Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRANSPORT W ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRANSPORT W ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 TRANSPORT W ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 CEL: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1.Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów; 2.Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów; 3.Sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu; 4.Sprzyjanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

3 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 1.Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF – 2 530 mln EURO; 2.Środki Europejskiego Funduszu Społecznego ESF – 438 mln EURO; 3.Budżet państwa – 346 mln EURO; 4.JST – 769 mln EURO; 5.Środki prywatne – 146 mln EURO. Z uwzględnieniem przepisów dotyczących wykorzystywania funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznej

4 DZIAŁANIA ZPORR DOTYCZĄCE TRANSPORTU - DZIAŁANIE 1.1. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO UKŁADU TRANSPORTOWEGO - DZIAŁANIE 1.6. ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJACH - DZIAŁANIE 3.1. OBSZARY WIEJSKIE - DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI

5 Wspierane będą projekty budowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: 1. stanowiące ważny element regionalnego systemu transportowego umożliwiające dostęp do: l sieci dróg krajowych lub międzynarodowych, l miejsc działalności gospodarczej lub miejsc mających znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województw, 2. odciążające układy komunikacyjne miast, w tym w szczególności ich centra gospodarcze i zabytkowe. 3. dotyczące budowy, przebudowy lub modernizacji ulic w granicach miast powyżej 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych i dróg wewnętrznych). W wyniku negocjacji NPR / PWW uzgodniono, że odcinki dróg krajowych przebiegające przez miasta na prawach powiatu ( tzw. miasta prezydenckie) - które są w gestii samorządów – finansowane będą z SOP Transport. Urząd Marszałkowski PODDZIAŁANIE 1.1.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ

6 PODDZIAŁANIE 1.1.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PODDZIAŁANIE 1.1.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ Budowa, przebudowa, modernizacja i/lub remont m.in. - odcinków dróg, - węzłów, skrzyżowań, - obiektów mostowych, - obwodnic, zjazdów, - zatok autobusowych, - sygnalizacji świetlnej, chodników, przejść dla pieszych.

7 PODDZIAŁANIE 1.1.1. INFRASTRUKTURA DROGOWA RODZAJE BENEFICJENTÓW -Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne. - Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

8 PODDZIAŁANIE 1.1.2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU PUBLICZNEGO Wspierane będą kompleksowe, zintegrowane programy na rzecz rozbudowy i racjonalizacji systemu transportu publicznego: l na terenie miast powyżej 50 tys. mieszkańców, oraz l obszarów podmiejskich funkcjonalnie powiązanych z tymi miastami. Inwestycje w ramach działania muszą wynikać z przedstawionych programów rozwoju transportu publicznego. Urząd Marszałkowski

9 PODDZIAŁANIE 1.1.2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU PUBLICZNEGO RODZAJE PROJEKTÓW RODZAJE PROJEKTÓW - Budowa, adaptacja, remont, modernizacja i/lub rozbudowa linii tramwajowych, trolejbusowych, autobusowej, (np.: wymiana torowisk, uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów), - Uzupełnienie brakujących relacji skrętnych dla tramwajów na skrzyżowaniach, - Budowa, adaptacja, remont, modernizacja i/lub przebudowa układu torowego na trasach, jak i pętlach oraz zajezdniach, - Adaptacja linii kolejowych dla wprowadzenia tramwaju dwusystemowego, przebudowa, modernizacja sieci i podstacji trakcyjnych tramwajowych i/lub trolejbusowych, - Zakup taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego wyłącznie w połączeniu z działaniami infrastrukturalnymi w ramach: budowy nowych, przedłużenia lub odnowieniem istniejących linii komunikacji miejskiej/podmiejskiej, -

10 PODDZIAŁANIE 1.1.2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU PUBLICZNEGO RODZAJE BENEFICJENTÓW - Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, - Związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego - Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których 100%: udziałów lub akcji posiada miasto. - Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego.

11 Kompleksowe, zintegrowane programy rozwoju i modernizacji systemu transportu publicznego w aglomeracji: l warszawskiej; l górnośląskiej; l inne aglomeracje powyżej 500.000 mieszkańców, które przygotują zintegrowane plany transportu. Inwestycje realizowane w ramach działania muszą wynikać z przedstawionych programów rozwoju transportu publicznego. Instytucja Zarządzająca DZIAŁANIE 1.6. ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJACH

12 RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW 1)Budowa, przebudowa, rozbudowa, i/lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego połączona z zakupem sprzętu (zwłaszcza taboru) w tym m.in. - układu torowego na trasach, pętlach i zajezdniach, - wymiana torowisk. 2) Budowa, przebudowa, rozbudowa, i/lub modernizacja pętli, zatoczek, bocznic lub wydzielenie pasów ruchu dla autobusów 3) Uzupełnianie dotychczas istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, budowa sieci tramwaju szybkiego,

13 DZIAŁANIE 1.6. ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJACH DZIAŁANIE 1.6. ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO W AGLOMERACJACH RODZAJE BENEFICJENTÓW - - Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, - Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, - Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których 100%: udziałów lub akcji posiada miasto lub Skarb Państwa, - Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką - samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu lokalnego transportu publicznego.

