Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 lata 2004-2006 Przepływy finansowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 lata 2004-2006 Przepływy finansowe."— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 lata 2004-2006 Przepływy finansowe

2 Środki finansowe przeznaczone na realizację Działania 1.5 Publiczne wsparcie finansowe ogółem 153 mln EURO w tym Środki pochodzące z EFRR – 115 mln Środki pochodzące z budżetu MNiI – 38 mln

3 Podział środków W przypadku Działania 1.5 dofinansowaniu podlega 100% wartości projektu (kosztów kwalifikowanych). 75% pochodzi ze środków z funduszy strukturalnych 25% Beneficjent powinien zapewnić we własnym zakresie

4 Wkład własny Beneficjenta - środki znajdujące się u poszczególnych Beneficjentów (dysponentów części budżetowych) - środki z rezerwy celowej w budżecie państwa (część 83 poz. 10 na 2005 rok)

5 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią refundację wydatków poniesionych przez Beneficjenta. Oznacza to, że Beneficjent musi wcześniej wyłożyć środki na zapłacenie faktur a dopiero następnie zostają mu one zwrócone.

6 W przypadku Działania 1.5 Beneficjentami są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w związku z powyższym mogą one skorzystać z prefinansowania.

7 Zasady prefinansowania określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz.U. nr 202 poz. 2070 z 2004 r.).

8 W przypadku państwowych jednostek budżetowych i państwowych osób prawnych działających w formie agencji pożyczka na prefinasowanie jest nieoprocentowana

9 Udzielenie pożyczki państwowym jednostkom budżetowym i państwowym osobom prawnym działającym w formie agencji następuje po złożeniu wniosku wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie, wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.

10 Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są: 1)umowa pożyczki; 2)harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę

11 Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

12 Procedura rozliczenia Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z fakturami potwierdzającymi poniesione wydatki kwalifikowane. Środki refundowane z Unii Europejskiej trafiają na rachunek Beneficjenta stanowiąc zwrot udzielonej pożyczki

13 Najważniejsze postanowienia dotyczące umów Beneficjent zobowiązany jest: -realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego; -sporządzać i dostarczać Instytucji Zarządzającej sprawozdania, -osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;

14 do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999); udzielać Instytucji Zarządzającej lub wskazanym przez nią podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;

15 w przypadku realizacji dostaw, usług lub rob ó t budowlanych w ramach Projektu, wybrać i udzielać zam ó wień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interes ó w, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu, objętego tą Umową w związku z realizowanym zam ó wieniem

16 do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Zarządzającej, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6 000 do 60 000 euro, zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)

17 Finansowanie Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w umowie nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w umowie.

18 W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w umowie, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, innych niż określone powyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące aneksowania umowy.

19 Zmiany w projekcie Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian złożyć do Instytucji Zarządzającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie

20 Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia jeżeli Beneficjent: zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Zarządzającej o przyczynach opóźnienia;

21 zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy; odmawia poddania się kontroli zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne; w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty; przedstawił sprawozdania nieodpowiadające stanowi faktycznemu

22 dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i efektów; dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy W razie rozwiązania Umowy z powyższych przyczyn, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.

23 Szczegółowe informacje: Departament Badań na Rzecz Gospodarki: dbg@mnii.gov.pl Departament Funduszy Strukturalnych dfs@mnii.gov.pl Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 lata 2004-2006 Przepływy finansowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google