Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równość szans na pomorskim rynku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równość szans na pomorskim rynku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Równość szans na pomorskim rynku pracy.
Gdańsk

2

3 Stan bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego.
Stopa bezrobocia w powiatach województwa pomorskiego Liczba bezrobotnych kobiet w czerwcu 2010 r. wyniosła osób, tj. 52,3% ogółu bezrobotnych. W stosunku do maja 2010 r. zmniejszyła się o 843 osoby, tj. o 1,6% (liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o osób, tj. o 4,8%). Największy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w powiecie człuchowskim 58,0 % a najmniejszy w powiecie puckim 48,7%. W województwie pomorskim odnotowano 7 gmin, gdzie udział kobiet w bezrobociu przekraczał 60%. Dane z Informacji miesięcznej o rynku pracy z czerwca 2010 r. Stan na dzień r.

4 Zarejestrowani bezrobotni (K i M) według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia województwie pomorskim. Czas pozostawiania bez pracy w miesiącach Miesiące 24 12 do 24 6 do 12 3 do 6 1 do 3 do 1 Wiek Wykształcenie gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe Dane za II kw r.

5

6 Bezrobocie K i M w województwie pomorskim w układzie powiatów i miast na prawach powiatów.
Miasto Sopot Miasto Słupsk Miasto Gdynia Miasto Gdańsk Powiat wejherowski Powiat tczewski Powiat sztumski Powiat starogardzki Powiat słupski Powiat pucki Powiat nowodworski Powiat malborski Powiat lęborski Powiat kwidzyński Powiat kościerski Powiat kartuski Powiat gdański Powiat człuchowski Powiat chojnicki Powiat bytowski Stan na dzień

7 Bezrobocie K i M w województwie pomorskim w układzie powiatów i miast na prawach powiatów.
Stan na dzień

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

9 Konkursy i nabory wniosków na dofinansowanie projektów od
1 kwietnia 2009 r. 2009 01/POKL/6.1.1/2009 Projekty informacyjno-promocyjne 02/POKL/6.1.1/2009 5 z 12 01/POKL/6.1.2/2009 2010 01/POKL/6.1.1/2010 3 z 16 01/POKL/6.1.3/2010 02/POKL/6.1.1/2010 16 z 129

10 Projekty informacyjno-promocyjne (konkurs 02/POKL/6.1.1/2009).

11 Jak wnioskodawcy piszą o zasadzie równości szans K i M ?
Proces rekrutacji uczestników projektu będzie uwzględniał zasadę równości szans w tym zasadę równości płci. Planowany jest stały monitoring rekrutacji i udziału w szkoleniach pod katem płci. Opis rezultatów projektu umożliwi ocenę problemów i potrzeb K i M. Zapewnienie realizacji projektu zgodnie z zasadami realizacji POKL w tym polityką równych szans. Działania i materiały promocyjne będą propagowały politykę równości szans, poprzez umieszczenie określonych treści na ulotkach i plakatach, a także używanie języka neutralnego ze względu na płeć. Skład ZP będzie różnorodny względem płci, a organizacja pracy uwzględniać będzie elastyczne formy pracy (umowy zlecenia) i będzie zgodna z wytycznymi dotyczącymi równości szans. W podejmowanie decyzji zaangażowane będą zarówna K, jak i M (kluczowe decyzje będą podejmowane kolegialnie), a ZP dysponować będzie wiedzą nt. przepisów prawa dot. zapobiegania dyskryminacji. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci, np. ogłoszenia w materiałach promocyjnych będą zawierać formy żeńsko- i męskoosobowe. Kadra we własnym zakresie przejdzie szkolenie z zasady równości (np. ROEFS), a dodatkowo wnioskodawca zapewni równościowy sposób zarządzania projektem, poprzez zaangażowanie osób różnej płci. Podczas rekrutacji personelu będą przestrzegane zasady równości szans płci, zatrudnienie nastąpi na podstawie posiadanych kompetencji i wiedzy, zastosowane będą elastyczne godziny pracy umożliwiające na godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Koordynator przeszkoli personel projektu z zasady równości szans K i M. Kadra nie posiada wiedzy w zakresie zasady równości szans K i M. Szkolenie wyjazdowe dla kadry w zakresie zasady równości szans. Zajęcia prowadził będzie prawnik znający tematykę zasady równości szans K i M w POKL. Członkowie/członkinie personelu zespołu własnym przykładem będą modelować równościowe postawy i zachowania oraz będą wprowadzać problematykę równościową w kontaktach z otoczeniem. Realizacja projektu będzie obejmować warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy i szkolenia z zakresu kompetencji osobistych obejmujących: specyfikację grup młodzieżowych, uwzględnienie różnic w płci biologicznej i kulturowej.

12 Udział K i M, którzy zakończyli udział w projektach pod względem wieku, statusu od 2008 do I poł. 2010r. Osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej Osoby objęte IPD Osoby w wieku lata Osoby z terenów wiejskich Osoby długotrwale bezrobotne Osoby niepełnosprawne Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy Osoby w wieku lata Osoby które zakończyły udział w projektach Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

13 Udział K i M, którzy zakończyli udział w projektach pod względem wieku, statusu od 2008 do I poł r. Osoby które zakończyły udział w projektach Osoby w wieku lata Osoby w wieku lata Osoby niepełnosprawne Osoby długotrwale bezrobotne Osoby objęte IPD Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy Osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej Osoby z terenów wiejskich Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

14 Udział K i M, którzy rozpoczęli udział w projektach pod względem statusu od 2008 do I poł. 2010 r.
Bezrobotni Osoby nieaktywne zawodowo Zatrudnieni Ogółem Osoby długotrwale bezrobotne Osoby z terenów wiejskich Osoby niepełnosprawne Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

15 Projekt własny WUP Gdańsk
Udział K i M, rozpoczęli udział w projektach pod względem wieku od 2008 do I poł r. Osoby 55 – 64 lata Osoby lata Projekt własny WUP Gdańsk Analiza zatrudnienia w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego oraz określenie skłonności pracodawców do zatrudniania osób 45+ Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

16 Podstawowe, gimnazjalne i niższe
Udział K i M, którzy rozpoczęli udział w projektach pod względem wykształcenia od 2008 do I poł r. Podstawowe, gimnazjalne i niższe Pomaturalne Wyższe Ponadgimnazjalne Dane ze sprawozdanie z realizacji wdrażania Dz. 6.1 za I półrocze 2010 r.

17 Dziękuję za uwagę

18 Udział K i M w projektach pod względem wieku, statusu od 2008 do I poł
Osoby które zakończyły udział w projektach Osoby niepełnosprawne Osoby w wieku lata Osoby objęte IPD Osoby w wieku lata Osoby długotrwale bezrobotne Osoby z terenów wiejskich Osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy


Pobierz ppt "Równość szans na pomorskim rynku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google