Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NA PODSTAWIE SKIEROWANIA Z O Ś RODKA POMOCY SPO Ł ECZNEJ NA PODSTAWIE DOKUMENTU TO Ż SAMO Ś CI Procedura przyj ę cia osoby bezdomnej do Placówki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NA PODSTAWIE SKIEROWANIA Z O Ś RODKA POMOCY SPO Ł ECZNEJ NA PODSTAWIE DOKUMENTU TO Ż SAMO Ś CI Procedura przyj ę cia osoby bezdomnej do Placówki."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 NA PODSTAWIE SKIEROWANIA Z O Ś RODKA POMOCY SPO Ł ECZNEJ NA PODSTAWIE DOKUMENTU TO Ż SAMO Ś CI Procedura przyj ę cia osoby bezdomnej do Placówki Wype ł nienie ankiety Omówienie ankiety Przeprowadzenie wst ę pnej rozmowy dotycz ą cej przyczyny trudnej sytuacji osoby bezdomnej Poinformowanie o obowi ą zuj ą cym regulaminie Poinformowanie o prawach i obowi ą zkach

6 do zapewnienia bezpieczeństwa do posiłku do noclegu do kąpieli do otrzymania środków czystości do otrzymania niezbędnej odzieży (stosownej do pory roku) do swobodnego wypowiadania się do poszanowania godności do decydowania o swoim życiu do pomocy pracownika socjalnego

7 zakaz picia alkoholu i palenia na terenie Placówki dba ł o ść o czysto ść i porz ą dek oszcz ę dno ść wody i energii elektrycznej przestrzeganie ustalonych zasad (dotyczy odwiedzin i ciszy na terenie Placówki) zakaz udzielania noclegu osobom, które nie s ą mieszka ń cami Placówki praca na rzecz o ś rodka wspó ł praca z personelem w zakresie rozwi ą zywania swoich spraw problemowych.

8

9 3.Pomoc dotycz ą ca spraw zdrowotnych -ustalenie lekarza pierwszego kontaktu - ustalenie wizyty u lekarza specjalisty - wezwanie karetki pogotowia 4. Pomoc w celu ustaleni a : - stopnia niepe ł nosprawno ś ci - zasi ł ku piel ę gnacyjnego - przyznania miejsca w DPS - terminu operacji -przyznania sprz ę tu rehabilitacyjnego

10 5. Praca z osobami uzale ż nionymi - dyscyplinowanie - motywowanie do podj ę cia terapii AA - wspieranie w trakcie leczenia i terapii - motywowanie do utrzymywania abstynencji 6. Praca z Rodzinami - informowanie rodziny o stanie zdrowia, adaptacji osoby b ę d ą cej w schronisku - rozmowy z rodzinami ( zdarza si ę ż e rodziny po rozmowie i zorientowaniu si ę w jakich warunkach mieszkaj ą ich bliscy s ą gotowe przyj ąć pod swój dach osob ę bezdomn ą )

11 7. Prace ró ż ne - zach ę canie do korzystania z dóbr kultury ( teatr, kino, imprezy okoliczno ś ciowe) - organizowanie Wigilii w Placówce - organizowanie uroczysto ś ci osobistych na rzecz klientów - (swobodne wypowiedzi na podstawie przyk ł adów)


Pobierz ppt "NA PODSTAWIE SKIEROWANIA Z O Ś RODKA POMOCY SPO Ł ECZNEJ NA PODSTAWIE DOKUMENTU TO Ż SAMO Ś CI Procedura przyj ę cia osoby bezdomnej do Placówki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google