Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWITALIZACJA W ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWITALIZACJA W ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 REWITALIZACJA W ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2 CELE REWITALIZACJI: S tymulowanie życia społeczno-gospodarczego Wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego poprzez zapewnienie wsparcia kompleksowym projektom modernizacji lub budowy infrastruktury Wpływ na potencjał realizacji w przyszłości Inicjatywy Wspólnotowej URBAN Wspieranie działań związanych ze zwalczaniem patologii społecznych tj. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego

3 RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW WG. ZPORR: Projekty, które będą uwzględniały kompleksowe działania techniczne takie jak: prace renowacyjne rehabilitacja zabudowy poprawa funkcjonalności dróg oraz infrastruktury dla pieszych wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej, w tym renowacja obiektów o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym zlokalizowanych na rewitalizowanym terenie

4 Wsparcie będzie dotyczyło także modernizacji, rozbudowy lub budowy na obszarach i w obiektach rewitalizowanych podstawowej infrastruktury takiej jak: infrastruktura w zakresie gospodarki wodno-ściekowej spełniająca obowiązujące wymogi prawne lokalna infrastruktura drogowa kompleksowe uzbrojenie terenów pod nowe przyszłe inwestycje inkubatory przedsiębiorczości infrastruktura turystyczna i kulturalna (w tym poprawa i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego) prowadząca do powstawania trwałych miejsc pracy

5 RODZAJE BENEFICJENTÓW WG. ZPORR: Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego Jednostki wybrane w drodze przetargu świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego Organizacje pozarządowe działające non profit, stowarzyszenia, fundacje, a także kościoły i związki wyznaniowe (instytucje publiczne i nie nastawione na osiąganie zysku) oraz osoby prawne prowadzące działalność pożytku publicznego

6 POZIOM DOFINANSOWANIA Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 75% kwalifikujących się wydatków publicznych 50% kwalifikujących się wydatków publicznych w przypadku gdy inwestycja generuje znaczący dochód netto Dofinansowanie z krajowych środków publicznych: z budżetu państwa – MGPiPS (10%) oraz np. Ministerstwo Kultury (zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej) z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

7 POZIOM DOFINANSOWANIA Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w EUR) - 132 739 543 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w EUR) - 99 554 658 Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w EUR) - 33 184 885 Wielkość środków prywatnych (w EUR) - 9 273 954 Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych – 75,00% Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych - 25,00%

8 WYBÓR PROJEKTÓW 1. Przyjmowanie wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 2. Ocena formalna wniosków - URZĄD MARSZAŁKOWSKI 3. Ocena merytoryczna wniosków - PANEL EKSPERTÓW 4. Rekomendacja wyboru projektów - REGIONALNY KOMITET STERUJĄCY 5. Wybór projektów - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 6. Podpisanie umowy z beneficjentem - WOJEWODA

9 Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu EFRR w ramach ZPORR I) Kryteria Formalne - nie są punktowane, służą sprawdzeniu kompletności wniosku (Ocena dokonywana jest w Urzędzie Marszałkowskim) 1.Kompletność wniosku; 2.Kompletność załączników; 3.Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku; 4.Zgodność projektu z celami działania określonymi w UZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą przewidzianą w UZPORR dla danego działania; 5.Zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym lub społecznym określonym w ZPORR dla danego działania; 6.Właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia); 7.Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w UZPORR; 8.Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa z maksymalnym limitem przewidzianym w UZPORR; 9.Właściwa wartość projektu; 10.Planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków); 11.Źródła finansowania projektu; 12.Znaczący zysk netto dla celów ustalenia wysokości dotacji; 13.Zgodność z Lokalnym Programem Rewitalizacji

10 II)Kryteria Oceny Merytorycznej i Technicznej – Wniosek podlega ocenie przez Panel Ekspertów i podlega dalszej ocenie, jeśli uzyska co najmniej 60% maksymalnej ilości punktów. Ogólne kryteria są takie same dla każdego działania. Przedsięwzięcia w ramach projektu Spójność projektu z celami działania UZPORR Powiązanie z innymi projektami Trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia Wskaźniki osiągnięcia celów projektu Wykonalność techniczna Wskaźniki ekonomiczne Wskaźniki finansowe Wpływ na politykę ochrony środowiska Wpływ na politykę równych szans Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego Promocja projektu Kryteria Dodatkowe – charakterystyczne dla danego działania

11 KRYTERIA DODATKOWE Kompleksowość projektów, t.j. oddziaływanie zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną - tworzenie nowych lub utrzymania stałych miejsc pracy Przystosowywanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji: usługowych, społecznych, edukacyjnych, turystycznych i kulturowych Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast Komplementarność z działaniami realizowanymi ze środków EFS dla osób chcących podnieść kwalifikacje lub zagrożonych utratą zatrudnienia w ramach ZPORR oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspieranych w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, a także działań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na terenach objętych rewitalizacją

12 BAZA ISEKP* - projekty Znajdujące się w ISEKP ZAREJESTROWANYCH Status roboczy Ranking 1 Ranking 2 Ranking 3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 221184513145 Ogółem ZPORR – wszystkie działania 862668912676646026 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jako % w ZPORR 2,5%2,6%3,5%2,0%2,4% * DANE – styczeń 2004

13 Dziękuję Państwu za uwagę DIONIZY SMOLEŃ p.o. Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego WWW.ZPORR.GOV.PL


Pobierz ppt "REWITALIZACJA W ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS LUTY 2004 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google