Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty systemowe PUP w Podziałaniu 6.1.3 PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w 2011 roku. Olsztyn, 14 -15 marca 2011 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty systemowe PUP w Podziałaniu 6.1.3 PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w 2011 roku. Olsztyn, 14 -15 marca 2011 rok."— Zapis prezentacji:

1 Projekty systemowe PUP w Podziałaniu 6.1.3 PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w 2011 roku. Olsztyn, 14 -15 marca 2011 rok.

2 Urząd PracyWysokość środków na realizację projektów systemowych w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach2 309 100,00 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie1 672 700,00 Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie1 995 300,00 Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu3 812 800,00 Powiatowy Urząd Pracy w Ełku2 514 400,00 Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku1 516 100,00 Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi1 184 300,00 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie1 826 500,00 Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie2 199 800,00 Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim 1 601 800,00 Środki na realizację projektów systemowych w roku 2011

3 Urząd PracyWysokość środków na realizację projektów systemowych w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie1 669 000,00 Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy1 153 400,00 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim 1 352 000,00 Powiatowy Urząd Pracy w Olecku1 353 000,00 Miejski Urząd Pracy w Olsztynie2 219 700,00 Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego2 532 000,00 Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie2 729 000,00 Powiatowy Urząd Pracy w Piszu2 220 800,00 Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie2 094 600,00 Łącznie39 123 100,00 Środki na realizację projektów systemowych w roku 2011

4 Dokument zawiera m.in: podstawowe założenia dotyczące projektów systemowych.: katalog możliwych do realizacji form wsparcia; informacje dotyczące przygotowania projektów systemowych; informacje na temat rozliczania i monitorowania projektów systemowych. Przy sporządzaniu projektów systemowych w ramach PO KL należy korzystać w szczególności z następujących dokumentów: 1. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Dokument zawiera m. in: informację dotyczącą wysokości dostępnych środków na realizację projektów systemowych w roku 2011 w województwie; informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie na rok 2011; informacje dotyczące kryteriów dostępu obowiązujących w 2011 roku; informacje dotyczące sprawozdawczości. Przy sporządzaniu projektów systemowych w ramach PO KL należy korzystać w szczególności z następujących dokumentów: 2. Zalecenia dla powiatowych urzędów pracy w zakresie przygotowania z realizacji projektów systemowych w roku 2011- opracowanie WUP w Olsztynie.

6 1. Minimum 15 % uczestników projektu w roku 2011 stanowią osoby w wieku 50-64 lata. 2. Minimum 50% uczestników projektu w roku 2011 stanowią osoby objęte Indywidualnym Planem Działania. Kryteria dostępu dla projektów systemowych

7 3. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 25 % w roku 2011. Podjęcie zatrudnienia oznaczać będzie podpisanie umowy o pracę, umowy cywilno - prawnej bądź zarejestrowanie działalności gospodarczej (samozatrudnienie). 4.Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie). Kryteria dostępu dla projektów systemowych – c. d

8 w szczególności przy doborze form wsparcia, należy mieć na uwadze konieczność spełnienia wskaźników wynikających z kryteriów dostępu Konstruując założenia projektu systemowego,

9 Realizując projekt, należy dołożyć wszelkiej staranności aby zrealizować założone w projekcie cele oraz wskaźniki, w tym także te, które zostały określone w kryteriach dostępu. Brak osiągnięcia założeń w powyższych obszarach może skutkować obniżeniem dofinansowania, zgodnie z regułą proporcjonalności. Reguła ta dotyczy rozliczania projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie. Reguła proporcjonalności

10 czy został zrealizowany jego cel, wyrażony wskaźnikami produktu lub rezultatu wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu; czy zostały spełnione kryteria strategiczne określone przez beneficjenta dla projektu. Reguła proporcjonalności stosowana jest poprzez weryfikację następujących elementów: czy spełnione zostały kryteria dostępu warunkujące otrzymanie przez beneficjenta dofinansowania;

11 Zgodnie z Zasadami systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Beneficjenci realizujący projekty zobowiązani są do przygotowywania i przekazywania do IW wniosku o płatność, czyli dokumentu wskazującego na postęp finansowy i rzeczowy w danym okresie sprawozdawczym. Terminy przekazywania ww. dokumentów wynikają z harmonogramu płatności, stanowiącego załącznik do Umowy. Terminy przedstawione w harmonogramie wskazują okresy rozliczeniowe, co oznacza, że w terminie 10 dni roboczych od zakończenia każdego okresu rozliczeniowego należy złożyć w siedzibie WUP wniosek o płatność wraz z załącznikami. Sprawozdawczość Wniosek beneficjenta o płatność

12 wniosek o płatność wypełniony w aktualnej wersji Generatora Wniosków Płatniczych (wersja papierowa i elektroniczna); załączniki do wniosku o płatność wymienione w Zasadach finansowania PO KL; formularz PEFS (zestawienie informacji o wszystkich uczestnikach projektu). Za termin złożenia wniosku o płatność uznaje się termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego. Wymagane są następujące dokumenty:

13 Od 1 stycznia 2011 roku Wniosek o płatność wraz z załącznikiem nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia należy przygotowywać w Generatorze Wniosków Płatniczych

14 W pkt 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu w opisie zadań realizowanych w projekcie należy zamieścić informację na temat działań podjętych w danym okresie rozliczeniowym na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn.

15 Od roku 2011 obowiązuje dodatkowa sprawozdawczość kwartalna z jednym terminem dla wszystkich PUP – tj. ostatni dzień następnego miesiąca po zakończeniu kolejnego kwartału (IV kwartał – 31 stycznia, I kwartał – 30 kwietnia, II kwartał - 31 lipca, III kwartał – 30 października). Obowiązek dodatkowego raportowania nie zwalnia z konieczności składania wniosków o płatność wraz z załącznikiem nr 2. Dodatkowa sprawozdawczość

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekty systemowe PUP w Podziałaniu 6.1.3 PO KL w województwie warmińsko-mazurskim w 2011 roku. Olsztyn, 14 -15 marca 2011 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google