Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR elzbieta.ksiazek@ppnt.poznan.pl

2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU: 1.Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF – 2 530 mln EURO; 2.Środki Europejskiego Funduszu Społecznego ESF – 438 mln EURO; 3.Budżet państwa – 346 mln EURO; 4.JST – 769 mln EURO; 5.Środki prywatne – 146 mln EURO. Z uwzględnieniem przepisów dotyczących wykorzystywania funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznej

3 Do kogo skierowany jest program ZPORR ? 1.Samorządy: wojewódzki, powiatowy i gminny (JST); 2.Jednostki organizacyjne działające w imieniu samorządów; 3.Porozumienia lub stowarzyszenia JST; 4.Szkoły Wyższe; 5.Szpitale; 6.Mikroprzedsiębiorstwa i osoby rozpoczynające działalność gosp.; 7.Zagrożeni bezrobociem; 8.Absolwenci; 9.Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji;

4 Struktura programu ZPORR Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów; Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach; Priorytet 3: Rozwój lokalny; Priorytet 4: Pomoc techniczna.

5 PRIORYTET 1 programu ZPORR Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego; Działanie 2: Infrastruktura ochrony środowiska; Działanie 3: Regionalna infrastruktura społeczna; Działanie 4: Rozwój turystyki i kultury; Działanie 5: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; Działanie 6: Infrastruktura transportu miejskiego w aglomeracjach.

6 PRIORYTET 2 programu ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego; Działanie 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne; Działanie 3: Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa; z rolnictwa; Działanie 4: Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi; Działanie 5: Promocja przedsiębiorczości; Działanie 6: Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy.

7 PRIORYTET 3 Rozwój Lokalny Działanie 1: Obszary wiejskie; Działanie 2: Obszary podlegające restrukturyzacji; Działanie 3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe; i powojskowe; Działanie 4: Mikroprzedsiębiorstwa; Działanie 5: Lokalna infrastruktura społeczna 5.1 – Infrastruktura edukacyjna 5.2 – Infrastruktura zdrowia 5.3 - Sport.

8 PRIORYTET 4 Pomoc Techniczna Działanie 1: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane Działanie 2: Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane Działanie 3: Działania informacyjne i promocyjne W ramach Priorytetu IV wsparcie przeznaczone jest dla: -Instytucji Zarządzającej ZPORR -Urzędów Marszałkowskich -Urzędów Wojewódzkich -Wojewódzkich Urzędów Pracy

9 Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków PODDZIAŁANIE 3.1. – REGIONALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Projekty infrastruktury edukacyjnej służącej: l prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym l działalności rozwojowej, l naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym pomieszczenia dydaktyczne, biblioteki, laboratoria dydaktyczne itd. Z zakresu wsparcia wyłączone są instytucje badawcze, które nie są szkołami wyższymi bądź nie są prowadzone przez szkoły wyższe.

10 Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów – 59,38% całości środków DZIAŁANIE 5. – INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach działania realizowane będą m.in.: l budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi; l tworzenie lokalnych publicznych punktów dostępu do Internetu.

11 Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich 14,7% całości środków DZIAŁANIE 1. – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY ORAZ MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO szkolenia osób dorosłych w zakresie podwyższania i dostosowywania ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy szkolenia osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych i telekomunikacyjnych usługi doradcze dla osób dorosłych wspierające kształtowanie ich kariery zawodowej praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów wyższych uczelni odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przygotowanie i rozpowszechnianie wyników badań, ocen i publikacji analizujących sytuację regionalnego rynku pracy

12 Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich – 14,7% całości środków DZIAŁANIE 2. – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH POPRZEZ PROGRAMY STYPENDIALNE Programy stypendialne umożliwiające młodym ludziom z obszarów wiejskich kontynuację nauki na poziomie ponadgimnazjalnym; Stypendia dla studentów z wyższych uczelni

13 Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju regionalnych zasobów ludzkich - 14,7% całości środków DZIAŁANIE 6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY (ESF) 1.Wsparcie tworzenia sieci transferu innowacji i powiązań w zakresie RSI pomiędzy światem akademickim, przedsiębiorstwami i innymi partnerami na szczeblu regionalnym i lokalnym. 2. Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 3. Transfer wiedzy ze szkół wyższych do przedsiębiorstw poprzez staże absolwentów szkół wyższych i pracowników akademickich w przedsiębiorstwach.. 4. Staże dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich.

