Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)"— Zapis prezentacji:

1 (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)
ROLA PANELU EKSPERTÓW W PROCEDURZE OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PRIORYTETU I I III ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) Wrocław, 22 listopada 2005 r. MAGDALENA MRÓZ – POŹNIAK Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa w ramach projektu „Organizacja i prowadzenie szkoleń dla Paneli Ekspertów i Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

2 Deklaracja bezstronności i poufności
Rola Panelu Ekspertów - stanowi niezależne ogniwo w systemie oceny projektów, - wyznaczony do oceny merytorycznej i technicznej wniosków - przeprowadza ocenę zgodnie z kryteriami określonymi w Uzupełnieniu ZPORR. Deklaracja bezstronności i poufności Wszystkie osoby biorące udział w ocenie merytorycznej i technicznej projektów zobowiązane są do podpisania deklaracji bezstronności i poufności na każdym posiedzeniu Panelu Ekspertów. Podpisując deklarację osoby dokonujące oceny merytorycznej i technicznej projektów oświadczają m.in., iż nie uczestniczyły w przygotowywaniu wniosków i dokumentacji projektowej będące przedmiotem procedury konkursowej. Nie podpisanie deklaracji bezstronności i poufności skutkuje: zmianą w składzie Panelu – powoływany jest wówczas inny Ekspert z tej samej listy lub pozostałych list (w przypadku, gdy nie będzie możliwe powołanie Eksperta z tej samej listy). Tylko trzy działania wdrażane są na szczeblu regionalnym

3 Obieg wniosku EFRR w ramach ZPORR
Beneficjent końcowy (Wnioskodawca) Urząd Marszałkowski (Instytucja Wdrażająca) – ocena formalna 1. przyjęcie wniosku 2. ocena formalna (dokonywana przez pracowników Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej) Panel Ekspertów – ocena merytoryczna i techniczna Wnioski, które otrzymały min. 60% maksymalnej ilości punktów są przedstawione RKS-owi Regionalny Komitet Sterujący (RKS)– rekomendacja projektu Zarządowi Województwa opiniuje listę rankingową po Panelu Ekspertów zgodnie z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Zarząd Województwa – decyzja o przyjęciu/odrzuceniu wniosku

4 Obecnie istnieje 13 grup Paneli Ekspertów:
Panele Ekspertów powołane są dla poszczególnych rodzajów projektów 1. Infrastruktura drogowa (Działanie 1.1.1, 3.1, 3.2) 2. Transport publiczny (Działanie 1.1.2) 3. Inwestycje wodno – kanalizacyjne (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 4. Zagospodarowanie odpadów (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 5. Energia odnawialna i ochrona powietrza (Działanie 1.2, 3.1, 3.2) 6. Edukacja (Działanie 1.3 i 3.5) 7. Ochrona Zdrowia (Działanie 1.3 i 3.5) 8. Sport (Działanie 1.3 i 3.5) 9. Turystyka (Działanie 1.4, 3.1, 3.2) 10. Kultura (Działanie 1.4, 3.1, 3.2) 11. Rewitalizacja obszarów miejskich, powojskowych i poprzemysłowych (Działanie 3.3.1, 3.3.2) 12. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (Działanie 1.5) 13. Inne obszary interwencji (nie wchodzące w zakres wyżej wymienionych Paneli Ekspertów) ZPORR – regionalny wdrażany w 16 województwach 6 programów sektorowych: 1.) SPO RZL 2.) SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 3.) SPO Transport 4.) SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 5.) SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 6.) Program Operacyjny Pomoc Techniczna

5 Wybór członków Paneli Ekspertów Kwalifikacje Ekspertów: Zgodnie z § 2 Regulaminu Panelu Ekspertów jak i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – kandydat na Eksperta powinien posiadać: - wykształcenie wyższe (magisterskie) - minimum 5 letnie doświadczenie w dziedzinie objętej odpowiednimi Działaniami ZPORR - wszystkie osoby kandydujące na członków Paneli Ekspertów z wykształceniem wyższym inżynierskim (tytuł inżyniera lub magistra inżyniera) spełniają kryterium wykształcenia Na szczeblu regionalnym

6 Skład Panelu Ekspertów:
Skład Panelu Ekspertów: Przewodniczący, pozostali eksperci oraz Sekretarz - Eksperci są wybierani spośród następujących list: W każdym z województw funkcjonują trzy listy Ekspertów: - eksperci powołani przez Marszałka Województwa - eksperci reprezentujący instytucje regionalne - eksperci powołani przez Wojewodę Jeśli wartość projektu będzie przekraczać 2 mln EURO do prac w Panelu Ekspertów powoływany jest dodatkowy Ekspert z listy utworzonej na poziomie krajowym (lista Krajowa) przez Instytucję Zarządzającą ZPORR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – byłe Ministerstwo Gospodarki i Pracy) - Marszałek Województwa powołuje poszczególnych członków Paneli Ekspertów pracujących w ramach zespołów Posiedzenie PE odbywa się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego lub w innym pomieszczeniu wynajętym przez Urząd Marszałkowski. Na szczeblu regionalnym

7 Przewodniczący Panelu Ekspertów
Przewodniczącego wybiera Marszałek Województwa. Ma on za zadanie zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania Panelu Ekspertów. Przewodniczącym jest jeden z Ekspertów wchodzący w skład Panelu Ekspertów, którego wyznacza Marszałek Województwa. Sekretarz Osoba zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej. Sekretarz nie bierze udziału w ocenie projektów. Zadania: sporządzenie arkuszy oceny zbiorczej projektów, sporządzenie Raportu z posiedzenia Panelu Ekspertów, przekazanie ocenionych wniosków o przyznanie dofinansowania na realizacje projektów do jednostki ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim.

