Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE

2 Elementy porozumienia administracyjnego

3 1. CEL Bardziej efektywne wykonywanie zadań administracji publicznej

4 2. PODMIOTY Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) Samorządowe osoby prawne Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej Organy administracji rządowej

5 3. PRZEDMIOT ↓ Współdziałanie w realizacji zadań
administracji publicznej

6 4. RODZAJE Porozumienia komunalne Związki komunalne
Porozumienia między administracją rządową (terenową i centralną) a samorządową w celu wykonania zadań z zakresu administracji rządowej

7 5. PODSTAWA PRAWNA Przepisy ustrojowe prawa administracyjnego
Przepisy materialne prawa administracyjnego

8 Porozumienie administracyjne traci moc prawną
w razie osiągnięcia zakładanych celów za zgodą stron w warunkach określonych w porozumieniu na podstawie rozstrzygnięć organów wyższego stopnia

9 Rodzaje porozumień administracyjnych

10 (1) POROZUMIENIE KOMUNALNE
dwustronne lub wielostronne umowy administracyjne zawierane przez gminy (porozumienia międzygminne) lub powiaty a także gminy i powiaty oraz województwa mają charakter publicznoprawny jednostka wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem komunalnym przejmuje prawa i obowiązki pozostałych jednostek, związane z powierzonymi jej zdaniami jednostki partycypują w kosztach realizacji zadania określonego w porozumieniu

11 (2) ZWIĄZKI GMIN I ZWIĄZKI POWITATÓW
zawierane są w formie uchwał organów stanowiących jednostek łączących się w związek przyjmują statuty i uzyskują osobowość prawną nie stanowią jednostek samorządu terytorialnego wykonują zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność zakładanie, wstępowanie i występowanie ze związków jest dobrowolne. Następuje na podstawie podjętych bezwzględną większością głosów uchwał organów stanowiących danej jednostki do gospodarki finansowej związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gminy (powiatu)

12 Art. 124 ust. 11 ustawy o finansach publicznych
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego umieszcza się w budżecie tej jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych zadań.

13 (3) POROZUMIENIE MIĘDZY ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ A SAMORZĄDOWĄ
CEL: wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 1) Porozumienie między wojewodą a organami jednostek samorządu terytorialnego (np. wojewoda powierza utrzymywanie cmentarzy wojennych gminie) 2) Porozumienie między organami centralnymi a terytorialnego (np. między ministrem rolnictwa a powiatem w/s przekazania szkół o profilu rolniczym)

14 Porozumienie między wojewodą a ZOZ.
(4) POROZUMIENIE MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ A INNYMI PODMIOTAMI Przykład: Porozumienie między wojewodą a ZOZ.

15 POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE
prawna forma działania administracji niewładcza odmiana umowy administracyjnej obejmuje wyłącznie podmioty, na których spoczywają obowiązki wykonywania administracji publicznej podmioty te nie są związane zależnościami: podległości organizacyjnej podległości służbowej


Pobierz ppt "POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google