Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

2 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Strategia jest to dokument, w którym analizowany jest stan miasta, posiadane zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne i finansowe, a następnie planuje się i wybiera najważniejsze kierunki i drogi rozwoju dla miasta. Wyznacza najważniejsze zadania do wykonania w najbliższej lub dalszej przyszłości. Zadania te będą realizowane przez lokalne władze w najbliższych latach. PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

3 DLACZEGO AKTUALIZUJEMY STRATEGIĘ?
Obecnie obowiązująca „Strategia Rozwoju Gospodarczego miasta Pabianice” powstała w 2000 r. Uzupełnienie i uaktualnienie dokumentu strategicznego ze względu na zmiany uwarunkowań zewnętrznych (np. wstąpienie Polski do Unii Europejskiej) oraz czynników wewnętrznych (zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej kraju) Ponowne zidentyfikowanie możliwości oraz kierunków rozwoju. Zaktualizowana strategia jest niezbędna w procesie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

4 AKTUALIZACJA STRATEGII
Analiza stanu realizacji obowiązującej Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta Pabianice Analiza posiadanych zasobów i możliwości (Raport o stanie miasta) Badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Pabianic, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców Wyznaczenie podstawowych problemów miasta Cele i zadania do wykonania PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

5 STAN REALIZACJI OBOWIĄZUJĄCEJ STRATEGII
Obszar kluczowy 1: ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Obszar kluczowy 2: ROZWÓJ MIEJSKIEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Obszar kluczowy 3: SYSTEM WSPIERANIA INWESTORÓW Obszar kluczowy 4: ROZWÓJ SEKTORA USŁUG KOMUNALNYCH PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

6 PROPONOWANE OBSZARY KLUCZOWE DLA AKTUALIZACJI STRATEGII:
Obszar kluczowy 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY (rozwój MŚP, w tym z sektora turystyki i rekreacji, wspieranie inwestorów zewnętrznych, budowa społeczeństwa informacyjnego, zwiększanie zatrudnienia, promocja miasta) Obszar kluczowy 2: POZIOM ŻYCIA (edukacja, zdrowie, kultura, rekreacja, sport, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka mieszkaniowa) Obszar kluczowy 3: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (gospodarka przestrzenna, komunikacja, ochrona środowiska, zaopatrzenie w energię i media) PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

7 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź
CELE ZASADNICZE Zahamowanie odpływu mieszkańców Pabianic oraz zmiana struktury wiekowej ludności, poprzez stworzenie systemu zachęt wpływających na pozostanie w Pabianicach młodych mieszkańców oraz na osiedlenie się w Pabianicach ludzi młodych spoza terenu miasta Wzrost liczby miejsc pracy i spadek bezrobocia dzięki przyciągnięciu do Pabianic inwestorów zewnętrznych oraz aktywizacji lokalnych przedsiębiorców PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

8 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź
ROZWÓJ GOSPODARCZY Cel główny: Rozwój gospodarczy Pabianic dzięki wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej oraz przyciągnięciu inwestorów zewnętrznych Cele szczegółowe: Przyciągnięcie strategicznych inwestorów zewnętrznych Wsparcie rozwoju i tworzenia małej i średniej przedsiębiorczości lokalnej Wzrost poziomu innowacyjności lokalnej przedsiębiorczości: Opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu przedsiębiorczości w Pabianicach: Rozwój sektora usług, w tym sektora turystyki i rekreacji Przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

9 POZIOM ŻYCIA Cel główny: Poprawa jakości życia mieszkańców Pabianic
Cele szczegółowe: Usprawnienie dostępu mieszkańców do elektronicznych systemów komunikacji Zwiększenie jakości i dostępności świadczeń z zakresu ochrony zdrowia Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Intensyfikacja pomocy społecznej dla mieszkańców Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób narażonych na wykluczenie Rozszerzenie oferty kulturalnej miasta Rozszerzenie oferty rekreacyjnej i sportowej miasta Wzrost aktywizacji społecznej mieszkańców PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

10 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź
Infrastruktura i środowisko Cel główny: Tworzenie nowoczesnej infrastruktury miasta Pabianic Cele szczegółowe: Rewitalizacja i nadanie nowych funkcji zdegradowanym obszarom miejskim Zwiększenie posiadanych zasobów mieszkaniowych Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego Pabianic Poprawa powiązań komunikacyjnych między Pabianicami a Łodzią Stworzenie skutecznego i bezpiecznego systemu komunikacji miejskiej i podmiejskiej Zwiększenie dostępu komunikacyjnego dla nowych terenów inwestycyjnych PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

11 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź
Infrastruktura i środowisko Cel główny: Tworzenie nowoczesnej infrastruktury miasta Pabianic Cele szczegółowe: Skanalizowanie i zaopatrzenie w wodę 100% odbiorców z terenu miasta Zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych przez przedsiębiorstwa Poprawa stanu środowiska poprzez wdrożenie właściwego systemu gospodarowania odpadami: Ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej Zapewnienie dostaw czynników energetycznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Pabianic PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google