Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O PROJEKCIE:,, Aktywizacja zawodowa i spo ł eczna osób zagro ż onych wykluczeniem spo ł ecznym z powiatu i ł awskiego wspó ł finansowany ze ś rodków Unii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O PROJEKCIE:,, Aktywizacja zawodowa i spo ł eczna osób zagro ż onych wykluczeniem spo ł ecznym z powiatu i ł awskiego wspó ł finansowany ze ś rodków Unii."— Zapis prezentacji:

1 O PROJEKCIE:,, Aktywizacja zawodowa i spo ł eczna osób zagro ż onych wykluczeniem spo ł ecznym z powiatu i ł awskiego wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego

2 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W I Ł AWIE realizuje projekt systemowy,, Aktywizacja zawodowa i spo ł eczna osób zagro ż onych wykluczeniem spo ł ecznym z powiatu i ł awskiego wspó ł finansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Priorytet VII Promocja integracji spo ł ecznej Poddzia ł anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego Priorytet VII Promocja integracji spo ł ecznej Poddzia ł anie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki 2007-2013

3 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: W powiecie i ł awskim liczba osób niepe ł nosprawnych wynosi ok. 12 ty ś. W przci ą gu12m-cy 2010r. w Powiatowym Urz ę dzie Pracy zarejestrowa ł o si ę 500osób niepe ł nosprawnych. W 2010r. z pomocy ś wiadczonej przez PCPR w I ł awie skorzysta ł o ok.2500 osób niepe ł nosprawnych, a Zespó ł ds. Orzekania o Niepe ł nosprawno ś ci wyda ł 1706 orzecze ń o niepe ł nosprawno ś ci. Najwa ż niejszymi problemami wyst ę puj ą cymi w obszarze niepe ł nosprawno ś ci s ą bariery utrudniaj ą ce tym osobom wyrównanie szans w dost ę pie do normalnego funkcjonowania na rynku pracy i kszta ł cenia si ę. W powiecie i ł awskim coraz wi ę ksza liczba dzieci wymaga umieszczenia w rodzinach zast ę pczych oraz placówkach opieku ń czo-wychowawczych. W 2010r. umieszczono 19 dzieci w placówkach opieku ń czo-wychowawczych na terenie innych powiatów, natomiast 206 dzieci przebywa w 129 rodzinach zast ę pczych. Aby temu zapobiec PCPR podejmuje szereg dzia ł a ń zmierzaj ą cych do przystosowania osób niepe ł nosprawnych do prawid ł owego ż ycia w spo ł ecze ń stwie poprzez dzia ł ania aktywizuj ą ce zawodowo, spo ł ecznie i zdrowotnie oraz poprzez rozwijanie i doskonalenie umiej ę tno ś ci opieku ń czo- wychowawczych rodzin zast ę pczych.

4 CEL G Ł ÓWNY I CELE SZCZEGÓ Ł OWE PROJEKTU: G ł ównym celem projektu jest zaktywizowanie spo ł eczne, zawodowe, edukacyjne i zdrowotne w 2011 r. 33 osób niepe ł nosprawnych oraz 11 rodzin zast ę pczych z powiatu i ł awskiego. Cel ten b ę dzie osi ą gany poprzez nast ę puj ą ce cele szczegó ł owe: 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w znalezieniu pracy dzi ę ki spotkaniom z doradc ą zawodowym, 2. Integracja z otoczeniem spo ł ecznym oraz podniesienie samooceny i poczucia w ł asnej warto ś ci poprzez warsztaty psychospo ł eczne i spotkania grupy samopomocowej, 3. Poprawa sprawno ś ci fizycznej, dzi ę ki zaj ę ciom fizjoterapeutycznym i turnusowi rehabilitacyjnemu, 4. Rozwój umiej ę tno ś ci wychowawczych oraz przygotowanie rodzin zast ę pczych do prawid ł owego pe ł nienia roli rodzica zast ę pczego.

5 ODBIORCY PROJEKTU- BENEFICJENCI OSTATECZNI: Ostatecznymi beneficjentami projektu s ą 33 osoby niepe ł nosprawnych z powiatu i ł awskiego, które s ą : nieaktywne zawodowo, nieaktywne zawodowo, 23 kobiety i 10 m ęż czyzn, 23 kobiety i 10 m ęż czyzn, posiadaj ą orzeczenie o niepe ł nosprawno ś ci posiadaj ą orzeczenie o niepe ł nosprawno ś ci w wieku aktywno ś ci zawodowej w wieku aktywno ś ci zawodowejoraz 11 rodzin zast ę pczych z powiatu i ł awskiego: 11 kobiet i 5 m ęż czyzn, 11 kobiet i 5 m ęż czyzn,

6 Termin realizacji projektu: 1 stycznia- 31 grudzie ń 2011 roku W PROJEKCIE BIERZE UDZIA Ł OSTATECZNYCH 49 BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH – (33 osoby – kontrakt socjalny, 16 osób w ramach Programu Aktywno ś ci Lokalnej – Umowy Indywidualne)

