Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy przej ś ciowe Problemy praktyczne Warsztaty legislacyjne Jachranka, czerwiec 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy przej ś ciowe Problemy praktyczne Warsztaty legislacyjne Jachranka, czerwiec 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Przepisy przej ś ciowe Problemy praktyczne Warsztaty legislacyjne Jachranka, czerwiec 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Przepisy przej ś ciowe w zasadach techniki prawodawczej W przepisach przej ś ciowych reguluje si ę wp ł yw nowej ustawy na stosunki powsta ł e pod dzia ł aniem ustawy albo ustaw dotychczasowych 5 rodzajów zagadnie ń, które powinny by ć rozstrzygni ę te w przepisach przejściowych (par.30 ust.2 z.t.p.)

3 Sposób zako ń czenia post ę powa ń b ę d ą cych w toku - skuteczność dokonanych czynności procesowych, - organy w ł a ś ciwe do zako ń czenia post ę powania, - terminy przekazania spraw tym organom

4 Kwestia utrzymania czasowego w mocy instytucji prawnych zniesionych przez nowe przepisy - czy utrzymywa ć w mocy? - w jakim zakresie?

5 Uprawnienia, obowi ą zki, kompetencje powsta ł e w czasie obowi ą zywania uchylanych przepisów -czy zachowuj ą moc po wej ś ciu w ż ycie nowych przepisów? Czy skuteczne s ą czynno ś ci dokonane w czasie poprzednio obowi ą zuj ą cych przepisów? Kwestie do uregulowania w przepisach przej ś ciowych tylko: -gdy nie chce si ę zachowa ć powstałych uprawnie ń, obowi ą zków, kompetencji, -gdy chce si ę je zmieni ć, - gdy chce si ę uzna ć dokonane czynno ś ci za bezskuteczne

6 Stosowanie nowych przepisów do powsta ły ch uprzednio uprawnie ń i obowi ą zków - czy stosowa ć? -w jakim zakresie?

7 Przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczas obowi ą zuj ą cych uregulowa ń - Czy utrzyma ć je w mocy? - je ś li tak – w jakim zakresie? Szczegó ł owe uregulowania w zakresie obowi ą zywania aktów wykonawczych – par. 32-34 z.t.p.

8 Rozwi ą zania przewidziane w przepisach przej ś ciowych i dostosowuj ą cych powinny by ć ukształtowane w sposób nieuci ąż liwy dla ich adresatów i pozostawia ć im mo ż liwo ść przystosowania si ę do przepisów nowej ustawy (par. 36 z.t.p.) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wybrane aspekty praktyczne stosowania przepisów przejściowych Jaki przepis przej ś ciowy w przypadku wprowadzenia w znowelizowanej ustawie przepisu wyd ł u ż aj ą cego okres przedawnienia dla okre ś lonych zachowa ń? Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Wybrane aspekty praktyczne stosowania przepisów przejściowych Powszechnie stosowana formuła: Do post ę powa ń wszcz ę tych przed dniem wej ś cia w ż ycie ustawy stosuje si ę przepisy dotychczasowe Jak ukształtowa ć przepisy przej ś ciowe w przypadku wprowadzenia nowego rodzaju odpowiedzialności karno-administracyjnej za dany rodzaj zachowania określonych podmiotów przy wprowadzeniu jednocze ś nie mo ż liwo ś ci uchylenia si ę tych podmiotów od sankcji za te zachowania po spe ł nieniu okre ś lonych w nowych przepisach warunków?

11 Wybrane aspekty praktyczne stosowania przepisów przej ś ciowych Nowe akty wykonawcze – przepisy przej ś ciowe czy wydłużone vacatio legis?

12 Wybrane aspekty praktyczne stosowania przepisów przej ś ciowych Kwestia nieuci ąż liwo ś ci wprowadzanych przepisów przej ś ciowych (par. 36 z.t.p.) - kryteria

13 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Przepisy przej ś ciowe Problemy praktyczne Warsztaty legislacyjne Jachranka, czerwiec 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google