Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka działań wykonawczych na lata 2009-2012 Zespół doradców Ministra Gospodarki Łódź luty 2009 Załącznik do polityki energetycznej Polski do 2030 Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka działań wykonawczych na lata 2009-2012 Zespół doradców Ministra Gospodarki Łódź luty 2009 Załącznik do polityki energetycznej Polski do 2030 Działania."— Zapis prezentacji:

1 Polityka działań wykonawczych na lata 2009-2012 Zespół doradców Ministra Gospodarki Łódź luty 2009 Załącznik do polityki energetycznej Polski do 2030 Działania w zakresie rozwoju kogeneracji

2 1.3. Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, w tym w postaci świadectw pochodzenia, w szczególności dla kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin 1.Przygotowanie i sukcesywne wdrażanie nowych zasad regulacji cen ciepła sieciowego, które zapewnią likwidację skrośnego finansowania produkcji ciepła w skojarzeniu przychodami z produkcji energii elektrycznej i certyfikatów poprzez wprowadzenie metody porównawczej (benchmarking) w zakresie sposobu ustalania cen ciepła Zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki od 2010 roku. 2.Utrzymanie systemu wsparcia energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji na poziomie zapewniającym opłacalność inwestowania w nowe moce oraz zapewnienie przewidywalności tego systemu w perspektywie kolejnych 10 lat – praca ciągła. 3.Uregulowanie rozporządzeniem procedury sporządzania przez gminy planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w szczególności w planowaniu zostanie wprowadzony obowiązek tworzenia rankingu możliwych metod pokrycia zapotrzebowania na ciepło oraz wybór optymalnego wariantu w taki sposób, aby zapewnić realizację celów polityki energetycznej państwa oraz metod realizacji planów. 2010 r. 2 Poprawa efektywność energetycznej

3 4. Sporządzenie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii elektrycznej – 2011 r. 5. Prowadzenie oceny efektywności funkcjonującego systemu wsparcia energii z kogeneracji. Praca ciągła Odpowiedzialni Minister właściwy ds. gospodarki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 1.3. Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, w tym w postaci świadectw pochodzenia, w szczególności dla kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin 3 Poprawa efektywność energetycznej

4 1.7. Wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy zastosowaniu kredytów preferencyjnych oraz dotacji że środków krajowych i europejskich 1.… 2.… 3. Wsparcie inwestycji w zakresie stosowania najlepszych dostępnych technologii w przemyśle, wysokosprawnej kogeneracji, ograniczenia strat przesyłowych w sieciach elektroenergetycznych i ciepłowniczych oraz termomodernizacji budynków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych. Realizacja powyższych zadań ma charakter pracy ciągłej. Odpowiedzialni Minister Gospodarki 4 Poprawa efektywność energetycznej

5 2.1. Działania legislacyjne, mające na celu likwidację barier inwestycyjnych, szczególności w zakresie inwestycji liniowych 1.Przygotowanie założeń do ustawy ułatwiającej realizację inwestycji linowych w energetyce – 2009 r. 2.Opracowanie projektów regulacji prawnych upraszczających procedury realizacji inwestycjach liniowych w energetyce oraz umożliwiających uregulowanie stanu prawnego i eksploatację istniejącego majątku sieciowego, w tym regulacji dotyczących gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody – 2009 r. 3.… 4.… 5.Rozważenie zasadności i ewentualne wprowadzenie rozwiązań mających na celu nadanie statusu celu publicznego inwestycjom w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni.- 2009 r. Odpowiedzialni Minister właściwy ds. gospodarki Minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej Minister właściwy ds. środowiska Minister właściwy ds. administracji publicznej Minister właściwy ds. rozwoju wsi 5 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii

6 2.3.9. Wprowadzenie zmian do Prawa energetycznego w zakresie zdefiniowania odpowiedzialności organów samorządowych za przygotowanie lokalnych założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 1.Określenie sposobu egzekwowania odpowiedzialności organów samorządu terytorialnego za przygotowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i realizacje w zakresie działania tych organów (zmiana ustawy – Prawo energetyczne) – 2010 r. 2.Równoległe przygotowanie nowelizacji ustaw dotyczących zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej pod kątem wprowadzonych zmian w ustawie – Prawo energetyczne – 2010 r. 3.Rozważenie wprowadzenia zmian w prawie mających na celu umożliwienie planowania zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na poziomie powiatu lub województwa. Odpowiedzialni Minister właściwy ds. gospodarki Minister właściwy ds. administracji publicznej 6 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii

7 5.4. Zmiana mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie rynkowych metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem metody cen referencyjnych Przygotowanie i sukcesywne wdrażanie nowych zasad regulacji cen ciepła sieciowego poprzez wprowadzenie metody porównawczej (benchmarking) opartej o funkcjonujące na rynku ceny wytwarzania samego ciepła w zależności od rodzaju paliwa i ceny przesyłu od 2010 Odpowiedzialni Minister właściwy ds. gospodarki Minister właściwy ds. administracji publicznej 7 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

8 6.5. Wykorzystanie przychodów z aukcji uprawnień do emisji CO 2 do wspierania działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych 2. Opracowanie systemu i zasad dysponowania przychodami z aukcji uprawnień do emisji CO 2 w tym: Odpowiedzialni Minister właściwy ds. gospodarki Minister właściwy ds. finansów publicznych Minister właściwy ds. środowiska Wsparcie budowy instalacji CCS i prac badawczych w tym zakresie Doskonalenie technologii zgazowania węgla Systemu wsparcia produkcji ciepła i chłodu z energii odnawialnej Wprowadzenie nowych elementów wsparcia dla jednostek kogeneracji wybudowanych po roku 2008 i zobowiązanych od roku 2013 do zakupu pełnej ilości uprawnień emisji CO 2 na produkcję energii elektrycznej Ogniw paliwowych nowej generacji 3. Ustalenie priorytetów wykorzystania przychodów z aukcji uprawnień do emisji CO 2 – 2010 r. 8 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko

9 6.6. Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwórczych 1.Uwzględnienie w planach inwestycyjnych spółek z udziałem Skarbu Państwa zagospodarowania lokalnego potencjału ciepła użytkowego poprzez budowę jednostek skojarzonych – praca ciągła 2. Utrzymanie systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 3. Wykorzystanie obowiązków w zakresie przygotowania planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do zastępowania przez samorządy wyeksploatowanych rozdzielonych źródeł wytwarzania ciepła jednostkami kogeneracyjnymi – praca ciągła 4. Analiza możliwości i ewentualne uzupełnienie systemu wydawania zezwoleń na lokalizację nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub ciepła o obowiązek przedłożenia analizy możliwości wykorzystania technologii wysokosprawnej kogeneracji – 2011 r. 5. Zastosowanie preferencji dla jednostek kogeneracji w przetargach na nowe moce ogłaszane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Odpowiedzialni Minister właściwy ds. gospodarki 9 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko


Pobierz ppt "Polityka działań wykonawczych na lata 2009-2012 Zespół doradców Ministra Gospodarki Łódź luty 2009 Załącznik do polityki energetycznej Polski do 2030 Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google