Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja w województwie: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, przedsiębiorczość. www.defs.woj-pomorskie.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja w województwie: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, przedsiębiorczość. www.defs.woj-pomorskie.pl."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja w województwie: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, przedsiębiorczość.

2 Bariery systemowe dezintegracja społeczna,
brak poczucia bezpieczeństwa, sektorowy system polityki społecznej, zatrudnienia, edukacji, brak nastawienia instytucji polityki społecznej na realizację wymiernych celów, e-wykluczenie, brak instrumentów sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi wszystkich subregionów, niewystarczający poziom aktywności obywatelskiej.

3 Bariery w obszarze rynku pracy
niewystarczająca współpraca pomiędzy instytucjami rynku pracy, edukacją i polityką społeczną, brak modelu zarządzania instytucjami rynku pracy poprzez rezultaty, brak komercyjnych instytucji rynku pracy.

4 Bariery w obszarze edukacji
brak powiązania oferty kształcenia zawodowego z rynkiem pracy - w większości powiatów kształci się młodzież w zawodach nadwyżkowych. niski udział dorosłych w kształceniu ustawicznym - procentowy udział dorosłych, uczestniczących w kształceniu ustawicznym wynosi: w województwie pomorskim 5,7%, Polsce - 13%, krajach UE 31%. niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych we wczesnych etapach edukacji, niewystarczający wpływ edukacji na kształtowanie kluczowych umiejętności, brak dostępu do edukacji przedszkolnej.

5 Bariery w obszarze integracji społecznej
niewystarczający udział zintegrowanych działań podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych oraz niedostatecznie rozwinięte partnerstwo trójsektorowe, niskie wykorzystanie aktywnych narzędzi integracji społecznej, zbyt mała liczba realizowanych długoletnich planów działania w zakresie integracji społecznej, niewielka liczba działań innowacyjnych w obszarze działań integracji społecznej, niewystarczająca liczba podejmowanych działań profilaktycznych w aktywności instytucji integracji społecznej, duża dysproporcja w stopniu integracji społecznej gmin na poziomie tego samego powiatu, niewystarczające zasoby kadrowe w podmiotach integracji społecznej.

6 W 2006r. w woj. pomorskim 12,5% rodzin korzystało
z pomocy społecznej. Znaczną ich część stanowiły rodziny wiejskie ok. 45%. Na pomoc społeczną z tytułu bezrobocia wydano w 2006r. ogółem ,00 zł, na zasiłki dla bezrobotnych PUP ,00. Na zasiłki rodzinne wydano ,00zł.

7 Bariery w obszarze zarządzania zmianami gospodarczymi i adaptacyjnością
niewystarczająca oferta dostępu do kapitału dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jak również dla istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, niewystarczająca oferta usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, brak dostępu do kapitału w zakresie wdrażania innowacji, brak instrumentów monitorowania zmian gospodarczych, niedostateczna infrastruktura techniczna i komunikacyjna.

8 Oferta dostępu do kapitału jest skoncentrowana w aglomeracjach miejskich, zwłaszcza w aglomeracji trójmiejskiej. Na terenie woj. pomorskiego jest 39 instytucji działających w zakresie wspierania przedsiębiorczości w tym: 2 agencje rozwoju regionalnego, ośrodki wspierania biznesu, izby przemysłowo-handlowe, stowarzyszenia przedsiębiorców, punkty konsultacyjne, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, parki naukowo technologiczne, centra transferu technologii, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

9 Bariery w obszarze aktywizacji obszarów wiejskich
niski poziom wykształcenia, brak dostępu do informacji i usług w tym on- line, niedostateczna liczba inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

10 41,25% osób legitymuje się wykształceniem podstawowym,
Spośród osób w wieku 15 lat i więcej zamieszkujących obszary gmin wiejskich: 41,25% osób legitymuje się wykształceniem podstawowym, 4,47% podstawowym nieukończonym, 4,26 % stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Urzędy Gmin posiadają strony internetowe, niewielka ich liczba daje możliwość mieszkańcom gmin wiejskich korzystanie z usług za pośrednictwem internetu.

11 Źródła informacji-kontakt
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Sytuacja w województwie: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, przedsiębiorczość. www.defs.woj-pomorskie.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google