Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomorska Agencja Poszanowania Energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomorska Agencja Poszanowania Energii"— Zapis prezentacji:

1 Pomorska Agencja Poszanowania Energii
Tel/fax (0-52) (0-52) Bydgoszcz Ul. Siedlecka 10

2 „Planowanie energetyczne na poziomie gmin”
Bydgoszcz, 24 stycznia 2008r. Pomorska Agencja Poszanowania Energii

3 Prawo energetyczne USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 54 poz. 348) (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 153 poz. 1504) (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 89 poz. 625) Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo energetyczne

4 Rozdział 3 Polityka energetyczna - Art.16
Art. 16. 1. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządzają dla obszaru swojego działania plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, uwzględniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kierunki rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 2. Przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło na okresy nie krótsze niż trzy lata. 3. Plany, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 1) przewidywany zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła;   2) przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz ewentualnych nowych źródeł paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, w tym źródeł odnawialnych;   2a)  przedsięwzięcia w zakresie modernizacji, rozbudowy lub budowy połączeń z systemami gazowymi albo z systemami elektroenergetycznymi innych państw;  3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie paliw i energii u odbiorców;   4) przewidywany sposób finansowania inwestycji;   5) przewidywane przychody niezbędne do realizacji planów;   6) przewidywany harmonogram realizacji inwestycji.   Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo energet. – 2

5 Rozdział 3 Polityka energetyczna - Art.16
4. Plany, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat dla paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, przy zapewnieniu ciągłości, niezawodności i jakości dostaw. 5. W celu racjonalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, przy sporządzaniu planów, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii są obowiązane współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami, na których obszarze przedsiębiorstwa te wykonują działalność gospodarczą; współpraca powinna polegać w szczególności na: 1) przekazywaniu przyłączonym podmiotom informacji o planowanych przedsięwzięciach w takim zakresie, w jakim przedsięwzięcia te będą miały wpływ na pracę urządzeń przyłączonych do sieci albo na zmianę warunków przyłączenia lub dostawy paliw gazowych lub energii;  2) zapewnieniu spójności między planami przedsiębiorstw energetycznych a założeniami i planami, o których mowa w art. 19 i 20.  Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo energet - 3

6 Rozdział 3 Polityka energetyczna - Art.17, 18
Art. 17. Samorząd województwa uczestniczy w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na obszarze województwa w zakresie określonym w art. 19 ust. 5 oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa. Art. 18. 1.  Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:   1)  planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;   2)  planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;  3)  finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.  2.  Gmina realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z polityką energetyczną państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo energet – 4

7 Rozdział 3 Polityka energetyczna - Art.19
Art. 19. 1.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. 2. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy lub jej części.    Projekt założeń powinien określać:   1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;   2)  przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;   3)  możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;  4) zakres współpracy z innymi gminami.   4. Przedsiębiorstwa energetyczne udostępniają nieodpłatnie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) plany, o których mowa w art. 16 ust. 1, w zakresie dotyczącym terenu tej gminy oraz propozycje niezbędne do opracowania projektu założeń. 5.  Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. 6. Projekt założeń wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości.   7. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.   8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.   Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo energet – 5

8 Rozdział 3 Polityka energetyczna - Art. 20
Art. 20.  1.  W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny. 2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym;  1a)  propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji;  2) harmonogram realizacji zadań;  3) przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.  4. Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1. 5.  W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi. 6. W przypadku gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne. Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo energet – 6

9 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 grudnia 2002 r.
DYREKTYWA 2002/91/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynków we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Pomorska Agencja Poszanowania Energii Dyrektywa 1

10 Artykuł 4 - Ustanowienie wymagań jakości energetycznej
DYREKTYWA 2002/91/EC Artykuł 1 - Celem wprowadzenia Dyrektywy jest promocja poprawy jakości energetycznej budynków w obrębie państw Wspólnoty, Artykuł 4 - Ustanowienie wymagań jakości energetycznej Kraje członkowskie podejmą wysiłki niezbędne do zapewnienia minimum jakości energetycznej budynków, Artykuł 7 - Certyfikat jakości energetycznej Kraje członkowskie powinny zapewnić, żeby w chwili budowy, sprzedaży lub podnajmu budynki legitymowały się certyfikatem jakości energetycznej Artykuł 10 - Niezależni eksperci Kraje członkowskie powinny zadbać o to, żeby certyfikaty budynków, opisy zalecanych prac i inspekcja kotłów i systemów klimatyzacji były przeprowadzane w sposób niezależny przez wykwalifikowanych/lub akredytowanych ekspertów, którzy działają jako niezależne firmy lub zatrudnieni są przez instytucje państwowe lub prywatne. Pomorska Agencja Poszanowania Energii Bydgoszcz 24 stycznia 2008 r. Dyrektywa 2

11 USTAWA z dnia 19 września 2007 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz.U Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo budowlane -1

12 w art. 5 / Prawa Budowlanego / dodaje się ust. 3-7 w brzmieniu:
„3. Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.  4. W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku.  5. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku  7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynków:  1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;  3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;  4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;  5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;  6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;  7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.”,  Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo budowl -2

13 Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
może sporządzać osoba, która:  posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  2) ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;  3) nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;  4) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.  9. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa 10. Wpływy z opłat za postępowania egzaminacyjne stanowią dochód budżetu państwa.  Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo budowl-3

14 pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się
Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu, o których mowa w ust. 8 pkt 4 uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych, studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.  Program studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 11, powinien uwzględniać problematykę objętą programem szkoleń określonym, w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zatwierdza po zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej proponowany przez wydziały szkół wyższych program studiów podyplomowych. Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo budowl 4

15 W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób ....., świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.  Właściciel budynku, ..., jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku...... Minister .... określi, w drodze rozporządzenia, metodologie obliczania charakterystyki energetycznej budynku Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Pomorska Agencja Poszanowania Energii Prawo budowl –5

16 „Planowanie energetyczne na poziomie gmin”
Bydgoszcz, 24 stycznia 2008r. Pomorska Agencja Poszanowania Energii

17 Pomorska Agencja Poszanowania Energii
Tel/fax (0-52) (0-52) Bydgoszcz Ul. Siedlecka 10


Pobierz ppt "Pomorska Agencja Poszanowania Energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google