Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerski projekt Miasta Płocka, PKN ORLEN oraz UNDP Warszawa, 6 października 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerski projekt Miasta Płocka, PKN ORLEN oraz UNDP Warszawa, 6 października 2003."— Zapis prezentacji:

1 Partnerski projekt Miasta Płocka, PKN ORLEN oraz UNDP Warszawa, 6 października 2003

2 PARTNERZY PROJEKTU Miasto Płock: –130 000 mieszkańców –Ważny w regionie ośrodek przemysłowy (przemysł petrochemiczny wraz z branżami pokrewnymi) PKN ORLEN: –Największy pracodawca w Płocku (16 000 pracowników w Grupie) –Sieć 2 500 stacji w regionie (w tym 500 w Niemczech) –Tzw. lider cenowy- 55% udziału w konsumpcji paliw w Polsce –Przychody ze sprzedaży 24 mln PLN (wg Polskich Standardów Rachunkowości) UNDP w Polsce: –Pomoc Polsce w procesie integracji z UE –Portfolio projektów: Instrumenty zarządzania administracja publiczną na poziomie lokalnym, Ochrona Środowiska, HIV/AIDS, Równy Status Kobiet i Mężczyzn, E-administracja.

3 OCZEKIWANIA PARTNERÓW Miasto Płock: –Wsparcie sektora organizacji pozarządowych jako silnego partnera samorządu przy wykorzystaniu funduszy UE –Lepsza współpraca z biznesem w realizacji wspólnych celów –Budowa zdolności administracji samorządowej do partnerskiej współpracy ze społecznością Płocka PKN ORLEN: –Wzrost konkurencyjności poprzez inwestycje w społeczny rozwój Płocka –Efektywniejsze wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych –Poprawa warunków życia pracowników UNDP: –Model do replikacji współpracy międzysektorowej wokół realizacji wspólnych celów –Stworzenie sieci Dobrych Praktyk na podstawie uzyskanego modelu. –Rekomendacje dla rządu jak upowszechnić model w skali kraju

4 WSPÓLNE CELE Współodpowiedzialność za przyszłość i dobrobyt mieszkańców Płocka Budowanie umiejętności wśród organizacji pozarządowych, biznesu, samorządu do: – wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Płocku –do dialogu społecznego i współpracy międzysektorowej –Rozwiązywania problemów społecznych Płocka poprzez partnerską współpracę Promowanie zasad odpowiedzialności społecznej biznesu wśród przedsiębiorstw w Płocku Upowszechnienie pilotażowego projektu w Płocku w innych regionach w Polsce

5 PARTNERSTWO DLA WSPÓLNYCH CELÓW FORUM DLA PŁOCKA FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA

6 Praca z urzędnikami samorządu Konsultacje z biznesem: od MŚP po ORLEN Konsultacje wyników z 150 organizacjami w mieście Ponad 50 organizacji zaproszonych AKTUALIZACJA STRATEGII Samorząd Mieszkańcy Biznes Organizacje pozarządowe AKTUALNA STRATEGIA ROZWOJU PŁOCKA WG ZASAD ZRÓWNOWAŻO NEGO ROZWOJU FORUM DLA PŁOCKA Aktualizacja strategii Lokalne priorytety rozwojowe Koszty 100,000 PLN Projekt UNDP Umbrella moderuje proces aktualizacji

7 KONSULTACJE SPOŁECZNE Spotkania Forum Przyjęcie strategii rozwoju miasta Podział najważniejszych zadań między partnerów Warsztaty Poznanie specyfiki partnerów Zidentyfikowanie własnych silnych i słabych stron Wymiana doświadczeń Szkolenie uczestników FORUM DLA PŁOCKA

8 Wysoka jakość życia mieszkańców Płocka 1.Silne organizacje pozarządowe 2.Dostępność mieszkań i poprawa ich stanu 3.Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego 4.Dostępna i sprawnie działająca służba zdrowia 5.Dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne 6.Mecenat kultury i sztuki 7.Nowoczesna baza kultury, sportu, itp. 8.Intensywna edukacja w zakresie dziedzictwa hist – kult. 9.Rewitalizacja Starego Płocka 10.Adekwatna do potrzeb pomoc społeczna 11.Centrum kształcenia młodzieży wybitnie uzdolnionej 12.Duża liczba osób z wyższym wykształceniem 13.Mecenat na rzecz wyrównywania szans i dostępności kształcenia 14.Kształcenie ustawiczne zgodne z potrzebami rynku 15.Wysoki standard funkcjonowania placówek oświatowych 21.Wysoki poziom świadomości ekologicznej 22.Uporządkowana gospodarka wodno – ściekowa 23.Uporządkowana gospodarka odpadami komunalnymi 24.Przyjazny stan zieleni 25.Spełniająca obowiązujące normy jakość powietrza, klimatu akustycznego i oddziaływania elektromagnetyczneg o 26.Wysoki stopień zrównoważenia struktury przestrzennej miasta 27.Wysoki standard zabudowy 28.Wysoki standard zagospodarowania przestrzeni publicznych 29.Wysoki stopień funkcjonalności komunikacyjnej miasta 30.Wysoki standard uzbrojenia terenu 16.Sprawna administracja samorządowa oraz sprzyjające rozwojowi gospodarczemu prawo lokalne 17.Płock ośrodkiem nowoczesnych inwestycji i technologii 18.Wysokie wykorzystanie środków pozabudżetowych na rozwój lokalny 19.Sprawny system informacji gospodarczej i inwestycyjnej 20.Lokalizacja jak największej ilości usług o charakterze ponadlokalnym Rozwój społecznyWysoka jakość środowiska Rozwój gospodarczy Zrównoważony Rozwój

9 FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA Instrument finansujący realizację zadań wyznaczonych przez Forum dla Płocka w ramach aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju Płocka Fundatorzy: PKN ORLEN i Miasto Płock Wartość początkowa 1,1 mln PLN UNDP: administruje Funduszem przez pierwszy rok działalności. W tym czasie ma zadanie stworzyć sprawnie funkcjonujący i przejrzysty mechanizm finansujący dobra wspólne z funduszy prywatno-publicznych Granty 40,000/80,000 PLN dla lokalnych organizacji pozarządowych Otwarty dla innych Partnerów

10 CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY? Cierpliwości – każdego z nas cechuje inny metabolizm Efektywne partnerstwo buduje się na zaufaniu Równość w dostępie do zasobów i decyzji Przejrzystość w podejmowaniu decyzji Siła tego partnerstwa to różnorodność partnerów i ich kompetencji Cel nadrzędny to zdefiniowanie wspólnych celów oraz wkładu rzeczowego i finansowego oraz zgoda co do podziału pracy

11 ... Aby przetrwać i prosperować, globalna gospodarka musi mieć silniejsze podstawy w postaci wspólnych wartości i wspólnych instytucjonalnych praktyk; musi też - w bardziej kompleksowy i powszechny sposób - wspierać społeczne cele. Kofi A. Annan, Sekretarz Generalny ONZMy, ludy: rola Narodów Zjednoczonych w XXI wieku. Raport przedstawiony na Zgromadzeniu Milenijnym NZ w marcu 2000 r.


Pobierz ppt "Partnerski projekt Miasta Płocka, PKN ORLEN oraz UNDP Warszawa, 6 października 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google