7 PERSONEL PROJEKTU: 1. Dyrektor El ż bieta Kuczmarska- Osoba zarz ą dzaj ą ca projektem 2.Anna Roguszczak – Koordynator projektu 3. Janina Malinowska – Ksi ę gowa projektu 4. Katarzyna Lenckowska –Pracownik socjalny ds. osób niepe ł nosprawnych

8 Dzia ł ania podejmowane w projekcie: W projekcie przewiduje si ę zastosowanie instrumentów aktywnej integracji takich jak: Aktywizacja zawodowa, spo ł eczna, zdrowotna i edukacyjna przeprowadzona w dwóch grupach beneficjentów: I grupa – 33 osoby obj ę te kontraktem socjalnym – II grupa – 16 osób w ramach Programu Aktywno ś ci Lokalnej– Umowy Indywidualne

9 1.Aktywna Integracja Instrumenty aktywnej integracji b ę d ą odbywa ł y si ę etapowo: I. Etap Przeprowadzenie warsztatów psychospo ł ecznych dla 33 beneficjentów II. Etap Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 33 osób niepe ł nosprawnych III. Etap Prowadzenie grupy samopomocowej dla max.14 beneficjentów IV. Etap Przeprowadzenie zaj ęć fizjoterapeutycznych dla 33 uczestników kontraktów socjalnych V. Etap Sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla osób obj ę tych kontraktem socjalnym VI. Etap Wyjazd do Spó ł dzielni Socjalnej w Elbl ą gu 33 osób niepe ł nosprawnych, VII. Etap Prowadzenie zaj ęć edukacyjno - spo ł ecznych dla rodziców zast ę pczych w ramach PAL VIII Etap Wyjazd integracyjno-edukacyjny uczestników PAL do miasteczka westernowego w Rudnikach IX Etap Wyjazd integracyjno-edukacyjny uczestników PAL do miasteczka westernowego w Rudnikach

10 2. Praca Socjalna Pracownik socjalny oraz pracownik socjalny ds. osób niepe ł nosprawnych zobowi ą zany b ę dzie do ś wiadczenia pomocy socjalnej poprzez realizacj ę kontraktów socjalnych z osobami niepe ł nosprawnymi oraz realizacj ę zada ń socjalnych wynikaj ą cych z Programu Aktywno ś ci Lokalnej

11 3.Zasi ł ki i pomoc w naturze – wk ł ad w ł asny Wk ł adem w ł asnym b ę dzie cz ęś ciowe pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 33 osób niepe ł nosprawnych, z którymi podpisany zostanie kontrakt socjalny.

12 ZAK Ł ADANE REZULTATY PROJEKTU: Rezultaty twarde: 1.Zako ń czenie udzia ł u w projekcie 49 osób, w tym 34 kobiety i 15 m ęż czyzn oraz 16 osób z terenów wiejskich, 2. Obj ę cie kontraktem socjalnym 33 osoby niepe ł nosprawne, w tym 33 kobiety i 10 m ęż czyzn oraz 16 osób z terenów wiejskich, 3. Obj ę cie 11 rodzin zast ę pczych Programem Aktywno ś ci Lokalnej, w tym 11 kobiet i 5 m ęż czyzn. Potwierdzeniem rezultatów twardych b ę d ą listy obecno ś ci ze spotka ń i dzia ł a ń oraz za ś wiadczenia uczestnictwa w zaj ę ciach.

13 Rezultaty mi ę kkie : 1.Wzrost o 85% wiedzy uczestników dotycz ą cej rynku pracy, 2.Wzrost o 85% wewn ę trznej motywacji do poszukiwania satysfakcjonuj ą cej pracy, satysfakcjonuj ą cej pracy, 3.Nabycie o 85% umiej ę tno ś ci funkcjonowania w okre ś lonych rolach spo ł ecznych, 4. 33 osoby niepe ł nosprawne podnios ą kwalifikacje dzi ę ki zaj ę ciom z doradc ą zawodowym 5. 33 osoby niepe ł nosprawne poprawi ą sprawno ść zdrowotn ą dzi ę ki za zaj ę ciom rehabilitacyjnym i turnusowi rehabilitacyjnemu. Rezultaty mi ę kkie zostan ą zmierzone za pomoc ą ankiet monitoruj ą cych.

14 Biuro projektu mie ś ci si ę w pok. Nr 10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Andersa 12 14-200 I ł awa. Kontakt: Tel. (089) 649-04-58 Fax (089) 649-04-50 e-mail: sekretariat@pcprilawa.pl www.pcprilawa.pl/indeks.php Opracowa ł a: Anna Roguszczak


Pobierz ppt "O PROJEKCIE:,, Aktywizacja zawodowa i spo ł eczna osób zagro ż onych wykluczeniem spo ł ecznym z powiatu i ł awskiego wspó ł finansowany ze ś rodków Unii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google