Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejszy w każdym działaniu jest początek"— Zapis prezentacji:

1 Najważniejszy w każdym działaniu jest początek
(Platon) Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - jako punkt wyjścia do realizacji planów energetycznych gmin

2 PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

3 PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE
Działania gminy w zakresie planowania i realizacji zaspokojenia popytu na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe OBLIGATORYJNE Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe MOŻLIWE i/lub KONIECZNE Opracowanie projektu planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Opracowywanie biznes planów poszczególnych inwestycji przewidzianych w planie gospodarki energetycznej gminy Realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych (modernizacyjnych) Finansowanie Eksploatacja gminnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

4 ustawa o samorządzie gminnym (1990)
PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE USTAWODAWSTWO w zakresie strategii na tradycyjnych rynkach gminnych i rynkach nowych usług ustawa o samorządzie gminnym (1990) ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (1994) ustawa o gospodarce komunalnej (1996) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1996) ustawa Prawo energetyczne (1997) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (2001) ustawa Prawo ochrony środowiska (2001) ustawa o odpadach (2001)

5 zakres współpracy z innymi gminami
PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE W szczególności art. 19 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne stanowi, że projekt założeń powinien określać: ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zakres współpracy z innymi gminami

6 harmonogram realizacji zadań
PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE Art. 20 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne stanowi, że projekt planu powinien zawierać: propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym harmonogram realizacji zadań przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania

7 PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE

8 Etapy opracowania projektu założeń
PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE Etapy opracowania projektu założeń Pozyskania niezbędnych danych ze strony Gminy, odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych Wykonanie części tekstowej i graficznej Uzgodnienia – opiniowanie przez Samorząd Województwa i Wojewodę, wyłożenie do publicznego wglądu Uchwalenie przez Radę Gminy

9 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WYKONANIA PRZYKŁADOWEGO PROJEKTU
PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WYKONANIA PRZYKŁADOWEGO PROJEKTU Wymagania projektu założeń: ustawa z dnia r. - Prawo energetyczne wymogi określone w zapytaniu ofertowym Urzędu Gminy na wykonanie opracowania, oferta Wykonawcy na wykonanie projektu założeń, zapisy umowy Termin wykonania (bez opiniowania): styczeń – czerwiec 2001 (tekst i mapy: maj, czerwiec 2001) Całkowita powierzchnia Gminy: ha Liczba ludności: Wykonawcy: PARTNER NA RYNKU ENERGII Sp. z o.o. Oddział Gliwice BSPiR „ENERGOPROJEKT – KATOWICE” S.A.

10 PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WYKONANIA PRZYKŁADOWEGO PROJEKTU

11 Możliwości realizacji w Gminie Gierałtowice
PROJEKT ZAŁOŻEŃ JAKO PODSTAWA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE Możliwości realizacji w Gminie Gierałtowice wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w źródle kogeneracyjnym – ekologiczny i ekonomiczny sposób dostawy mediów przy założeniu pracy agregatu w sezonie i poza sezonem grzewczym układy kogeneracyjne oparte na silnikach spalinowych lub turbinach gazowych o mocach od kilkunastu kilowatów do kilku megawatów zabudowa agregatu kogeneracyjnego na potrzeby basenu przy Szkole Podstawowej w jednym z Sołectw Gminy powołanie zespołu zadaniowego ds. utworzenia PM/PI oraz rozwoju gospodarki skojarzonej w Gminie kawiarnia internetowa – usługi dodane dla społeczności gminnej

12 USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM, A PRZEDSIĘBIORSTWA PM/PI
Bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstw PM/PI i ich sieci związane są następujące obszary zadań własnych gmin: ·  zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

13 USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM, A PRZEDSIĘBIORSTWA PM/PI
brak ograniczeń w dysponowaniu przez gminę jej majątkiem konieczność podejmowania decyzji w sposób zgodny z ustawą, tzn. przez właściwe organa gminy w celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi WNIOSKI: gmina może wnosić mienie komunalne do powołanej przez siebie spółki prawa handlowego, jak też może wnosić mienie komunalne jako swój udział w spółkach prawa handlowego gmina może uczestniczyć w przedsiębiorstwach PM/PI


Pobierz ppt "Najważniejszy w każdym działaniu jest początek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google