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MODERNIZACJA, BUDOWA SIECI I ŹRÓDEŁ (OŹE) RACJONALIZACJA UŻYTKOWANIA FINANSOWANIE INWESTYCJI

8 Planowanie energetyczne gmin i przedsiębiorstw energet. – stan istniejący MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA Art. 12 ust. 2 pkt. 1 GMINY Założenia i plany ZCEiG Art. 18 ust. 2 MPZP WOJEWODA Art. 17 ust. 2 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt. 5 Art. 23 ust. 3 Art. 16 ust. 5 pkt. 2 PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE Plany rozwoju Art. 16 ust.1 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Art. 19 ust. 5 Art. 23 ust. 3 ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI OPINIA

9 MINISTER GOSPODARKI POLITYKA ENERGETYCZNA PAŃSTWA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI uzgodnienie projektów planów przedsięb. energetycznych PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE PLANY ROZWOJU ENION 323 gminy GMINY ZAŁOŻENIA DO PZCEIG MPZP SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WOJEWÓDZKIE (REGIONALNE) ZAŁOŻENIA DO PZCEIG woj. śląskie 161 gmin WOJEWODA Art. 12 UZGODNIENIE ZAPEWNIENIE SPÓJNOŚCI Planowanie energetyczne gmin i przedsiębiorstw energet. – proponowane zmiany

10 1. Naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach polityki energetycznej jest Minister Gospodarki 2. Zadania Ministra Gospodarki w zakresie polityki energetycznej obejmują: 1. przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koordynowanie jej realizacji; 2. określenie szczegółowych warunków planowania i funkcjonowania systemów zaopatrzenia w paliwa i energię, w trybie i zakresie ustalonych w ustawie; 3.... 4. współdziałanie z wojewodami i samorządami terytorialnymi w sprawach planowania i realizacji systemów zaopatrzenia w paliwa i energię; 5.... Rozdział 3 Polityka energetyczna Art. 12.

11 PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE MINISTER GOSPODARKI URE MINISTER GOSPODARKI GMINA OKREŚLENIE ZASAD: funkcjonowanie systemów (Art. 9 i 12) kształtowanie i kalkulacja taryf (Art. 46 i 12) ROZPORZ. WYKONAWCZE przyłączeniowe - taryfowe OKREŚLENIE WARUNKÓW: planowanie i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w ciepło, en elektr. i gaz (Art.12 ust.2 pkt. 2) współdziałanie z wojewodami i samorządami terytorialnymi (Art. 12 ust. 2 pkt. 4) ODPOWIEDZIALNOŚĆ: funkcjonowanie systemu gazowego, elektroenerget., ciepłowniczego kształtowanie i kalkulacja taryf dla paliw gazowych, en. elektr. i ciepła ODPOWIEDZIALNOŚĆ: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, en. elektr. i gaz (Art. 18) opracowanie założeń do planu oraz planu ZCEiG (Art. 19 i 20) zapewnienie spójności pomiędzy planami p.e., a założeniami i planami gminy (Art. 16 ust. 5 pkt. 2) ZATWIERDZANIE I KONTROLO- WANIE: stosowania taryf (Art.23 ust.2 pkt.2) standardów jakościowych obsługi odbiorców UZGADNIANIE: planów rozwoju przeds. energet. Akty wykonawcze w uregulowaniach Ustawy Prawo Energetyczne DO REALIZACJI ZADAŃ PRZEDS. ENERGETYCZNYCH ORAZ GMIN

12 Struktura usług energetycznych w gminie Ü to doświadczone i przygotowane służby do świadczenia w sposób zorganizowany usług energetycznych przedsiębiorstwa energetyczne gminy Ü to często brak komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

13 Ü analizy i monitorowanie stanu istniejącego Ü diagnozy i określenie kierunków rozwoju i modernizacji Ü monitorowanie założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Ü nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w paliwa i energię Ü realizacja celów określonych w założeniach i planach Ü optymalizacja infrastruktury energetycznej poprzez mpzp Ü aktualizacja założeń i planów energetycznych gminy Ü zapewnienie współpracy i koordynacja polityki energetycznej gminy z zadaniami przedsiębiorstw energetycznych Ü zawieranie umów z przedsięb. energet. na realizację zadań planu Zarządzanie energią w gminie

14 Ü odpowiedzialność za zrównoważony rozwój gminy Ü nadzorowanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliw i energii Ü wykorzystanie własnych zasobów paliw i energii oraz ciepła odpadowego Ü wykorzystanie OŹE Ü wpływ na poziom kosztów świadczonych usług energetycznych Zadania własne gminy w zakresie polityki energetycznej

15 Bariery ograniczające optymalne zarządzanie energią w gminie Ü odpowiedzialności za organizację przez gminę zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Ü planowania energetycznego na szczeblu wojewódzkim i regionalnym Ü zapewnienia spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych i założeń do planów energetycznych gminy Ü opiniowania planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych przez samorząd NIEWYSTARCZAJĄCE UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE:

16 Urząd Miejski w Bielsku-Białej pl. Ratuszowy 1 Biuro Zarządzania Energią tel. +48 33 4971 560 pze@um.bielsko.pl Dziękuję za uwagę Prelegent: Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Zbigniew Michniowski michniowski@um.bielsko.pl


Pobierz ppt "II Europejska Konferencja Samorządowych Specjalistów do spraw Energii Warszawa, 5-6 październik 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google