Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Informacja z działań w okresie XII08 – VII09 Agata Wiśniewska Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Warszawa, 8 lipca 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Informacja z działań w okresie XII08 – VII09 Agata Wiśniewska Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Warszawa, 8 lipca 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Informacja z działań w okresie XII08 – VII09 Agata Wiśniewska Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Warszawa, 8 lipca 2009 r.

2 2

3 3

4 Wnioski ogólne dot. działań państwa na rzecz rozwoju SO: odbudowa zaufania społecznego do instytucji państwa i życia publicznego; odpowiedzialność za dobro wspólne, długofalowe strategie rozwojowe (każdy poziom), inkubatory aktywności obywatelskiej, sieci wsparcia dla działających organizacji społecznych, polskie tradycje aktywności obywatelskiej, gotowe narzędzia. Wnioski ogólne dot. FE: wiedza i umiejętność członków KM w zakresie metod i technik dialogu obywatelskiego, zakorzenienie tematyki SO wśród członków wszystkich instytucji zaangażowanych w system wdrażania FE, diagnoza na poziomie regionów i odpowiedź praktyczna, projekty systemowe partnerów społeczno-gospodarczych (indywidualnie lub jako podprojekty instytucji). 4

5 Mechanizmy oceny i wyboru projektów w ramach systemu wdrażania FE: system wyboru asesorów i ich kompetencje, wskazywanie słabych stron projektu autorom - cel edukacyjny, Kompetencje społeczne kompetencjami kluczowymi, Akcent na jakość i trwałość projektów – nie tylko wydatkowanie środków. Mechanizmy funkcjonowania KM (w tym KST): status głosowań w KM – niektóre, newralgiczne utajnić, przejrzystość działań i decyzji, tematyczne grupy/zespoły robocze, regularna wymiana doświadczeń między KM, zwłaszcza KM RPO i PKM PO KL, Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa. 5

6 Potrzeby członków KM: Dostęp do informacji Jasność, jednoznaczność używanych sformułowań Kryteria na etapie przedstawiania przez IZ do oceny: Zblokowane w priorytety Opatrzone uzasadnieniem Możliwość kontaktów z osobami z innych KM/PKM Możliwość weryfikowania ogólnych argumentów, którymi posługuje się IZ 6

7 KM i PKM są znakomitym miejscem do generalnej analizy wdrażanych programów. Wydaje się, że w chwili obecnej ten potencjał nie jest odpowiednio wykorzystany. Dobra ewaluacja Właściwie zaplanowana Społecznie umocowana Dobrze skonstruowana Użyteczna Powszechnie dostępna 7

8 Zebranie danych z podziałem na płeć na poziomie regionalnym – zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, nie tylko bezrobocia Zwiększenie ilości profesjonalnych prezentacji/szkoleń dla osób uczestniczących w KM (stereotypy) – specjalizacja i rozwój kompetencji Jak IP/IP2 dotychczas realizowały zasadę równych szans, zwł. poza PO KL – zbliża się obowiązek sprawozdania z jej realizacji Analiza rozumienia realizację zasady równości szans w projektach tzw. twardych i wszystkich PO Waga analizy na poziomie regionalnym – kryteria strategiczne i plany działania Na ile modelowa rola IZ i IP w kontekście realizacji zasady równości szans Większy nacisk na dostęp do informacji związanej z wydatkowaniem środków w ramach Pomocy technicznej Zbieranie danych przez regionalne Obserwatoria Rynku Pracy z podziałem na płeć Wyzwania: Kompetencje i specjalizacja Skuteczność strategii polityki równościowej - podejście z góry na dół Kluczowe pozyskiwanie danych z podziałem na płeć we wszystkich obszarach interwencji FE Kompleksowa Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach PO … 2007-2013 8

9 9

10 10

11 11


Pobierz ppt "1 Informacja z działań w okresie XII08 – VII09 Agata Wiśniewska Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Warszawa, 8 lipca 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google