14 Wspierane będą projekty wynikające z PROGRAMÓW ROZWOJU LOKALNEGO na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Szczególny nacisk zostanie położony na lokalne centra gospodarcze: l Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków l Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę l Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym l Gospodarka odpadami stałymi l Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje l Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa l Do 1 mln EURO infrastruktura środowiskowa W miejscowościach od 5 do 20 tysięcy. Lokalne projekty z zakresu turystyki i dziedzictwa kulturowego Urząd Marszałkowski DZIAŁANIE 3.1. – ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

15 RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym: - - dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym: - - dróg powiatowych i gminnych, - - lokalnych obiektów mostowych (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych ulice w granicach administracyjnych miast do 20 tys. mieszkańców - - towarzyszącej infrastruktury drogowej

16 DZIAŁANIE 3.1. – ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH RODZAJE BENEFICJENTÓW - - gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne - - związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - - podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których 100%: udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy - - podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny - - organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe - inne publiczne instytucje i osoby prawne świadczące usługi pożytku publicznego

17 DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI Urząd Marszałkowski Wspierane będą projekty wynikające z PROGRAMÓW ROZWOJU LOKALNEGO na obszarach koncentracji przemysłów tradycyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na lokalne centra gospodarcze: l Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków l Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę l Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym l Gospodarka odpadami stałymi l Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje l Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa l Do 1 mln EURO infrastruktura środowiskowa

18 DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym - - drogi powiatowe i gminne, - lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych, - - ulice w granicach administracyjnych miast do 20 tys. mieszkańców towarzysząca infrastruktura drogowa.

19 DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI RODZAJE BENEFICJENTÓW - - Gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne - - Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - - Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których 100%: udziałów lub akcji posiada samorząd gminny lub powiatowy - - Podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich – wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny - - Organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe - Inne publiczne instytucje i osoby prawne świadczące usługi pożytku publicznego

20 PODDZIAŁANIE 3.3.1.REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH PODDZIAŁANIE 3.3.2.REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH. Wsparcie zostanie udzielone projektom wpisującym się w lokalne programy rewitalizacji społeczno-gospodarczej. Urząd Marszałkowski DZIAŁANIE 3.3. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH

21 PODDZIAŁANIE 3.3.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH: RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW - Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym: - remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych (m.in.: wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie nawierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych, -- budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak - również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia - pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, - (np. budowa, przebudowa i/lub remont ścieżek rowerowych),

22 PODDZIAŁANIE 3.3.1 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH: RODZAJE BENEFICJENTÓW 1) Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych), 2. 3. 2) Niżej wymienione podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie 4. Rewitalizacji: - podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których 100% udziałów lub akcji posiada miasto, - podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zharmonizowanej z prawem Wspólnot Europejskich, dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach szczególnych, C - - organizacje pozarządowe nie działające dla zysku, stowarzyszenia, fundacje oraz - - kościoły i związki wyznaniowe (publiczne i non-profit) i osoby prawne prowadzące - działalność pożytku publicznego, - - spółdzielnie mieszkaniowe, - - policja, - - publiczne szkoły wyższe.

23 Wybór projektów (Priorytet I i III, bez Dz. 3.4.) 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2. Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA - WOJEWODA

24 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA ZPORR - Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w MGPiPS Odpowiada za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu operacyjnego Przewodniczy Komitetowi Monitorującemu ZPORR Wdraża systemy zarządzania i kontroli w celu potwierdzenia dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz faktycznego poniesienia wydatków zawartych we wnioskach o płatność Przedkłada wnioski o refundację z funduszy strukturalnych do Instytucji Płatniczej Zbiera dane statystyczne i finansowe niezbędne dla monitorowania i oceny postępów oraz przebiegu wdrażania, Zapewnia przygotowanie i wdrożenie planu działań w zakresie informacji i promocji ZPORR

25 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA - Urząd Wojewódzki Podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z beneficjentami końcowymi Przewodniczy Podkomitetowi Monitorującemu wdrażanie ZPORR w województwie i prowadzi jego sekretariat, Wprowadza dane przekazywane przez beneficjentów końcowych do Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK) Obsługuje płatności z funduszy strukturalnych na rzecz projektodawców.

26 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu JEDNOSTKA UCZESTNICZĄCA W ZARZĄDZANIU KOMPONENTEM REGIONALNYM ZPORR - Urząd Marszałkowski Przewodniczy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu wyborem projektów i prowadzi jego sekretariat, Przekazuje listę rankingową kwalifikujących się projektów, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Instytucji Pośredniczącej Przekazuje Instytucji Pośredniczącej informacje o wyborze beneficjentów końcowych dla Priorytetu II i Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa Informuje społeczeństwo o współfinansowaniu przez UE projektów realizowanych w ramach programu

27 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu BENEFICJENT KOŃCOWY Projektodawca Odpowiada za realizację projektu, zorganizowanie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą projektu,monitorowanie i raportowanie wdrażania projektu 2.Instytucja przyznająca pomoc (np.Wojewódzki Urząd Pracy, jednostka w Urzędzie Marszałkowskim) Przyjmuje wnioski od projektodawców, dokonuje oceny i wyboru projektów, podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje wdrażanie projektów

28 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY Rozpatruje i rekomenduje Zarządowi Województwa listę rankingową projektów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych (EFRR z wyłączeniem Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa)

29 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 Instytucje zaangażowane w realizację programu WOJEWÓDZKI KOMITET MONITORUJĄCY Programy Rozwoju Regionalnego Monitoruje postępy w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów, określonych w ZPORR i Uzupełnieniu ZPORR Monitoruje rezultaty realizacji komponentu regionalnego ZPORR, w szczególności osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych działań oraz oddziaływania realizacji komponentu regionalnego na osiąganie celów wyznaczonych w Narodowym Planie Rozwoju Przyjmuje i zatwierdza raporty okresowe, roczne oraz raportów na zakończenie realizacji programu

30 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "TRANSPORT W ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google