Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeprowadziłam wywiad z moim wujkiem – Januszem Twarogiem. Rozmawiałam z nim na temat jego pracy w kopalni siarki w Machowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeprowadziłam wywiad z moim wujkiem – Januszem Twarogiem. Rozmawiałam z nim na temat jego pracy w kopalni siarki w Machowie."— Zapis prezentacji:

1

2 Przeprowadziłam wywiad z moim wujkiem – Januszem Twarogiem. Rozmawiałam z nim na temat jego pracy w kopalni siarki w Machowie.

3 W jakich latach pracowałeś w kopalni? Pracowa ł em w latach 1982 – 2004.

4 Na jakim stanowisku pracowałeś? By ł em operatorem ta ś moci ą gu.

5 Co należało do twoich obowiązków? Przede wszystkim moim zadaniem by ł o oczyszczanie ta ś moci ą gów. Mia ł em równie ż dba ć o bezpiecze ń stwo pracy przy nich. Kopalnia siarki dziś, czyli zalew machowski

6 Czy podczas pracy zdarzały się jakieś zabawne przygody, lub wręcz przeciwnie - niebezpieczne? Oczywi ś cie! Ka ż dy dzie ń w kopalni jest zupe ł nie inny. Nigdy nie mo ż na przewidzie ć, co mo ż e wydarzy ć si ę na stanowisku pracy chocia ż by operatora ta ś moci ą gu. Cz ę sto by ł em ś wiadkiem ś miesznych wybryków moich kolegów, jednak lepiej zapad ł y mi w pami ę ci te mniej przyjemne przygody.

7 Wielu z moich kolegów ka ż dego dnia ł ama ł o palce, a w gorszych przypadkach r ę ce czy nogi. Cz ę sto zdarza ł o si ę, ż e który ś ze sprz ę tów wyrywa ł paznokcie. Praca w przemy ś le wydobywczym to naprawd ę nie zabawa – wsz ę dzie czyhaj ą na nas niebezpiecze ń stwa.

8 Czy dobrze wspominasz swoją pracę? Jak w ka ż dej pracy – by ł y jej plusy i minusy. Jednak generalnie musz ę przyzna ć, ż e nie ż a ł uj ę tego, ż e pracowa ł em w ł a ś nie tam.

9 Co myślisz o zlikwidowaniu kopalni? No có ż, dla wszystkich by ł a to bardzo niekorzystna decyzja. Mnóstwo osób straci ł o wtedy prac ę. Poza tym kiedy ś Polska by ł a w siark ę zaopatrywana w ł a ś nie przez kopalni ę w Machowie. Teraz ten potrzebny przecie ż surowiec trzeba sprowadza ć zza granicy.

10 Jak wspominasz Tarnobrzeg w tamtych czasach? Szczerze mówi ą c trudno wypowiedzie ć mi si ę na ten temat, poniewa ż nie mieszka ł em w Tarnobrzegu. Mog ę tylko powiedzie ć, ż e w tamtych czasach Tarnobrzeg – g ł ównie dzi ę ki kopalni - bardzo szybko si ę rozwija ł.

11 Na koniec spytam krótko: tęsknisz za tamtym okresem? No jasne! Mi ł o czasem z ut ę sknieniem powspomina ć m ł odo ść. Dobrze pracowa ł o mi si ę w Siarce i ż y ł o o wiele lepiej ni ż teraz... Dziękuję wujku za udzielenie wywiadu! Nie ma sprawy, by ł o mi bardzo mi ł o.

12 Źródła Obrazki, zdj ę cia itp. Które wykorzysta ł y ś my w prezentacji pochodz ą ze stron: http://www.solidarnosc.org.pl/pl/ziemia-sandomierska/kopalnia-siarki-machow-.Html http://www.ksmachow.pl/pl/strona5.html http://zalewmachowski.pl/?tag=machow

13 Pytania do wywiadu przygotowa ł a: Nikola Wdowiak Wywiad przeprowadzi ł a: Eliza Wójcik Prezentac ję przygotowa ł y: Eliza Wójcik Nikola Wdowiak Koniec


Pobierz ppt "Przeprowadziłam wywiad z moim wujkiem – Januszem Twarogiem. Rozmawiałam z nim na temat jego pracy w kopalni siarki w Machowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google