Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Walk ę matematyczn ą prowadzi ł a z nami pani mgr El ż bieta Maciejewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Walk ę matematyczn ą prowadzi ł a z nami pani mgr El ż bieta Maciejewska."— Zapis prezentacji:

1

2 Walk ę matematyczn ą prowadzi ł a z nami pani mgr El ż bieta Maciejewska.

3 Uczyli ś my si ę nowinek z dziedziny matematyki i rozwi ą zywali ś my dzia ł ania. Dzi ę ki temu stawali ś my si ę coraz m ą drzejsi.

4 Podczas niektórych zaj ęć osoby ucz ę szczaj ą ce na nie dzieli ł y si ę na kilka grup, które rywalizowa ł y mi ę dzy sob ą. Mo ż na by ł o walczy ć tylko za pomoc ą matematyki.

5 Czasami na zaj ę ciach poruszali ś my tematy przyrodnicze, na których uczniowie chwalili si ę swoj ą wiedz ą.

6 Cz ę sto chodzili ś my na wycieczki po okolicy i odkrywali ś my ró ż ne ciekawe i nieznane nam dot ą d miejsca.

7 Kiedy wykazali ś my si ę wiedz ą przed nasz ą nauczycielk ą postanowi ł a ona, ż e na nast ę pnych zaj ę cia nie b ę dziemy musieli ju ż rozwi ą zywa ć zada ń i mieli ś my dzie ń wolny od nauki.

8 Na koniec zaj ęć z naszych oblicze ń matematycznych powsta ł a pi ę kna ksi ąż ka do nauki.

9


Pobierz ppt "Walk ę matematyczn ą prowadzi ł a z nami pani mgr El ż bieta Maciejewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google