Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs EKO-BIURO. Rok 2012 mija pod has ł em anga ż owania si ę naszej placówki w dzia ł ania skoncentrowane wokó ł promocji odnawialnych ź róde ł energii,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs EKO-BIURO. Rok 2012 mija pod has ł em anga ż owania si ę naszej placówki w dzia ł ania skoncentrowane wokó ł promocji odnawialnych ź róde ł energii,"— Zapis prezentacji:

1 Konkurs EKO-BIURO

2 Rok 2012 mija pod has ł em anga ż owania si ę naszej placówki w dzia ł ania skoncentrowane wokó ł promocji odnawialnych ź róde ł energii, promocji zdrowego stylu ż ycia oraz dzia ł a ń zwi ą zanych z ró ż norodno ś ci ą biologiczn ą najbli ż szego otoczenia.

3 Zainstalowali ś my na dachu szko ł y panel fotowoltaiczny. Zasila on wy ś wietlacz zegara znajduj ą cego si ę przy wej ś ciu do szko ł y. Jest to pierwsze urz ą dzenie w ż oliborskich placówkach o ś wiatowych, które w praktyczny sposób demonstruje mo ż liwo ść produkcji i wykorzystywania s ł o ń ca, jako ź ród ł a energii odnawialnej.

4 Kontynuuj ą c ide ę promocji odnawialnych ź róde ł energii w kwietniu tego roku zainstalowali ś my kolejny panel fotowoltaiczny, który zasila wy ś wietlacz temperatury powietrza i ci ś nienia atmosferycznego. Zestaw ten jest cenn ą pomoc ą dydaktyczn ą wykorzystywan ą zarówno na zaj ę ciach lekcyjnych, a tak ż e w codziennym ż yciu szko ł y.

5 Za pomoc ą ekokalkulatora ( na stronie www.ekoszkola.pl ) monitorujemy comiesi ę czne zu ż ycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i produkcj ę odpadów. Kalkulator ten pomaga oceni ć wp ł yw placówki na zasoby ś rodowiska. www.ekoszkola.pl

6 Pracownicy przyje ż d ż aj ą do szko ł y najcz ęś ciej miejskimi ś rodkami transportu lub docieraj ą pieszo. Na szkolnym parkanie zamontowany jest baner zach ę caj ą cy do korzystania z transportu miejskiego.

7 Pracownicy obs ł ugi bior ą udzia ł w pracach piel ę gnacyjnych w przyszkolnym ogrodzie, w łą czaj ą si ę tak ż e w ekologiczne imprezy z udzia ł em dzieci ( na zdj ę ciu wspólne sadzenie drzew na terenie s ą siedniego WSM Ż oliborz II z okazji Dnia Ziemi 2012 ).

8 W przyszkolnym ogrodzie zainstalowany jest kompostownik, który jest wykorzystywany dzi ę ki pomocy pracowników obs ł ugi szko ł y.

9 Pracownicy razem z uczniami zbieraj ą makulatur ę, zu ż yte baterie oraz plastikowe nakr ę tki. Niepotrzebne dokumenty i inne wydruki jednostronne wykorzystywane s ą ponownie do druku lub do notatek. Informacje mi ę dzy pracownikami rozsy ł ane s ą mailowo.

10 W ca ł ym budynku szko ł y, oraz w jego otoczeniu, jest du ż o ro ś lin, co poprawia atmosfer ę pracy, oraz czyni j ą bardziej eko.

11 Nauczycielka naszej szko ł y w dniu 23 pa ź dziernika 2012 r. zorganizowa ł a na terenie placówki rad ę szkoleniow ą dla zainteresowanych nauczycieli z Ż oliborza i Bielan, nt. lasów miejskich Warszawy. W szkoleniu tym wzi ęł o udzia ł oko ł o 30 osób.

12 Staramy si ę upowszechnia ć wiedz ę o naszych dzia ł aniach ekologicznych oraz podnosi ć ś wiadomo ść ekologiczn ą nie tylko naszych uczniów, ale tak ż e spo ł eczno ś ci lokalnej. Wydali ś my 120 kalendarzy na rok szkolny 2011/2012 ze zdj ę ciami wykonanymi podczas szkolnych imprez ekologicznych w czasie ostatnich dwóch lat.


Pobierz ppt "Konkurs EKO-BIURO. Rok 2012 mija pod has ł em anga ż owania si ę naszej placówki w dzia ł ania skoncentrowane wokó ł promocji odnawialnych ź róde ł energii,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google