Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu”"— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu”
realizowanego w ramach Poddziałania POKL Projekt „Droga do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 METODOLOGIA BADANIA

3 CEL I PROBLEMATYKA BADANIA

4 METODY I TECHNIKI BADAWCZE
Analiza danych zastanych (desk research) Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI – Individual In-depth Interview) z koordynatorem projektu wskazaym we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego (z 2009 roku) Komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny CATI (Computer Assisted Telephone Interview) - uczestnikami badania były osoby, które zakończyły udział w projekcie systemowym w 2009 Wywiady ITI (In-depth Telephone Interview) – przeprowadzone z osobami, które w oparciu o wyniki badania CATI zostały wytypowane jako przypadki najbardziej znaczącej zmiany w sytuacji zawodowej w rezultacie udziału projekcie Studium przypadku (case study) Analiza działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w ramach projektuAnaliza SWOT, która została wykorzystana jako element integrujący komponent badawczy i rekomendacyjny realizowanego badania

5 TRAFNOŚĆ PROJEKTU

6 ADEKWATNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY ORAZ SPECYFICZNYCH POTRZEB GRUPY DOCELOWEJ Ponadprzeciętnie wysoki poziom bezrobocia w porównaniu z pozostałymi powiatami woj. małopolskiego oraz resztą kraju Generalnie wysoka zasadność podejmowania całego katalogu działań przewidzianych w ramach projektu. Duża skala występowania zjawiska długotrwałego bezrobocia Udział osób długotrwale bezrobotnych wśród uczestników projektu jest niemal identyczny jak w całej populacji. Ograniczona chłonność rynku pracy spowodowana dominacją podmiotów sektora prywatnego zatrudniających nie więcej niż 9 osób lub w ogóle niezatrudniających pracowników W tym kontekście wysoce adekwatny jest element wsparcia, jakim były środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Bardzo małe szanse na znalezienie zatrudnienia w następujących kategoriach osób bezrobotnych: niepełnosprawni, osoby samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia, osoby powyżej 50-go roku życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych W projekcie przewidziany został udział osób niepełnosprawnych oraz w wieku powyżej 50-go roku życia przez określenie liczebności uczestników projektu należących do tych kategorii. Niedostosowanie kwalifikacji zawodowych posiadanych przez młodych ludzi do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz brak doświadczenia zawodowego w tej grupie W ramach oferowanego wsparcia dostępne były dla uczestników zarówno narzędzia zwiększania kompetencji (szkolenia / kursy / warsztaty), jak i zdobywanie doświadczenia zawodowego (staże / praktyki / przygotowanie zawodowe). Rosnący problem bezrobocia wśród kobiet (co stanowi potwierdzenie wcześniej analizowanych danych wskazujących na wzrost udziału kobiet wśród osób bezrobotnych w powiecie limanowskim) Jak wykazała analiza dotycząca struktury płciowej uczestników projektu udział kobiet i mężczyzn był niemal identyczny.

7 ZGODNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Z PROGRAMAMI PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Działania podjęte w ramach projektu są zgodne z następującymi celami „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata ” : STYMULOWANIE POWSTAWANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - ZBUDOWANIE SYSTEMU POMOCY OSOBOM ZAMIERZAJĄCYM ROZPOCZĄĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ SKRÓCENIE CZASU OSIĄGNIĘCIA „PIERWSZEGO KONTAKTU” Z PRACĄ PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE DO 25 ROKU ŻYCIA SKRÓCENIE CZASU POWROTU NA RYNEK PRACY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, SAMOTNIE WYCHOWUJĄCYCH CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 7 ROKU ŻYCIA, ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMOŻLIWIENIE POWROTU NA RYNEK PRACY OSOBOM ODCHODZĄCYM Z ROLNICTWA DOSTOSOWANIE KWALIFIKACJI OSÓB BEZROBOTNYCH DO POTRZEB OBECNEGO RYNKU PRACY

8 ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU NA STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW I WSKAŹNIKÓW PODDZIAŁANIA ORAZ DZIAŁANIA 6.1 I PRIORYTETU VI PO KL Wskaźniki w których wpływ projektu okazał się największy: liczba uczestników projektu z terenów wiejskich liczba osób w wieku lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej liczba osób, które ukończyły przygotowanie zawodowe Wskaźniki w oddziaływanie projektu okazało się najbardziej ograniczone: liczba osób, które ukończyły staż liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie

9 SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ

10 SKUTECZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

11 Utrudnienia w realizacji wynikają z:
PROBLEMY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU Utrudnienia w realizacji wynikają z: Ograniczeń lokalowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej Opóźnień w kwartalnym harmonogramie realizacji projektu Ograniczenia możliwości kompleksowego wsparcia uczestników Licznych rezygnacji z udziału w projekcie Realizację założonych celów znacznie ułatwiłoby długofalowe planowanie szeregu spójnych działań oraz kontynuacja przedsięwzięć w kolejnych latach wdrażania projektu systemowego.

12 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I WSPÓŁPRACA
CZYNNIKI SUKCESU PROJEKTU URZĘDU PRACY: doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy łatwy dostęp do grupy docelowej znajomość lokalnego rynku pracy jasno zdefiniowane cele projektu właściwa promocja projektu WSPÓŁPRACA Z: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

13 PROMOCJA PROJEKTU informacje na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej ulotki informacyjne kampania medialna wykorzystująca media prasowe kampania informacyjna prowadzona przez PUP oraz podmioty współpracujące

14 UŻYTECZNOŚĆ WSPARCIA

15 POTRZEBY I OCZEKIWANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w zależności od głównej formy wsparcia

16 WPŁYW UDZIELONEGO WSPARCIA NA ZMIENĘ STATUSU UCZESTNIKÓW NA RYNKU PRACY
Aktualna sytuacja uczestników projektu w zależności od rodzaju pomocy, jaki otrzymali z PUP

17 ZMIANA SYTUACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Obszar, w którym uczestnicy odczuwają największe zmiany w sytuacji społeczno-zawodowej Opinie respondentów na temat wpływu projektu na ich sytuację zawodową i postawy związane z aktywnością zawodową

18 POZYTYWNE I NEGATYWNE ASPEKTY PROJEKTU W OCENIE JEGO UCZESTNIKÓW
Mocne strony projektu PUP w opinii uczestników Słabe strony projektu PUP w opinii uczestników

19 TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW WSPARCIA

20 TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW I JEJ DETERMINANTY

21 TRWAŁOŚĆ EFEKTÓW I JEJ DETERMINANTY

22 PONOWNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

23 Projekt „Droga do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy ramowej nr UDA-POKL /08 dla projektu, który realizowany jest w zakresie: Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Ewaluacja projektu systemowego „Droga do sukcesu”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google