14 Priorytet III – Rozwój Lokalny 24,5% całości środków Priorytet III – Rozwój Lokalny 24,5% całości środków DZIAŁANIE 3. – REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH PODDZIAŁANIE 3.2.1.REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH PODDZIAŁANIE 3.2.2.REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH. Wsparcie zostanie udzielone projektom wpisującym się w lokalne programy rewitalizacji społeczno-gospodarczej.

15 Na jakie wsparcie można liczyć ? PRIORYTET 1 1.Refundacja części wydatków kwalifikowanych; 2.Większość typów projektów w działaniach z priorytetu 1 nie podlega zasadom pomocy publicznej; Działanie 1.4 Kultura i turystyka oraz projekty z Działania 1.2 związane z wytwarzaniem energii odnawialnej podlegają zasadom pomocy publicznej. 3.Dla JST max. refundacja do 75% wydatków kwalifikowanych; 4.Dla projektów generujących znaczący zysk max refundacja do 50%; 5.Współfinansowanie krajowe zapewniają beneficjenci: w DZIAŁANIU 3 może pochodzić z MENiS lub MZ,w DZIAŁANIU 3 może pochodzić z MENiS lub MZ, w DZIAŁANIU 4 może pochodzić od MK;w DZIAŁANIU 4 może pochodzić od MK;

16 Na jakie wsparcie można liczyć ? PRIORYTET 2 1.Refundacja całości wydatków kwalifikowanych; 2.DZIAŁANIA 1, 2 i 6 nie podlegają zasadom pomocy publicznej; 3.Współfinansowanie krajowe zapewnia Instytucja Zarządzająca. 4.W DZIAŁANIU 4 współfinansowanie może pochodzić z Funduszu Pracy.

17 Na jakie wsparcie można liczyć ? PRIORYTET 3 1.Refundacja części wydatków kwalifikowanych; 2.DZIAŁANIA 1, 2, 3 i 5 nie podlegają zasadom pomocy publicznej; 3.Współfinansowanie krajowe zapewnia: beneficjent ;beneficjent ; Instytucja Zarządzająca w 10%;Instytucja Zarządzająca w 10%; MENiS, MZ w zakresie ich kompetencji.MENiS, MZ w zakresie ich kompetencji.

18 Wybór projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2. Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA - WOJEWODA

19 Wybór projektów (Priorytet II i Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO

20 Struktura komitetów monitorujących ZPORR

21 Komitet Monitorujący ZPORR 1a. Skład (strona rządowa): - IZ ZPORR (MGPiPS, DRR) DRR - IZ PWW (MGPiPS, DKS) DKS - IP (MF, OF) OF - JMK EFRR (MGPiPS, DKS, wydział) - JMK EFS (MGPiPS, DZF, wydział) DZF - Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i Mężczyzn - właściwi ministrowie dla kategorii interwencji w ramach ZPORR właściwi ministrowie właściwi ministrowie - Wojewodowie

22 Komitet Monitorujący ZPORR 1b. Skład (strona samorządowa): - Marszałkowie - Związek Powiatów Polskich* - Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej * - Związek Miast Polskich* - Unia Metropolii Polskich* - Unia Miasteczek polskich*

23 Komitet Monitorujący ZPORR 1c. Skład (partnerzy społeczni i ekonomiczni – ogólnokrajowi) - przedstawiciele pracodawców i pracowników* - przedstawiciele środowisk akademickich i naukowo-badawczych* -przedstawiciele NGOs (m.in. ekologów i wspierających równość szans)*

24 Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR Skład: - Instytucja Zarządzająca Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (MGPiPS), - Instytucja Pośrednicząca (Wojewoda), - ministrowie właściwi ze względu na kategorie interwencji w ramach ZPORR - Jednostka Uczestnicząca w zarządzaniu ZPORR w województwie (Marszałek), - Instytucje Wdrażające (WUP, regionalne instytucje wybrane w drodze przetargu do wdrażania działań dla przedsiębiorców - przedstawiciele właściwych miejscowo samorządów powiatowych i gminnych, - przedstawiciele partnerów gospodarczych i społecznych z terenu województwa


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Elżbieta Książek Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google