Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownie rolnicze - podstawy prawne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownie rolnicze - podstawy prawne"— Zapis prezentacji:

1 Biogazownie rolnicze - podstawy prawne
Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych Poznań, r.

2 Podstawowe przepisy dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne: definicja biogazu rolniczego - paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów; rejestr wytwórców biogazu rolniczego i energii elektrycznej z biogazu rolniczego; zasady wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej z biogazu; wsparcie dla produkcji biogazu rolniczego w postaci certyfikatów na biogaz oczyszczony do jakości gazu ziemnego (Rozporządzenie MG ); zasady przyłączenia biogazowni do sieci dystrybucyjnych elektro-energetycznych i gazowych). 2 2

3 Podstawowe przepisy dotyczące funkcjonowania biogazowni rolniczych
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne c.d.: zagwarantowanie przedsiębiorstwom energetycznym, które zostały wpisane do rejestru wytwórców biogazu rolniczego ceny zbytu energii elektrycznej po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym; zniesienie opłat skarbowych dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię w odnawialnych źródłach energii do 5 MW związanych z wpisem, zmianami i wykreśleniem rejestru wytwórców biogazu rolniczego, jak również wydawaniem i wpisem do rejestru świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia biogazu. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: wyłączenie biogazowni rolniczych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu.

4 Zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych w ramach R10
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10, substancje powstające w procesie beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych pochodzących z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego zostały zwolnione z obowiązku spełnienia wymogów: jak komunalne osady ściekowe; przed ich zastosowaniem poddania rozdrobnieniu; stosowania na glebach, na których nie są przekroczone wartości dopuszczalne stężenia substancji określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska; stosowania w taki sposób i w takiej ilości, aby ich wprowadzenie do gleby nie spowodowało przekroczenia w niej dopuszczalnych wartości metali ciężkich (Cr, Pb, Cd, Hg, Ni, Zn, Cu); spełnienia wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów organicznych; w celu określenia dawki możliwej do stosowania na glebach, prowadzenia badań w laboratoriach posiadających certyfikat akredytacji lub certyfikat wdrożonego systemu jakości. 4

5 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
Zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 Zmiana ustawy o nawozach i nawożeniu Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi z których surowców produkt pofermentacyjny może być stosowany jak nawóz naturalny Produkty pofermentacyjne z surowców innych niż określone w rozporządzeniu MRiRW - zgodnie z procedurą R10 5

6 Dalsze prace legislacyjne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – wymaga przeglądu w zakresie procedury wydawania pozwolenia na budowę Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie: Ustawa o odnawialnych źródłach energii – projekt ustawy przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki – wymaga dopracowania m.in. w zakresie: systemu wsparcia; zasady przyłączania OZE do sieci; system rozliczania „prosumentów” energii (smart grid). 6

7 Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. Uregulowano kwestie związane z warunkami technicznymi i lokalizacją zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, co w obowiązujących przepisach nie było uregulowane; Zniesiono wymóg zachowania odległości 15 metrów pomiędzy komorami fermentacyjnymi i zbiornikami biogazu rolniczego funkcjonującymi w ramach jednej instalacji; Uchylono przepis, który stanowił, że zbiorniki biogazu i komory fermentacyjne o pojemności większej niż 100 m³ powinny być lokalizowane na działkach przeznaczonych wyłącznie dla biogazowni; Odległości stref bezpieczeństwa odniesiono do pojemności całej instalacji służącej do otrzymywana biogazu rolniczego, a nie poszczególnych zbiorników biogazu i komór fermentacyjnych, jak to ma miejsce w obowiązujących przepisach.

8 Działanie informacyjno – promocyjne

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biogazownie rolnicze - podstawy prawne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google