Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Wprowadzenie do pracy socjalnej w kontekście bezdomności Sporządziła: Bożena Dołkowska, Referat ds. Osób Bezdomnych MOPS w Gdańsku

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Praca socjalna jest działalnością mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi Praca socjalna to: - zawód, który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach wzmacnianie i wyzwolenie ludzi dla osiągnięcia przez nich dobrostanu

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Cele pracy socjalnej Praca socjalna jest formą pomocy społecznej, na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym Praca socjalna prowadzona jest: - z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, - ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. 2. „Pomoc dla samopomocy”

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Zakres pracy socjalnej
Wymiar podmiotowy Praca z osobami i rodzinami, Praca ze społecznością lokalną Wymiar przedmiotowy Praca w obszarze życia osób, rodzin oraz małych grup społecznych,poprzez: - wspomaganie rozwoju, - działania profilaktyczne, - zapobieganie pogłębianiu się problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadczenie pracy socjalnej bez względu na dochód. Wymiar przestrzenny 1. Realizacja pracy socjalnej w środowisku zamieszkania osoby, rodziny, grupy społecznej.

5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Charakter pracy socjalnej
Praca socjalna to proces zaplanowanych i zespołowych działań obejmujących wszystkie niezbędne i możliwe dla danej sytuacji formy świadczeń z zakresu ratownictwa, opieki, pomocy, kompensacji wobec osoby, rodziny czy grupy społecznej; 2. Praca socjalna dostosowana jest do specyficznych, rozeznanych potrzeb osoby, rodziny, środowiska lokalnego; 3. Praca socjalna stanowi świadczenie pomocy dla samopomocy. 4. W świadczeniu pracy socjalnej wykorzystuje się metody pracy socjalnej, a w szczególności metodę pracy z indywidualnym przypadkiem, metodę pracy grupowej, metodę organizowania społeczności lokalnej; oraz techniki, a w szczególności IPWzB, kontrakt socjalny, projekt socjalny;

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Charakter pracy socjalnej
Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym, udzielanym w oparciu o następujące zasady: - poszanowania godności człowieka i jego prawa do samostanowienia; - równego traktowania klientów, bez względu na wiek, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę, kolor skóry, oraz inne preferencje i cechy; - angażowania się na rzecz pomocy klientowi w rozwiązywanie jego trudności życiowych oraz wykorzystania swojej wiedzy umiejętności zawodowych i kompetencji; - wzmacniania wysiłków klienta na rzecz życiowego usamodzielnienia; zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych; udzielania klientowi pełnej precyzyjnej informacji na temat dostępnych świadczeń; - przestrzegania zasad etyki zawodowej;

7 1. Informacja o prawach i uprawnieniach 2. Wyjaśnianie 3. Wspieranie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Formy działania metodycznego 1. Informacja o prawach i uprawnieniach 2. Wyjaśnianie 3. Wspieranie 4. Działania wychowawcze 5. Wywieranie wpływu 6. Interwencja kryzysowa 7. Praca socjalna metodą indywidualnego przypadku

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Narzędzia pracy socjalnej
Ustawa o pomocy społecznej Rozmowa Analiza dokumentów Wywiad środowiskowy Rozeznanie w środowisku Kontrakt socjalny Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności

9 Praca socjalna w systemie placówek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Praca socjalna w systemie placówek Ogrzewalnia Noclegownia Schronisko Dom dla Bezdomnych Mieszkalnictwo wspierane Samodzielne mieszkanie

10 Praca socjalna w trzech obszarach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku Praca socjalna w trzech obszarach Prewencji bezdomności Interwencji Integracji społecznej

11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku
Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google