Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

2 Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia z ramienia Samorządu Województwa: Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia z ramienia Samorządu Województwa:

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

4 CELE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2007 – 2013 W RAMACH PRIORYTETU VI PO KAPITAŁ LUDZKI: 1.Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 2.Zmniejszenie bezrobocia wśród osób młodych 3.Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) 4.Zmniejszenie bezrobocia wśród osób starszych Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

5 Formy realizacji celu 1 Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Poprawa dostępu do programów i usług rynku pracy, m.in. poprzez rozwój sieci instytucji, wprowadzenie nowych metod i instrumentów aktywizacji zawodowej oraz zastosowanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych w ramach Aktywnej Polityki Rynku Pracy, Upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego na poziomie regionalnym, Rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych (m.in. zwiększanie zastosowania Indywidualnych Planów Działania), Poprawa dostępu do informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy, skierowanych do osób bezrobotnych, Tworzenie systemu monitorowania i ewaluacji wpływu realizowanych programów na sytuację na regionalnym rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób bezrobotnych, zamieszkałych na obszarach wiejskich), Wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w regionie, m.in. poprzez szkolenia, doradztwo oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i aktywnej integracji społecznej.

6 Formy realizacji celu 2 Zmniejszenie bezrobocia wśród osób młodych Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Ułatwianie wejścia na rynek pracy młodym osobom niepozostającym w zatrudnieniu (15-24 lata), poprzez objęcie ich różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej (uwzględniających m.in. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży, m.in. poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz przyznawanie jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielczej, Zachęcanie pracodawców (w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców) do zatrudniania młodych osób niepozostających w zatrudnieniu, m.in. poprzez tworzenie systemu szkoleń uzgodnionego i dostosowanego ściśle do potrzeb pracodawców, Wspieranie wolontariatu jako etapu przejściowego prowadzącego do podjęcia zatrudnienia oraz umożliwiającego zdobycie doświadczeń zawodowych, Rozwój instrumentów pozwalających na wczesną identyfikację potrzeb młodych osób niepozostających w zatrudnieniu (m.in. szersze zastosowanie Indywidualnych Planów Działania), uwzględniających potrzeby rynku pracy.

7 Formy realizacji celu 3 Zmniejszenie bezrobocia wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Ułatwianie wejścia na rynek pracy osobom z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niepozostającym w zatrudnieniu, poprzez objęcie ich różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej (m.in. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, staże, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niepozostającym w zatrudnieniu, m.in. poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz przyznawanie jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielczej, Zachęcanie pracodawców (w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców) do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niepozostającym w zatrudnieniu, m.in. poprzez tworzenie systemu szkoleń uzgodnionego i dostosowanego ściśle do potrzeb pracodawców,

8 Formy realizacji celu 3 Zmniejszenie bezrobocia wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (c.d.) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Rozwój instrumentów pozwalających na wczesną identyfikację potrzeb osób z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niepozostającym w zatrudnieniu (m.in. poprzez szersze zastosowanie Indywidualnych Planów Działania), zgodnie z wymogami rynku pracy, Upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia oraz alternatywnych metod organizacji pracy, Promocja mobilności przestrzennej i zawodowej, Zapewnianie wsparcia towarzyszącego (opieka nad dziećmi i osobami zależnymi) dla osób uczestniczącym w programach aktywizacji zawodowej, Wsparcie dla rozwoju inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

9 Formy realizacji celu 4 Zmniejszenie bezrobocia wśród osób starszych Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Objęcie osób w wieku 50-64 lata roku życia niepozostających w zatrudnieniu różnorodnymi formami wsparcia oraz programami aktywizacji zawodowej (obejmujących m.in. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, staże, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia), Rozwój instrumentów ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób w wieku 50-64 lata niepozostających w zatrudnieniu, zgodnie z potrzebami rynku pracy (np. znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób w wieku 50-64 lata, m.in. poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego dla osób zakładających działalność gospodarczą oraz przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielczej, Zachęcanie pracodawców (w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców) do zatrudniania osób w wieku 50-64 lata, m.in. poprzez tworzenie systemu szkoleń dostosowanego ściśle do potrzeb pracodawców, Promocja mobilności przestrzennej i zawodowej osób w wieku 50-64 lata.

10 Wdrażanie działań w ramach Priorytetu VI: Działania wdrażane będą trójtorowo: projekty konkursowe projekty konkursowe projekty konkursowe – wyłącznie dla PUP projekty konkursowe – wyłącznie dla PUP projekty systemowe – procedura pozakonkursowa, obejmująca wnioski składane przez Powiatowe Urzędy Pracy projekty systemowe – procedura pozakonkursowa, obejmująca wnioski składane przez Powiatowe Urzędy Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

11 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy:

12 Cel szczegółowy 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz elastycznych form pracy,Ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w regionie, w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz elastycznych form pracy, Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (istniejących dłużej niż 12 miesięcy)Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (istniejących dłużej niż 12 miesięcy) Nabycie nowych oraz podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących oraz pomoc w zakresie wyboru nowego zawodu,Nabycie nowych oraz podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących oraz pomoc w zakresie wyboru nowego zawodu, Tworzenie i rozwijanie sieci współpracy i wymiany informacji między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami,Tworzenie i rozwijanie sieci współpracy i wymiany informacji między instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

13 Cel szczegółowy 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej. Wspieranie współpracy pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych w celu transferu wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, w szczególności poprzez staże i szkolenia praktyczne: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,Wspieranie współpracy pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych w celu transferu wiedzy między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, w szczególności poprzez staże i szkolenia praktyczne: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach, Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o związek uczelni wyższych i przemysłu (firmy typu spin-off/spin-out),Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w oparciu o związek uczelni wyższych i przemysłu (firmy typu spin-off/spin-out), Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/spin-out,Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin-off/spin-out, Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach wynikających z obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu.Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach wynikających z obszarów uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju regionu. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

14 Najważniejsze zadania Instytucji Pośredniczącej II stopnia: Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od beneficjentów; Dokonywanie wyboru projektów do współfinansowania i podpisywanie umów z beneficjentami; Przedkładanie deklaracji i poświadczeń wydatków do Instytucji Pośredniczącej; Monitorowanie realizacji poszczególnych wydatków; Weryfikacja wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym przeprowadzanie kontroli na miejscu; Przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działania; Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektów przez 3 lata od daty zamknięcia programu lub częściowego zamknięcia programu. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

15 Dziękuję za uwagę Anna Lizis, Zastępca Kierownika Wydziału Programów Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google