8 Ocena jakości wniosku przez Panel Ekspertów
Panel Ekspertów w swojej ocenie bierze pod uwagę tylko wnioski kompletne i zgodne z wymogami formalnymi. Oceny kompletności oraz zgodności z wymogami formalnymi dokonuje jednostka ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim (Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej). Tylko projekty ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej i technicznej. Zgodnie z treścią „Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR” – rozdz. 6 „Nabór i ocena wniosków”, w przypadku stwierdzenia przez Panel Ekspertów błędów formalnych we wniosku, jest on zwracany jest przez Panel Ekspertów do powtórnej oceny formalnej. Instytucje Pośredniczące –kwestie związane z zarządzaniem finansowym i obsługą finansową projektów

9 (dokonywana przez WFEiPR)
Ocena formalna (dokonywana przez WFEiPR) Podstawowe kryteria oceny formalnej wniosków: Kompletność wniosku Kompletność załączników Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosku Zgodność z celami działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania Właściwy okres realizacji projektu zgodnie z zasadą n+2 (uzasadnienie w razie jego przekroczenia) Zgodność udziału % dofinansowania EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR Kwalifikowalność wydatków Źródła finansowania projektu

10 Zasady przyznawania punktów przez Panel Ekspertów
Punkty nadawane przez każdego z ekspertów powinny być zgodnie ze stopniem zgodności danego projektu z poszczególnym kryterium oceny merytorycznej: 1 – bardzo słabo zgodny 2 – słabo zgodny 3 – zasadniczo zgodny 4 – zdecydowanie spójny UWAGA: NIE MOŻNA PRZYZNAĆ „0” PUNKTÓW !!! W przypadku uzyskania przez projekt co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów wniosek otrzymuje pozytywną decyzję o wyniku oceny merytoryczno-technicznej. Wnioski, które w wyniku oceny dokonanej przez Panel Ekspertów otrzymały mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów nie podlegają dalszej ocenie. Instytucje Pośredniczące –kwestie związane z zarządzaniem finansowym i obsługą finansową projektów

11 Wynik końcowy oceny Panelu Ekspertów
Każdy Ekspert, wchodzący w skład Panelu, dokonuje własnej oceny każdego wniosku (wraz z uzasadnieniem przyznanej punktacji do każdego kryterium). Eksperci mogą się konsultować ze sobą podczas dokonywania oceny. Ocenę końcową projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen wszystkich Ekspertów wchodzących w skład Panelu Jeżeli różnica pomiędzy ocenami któregokolwiek kryterium dokonanymi przez poszczególnych Ekspertów wynosi 3 punkty (przed uwzględnieniem wagi danego kryterium), projekt poddawany jest ocenie innego Panelu Ekspertów. Ocena drugiego Panelu będzie wówczas wiążąca.

12 Termin przeprowadzenia oceny przez Panel Ekspertów
Ocena Panelu Ekspertów musi być dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty dokonania oceny formalnej. W przypadku bardzo skomplikowanych projektów i konieczności uzyskania dodatkowych ekspertyz powyższy termin może zostać wydłużony o nie więcej niż 20 dni roboczych. Lista rankingowa dla RKS-u Na podstawie wyników oceny dokonanej przez Panele Ekspertów Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej UMWD sporządza listę rankingową projektów w ramach danego Działania ZPORR i przedkłada ją pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego. Instytucje Pośredniczące –kwestie związane z zarządzaniem finansowym i obsługą finansową projektów

13 Podstawy prawne pracy Panelu Ekspertów
Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 przyjęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051) Regulamin Prac Panelu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Działań Priorytetów I i III ZPORR (oprócz Działania 3.4 „Mikro-przedsiębiorstwa”) Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w części dotyczącej oceny projektów zgłoszonych do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR” - rozdział 6 „Nabór i ocena wniosków” (wersja z dnia 12 kwietnia 2005 r.) Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie:

14 Ważne adresy internetowe:
Strona Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej UMWD: - foldery:„Panel Ekspertów” i „Konkursy” Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Instytucji Zarządzającej ZPORR): Kontakt z WFEiPR: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 Wrocław tel. 071 / (sekretariat) fax. 071 / Instytucje Pośredniczące –kwestie związane z zarządzaniem finansowym i obsługą finansową projektów


Pobierz ppt "(Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google