Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER )

2 EFS w nowej perspektywie finansowej
strategie UE, regulacje UE, programowanie krajowe ostateczne regulacje unijne dotyczące EFS – zależne od negocjacji Wspólnych Ram Finansowych (nadal trwają, przewidywane przyjęcie pakietu legislacyjnego: listopad – grudzień 2013) równolegle – niezbędne przygotowania krajowe (projekty: Umowa Partnerstwa, programy operacyjne)

3 EFS w Polsce Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER ) 16 regionalnych programów operacyjnych Większa decentralizacja – 72% środków w regionach poziom regionalny - bezpośrednie wsparcie osób, w celu poprawy ich sytuacji na rynku poziom krajowy - poprawa ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych

4 Uwarunkowania nowego okresu programowania EFS
ramy strategiczne – europejskie i krajowe (Europa 2020, Krajowy Program Reform, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, KPPW Nowy wymiar aktywnej integracji) priorytety MPiPS w obszarze polityki społecznej, w tym pomocy i integracji społecznej efekty działań i projektów realizowanych w perspektywie komplementarność z innymi programami i instrumentami finansowymi (np. FEAD)

5 Program POWER 2014 - 2020 Podstawowe informacje
Program krajowy – wsparcie systemowe dla obszarów: zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia Cel główny: wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 Budżet na lata 2014 – 2020: 3,2 mld euro (w tym na cel 9 dot. włączenia społecznego: 188 mln euro)

6 Główne obszary wsparcia POWER
wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę, wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform, realizację działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych, realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej

7 Sektor pomocy i integracji społecznej w PO WER 2014 - 2020
Cel tematyczny 9 : Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Priorytet 9.4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności Priorytet 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

8 Priorytet 9.4 Aktywna integracja - cele
Cel ogólny: Poprawa skuteczności i efektywności polityki publicznej w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa Cele szczegółowe: Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz właczenia społecznego i zwalczania ubóstwa Poprawa efektywności działań realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem  Wypracowanie rozwiązań systemowych w obszarze pomocy i integracji społecznej, służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób, rodzin i lokalnych społeczności w celu minimalizacji barier wykluczenia społecznego Integracja, indywidualizacja i standaryzacja usług na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój aktywnej integracji społeczno – zawodowej osób, rodzin, i lokalnych społeczności

9 Priorytet 9.4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (1)
opracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w zakresie prowadzonej polityki społecznej; zbudowanie narzędzia monitoringu skuteczności pomocy i integracji społecznej oraz stworzenie katalogu wskaźników pozwalających prowadzić porównywalne oceny z perspektywy regionów wspierania budowanie lokalnych i regionalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w celu właściwego projektowania zadań zmniejszających skalę ubóstwa między regionami z wykorzystaniem oceny zasobów pomocy społecznej wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz monitorowania sytuacji i potrzeb grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także monitorowania i badania efektywności poszczególnych instrumentów i całej polityki w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

10 Priorytet 9.4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (2)
podnoszenie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (m.in. szkolenia, specjalizacje, studia, studia podyplomowe, samokształcenie) podnoszenie kwalifikacji szczególnie w obszarach nowego zakresu zadań i ról pracownika socjalnego, w celu podniesienia skuteczności prowadzenia pracy socjalnej kształcenie nowych specjalności zawodowych dla zadań w pomocy i integracji społecznej (pracowników świadczących bezpośrednio usługi, specjalistów-audytorów)

11 Priorytet 9.4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (3)
wypracowanie i wprowadzenie nowych standardów związanych z rozszerzeniem pakietu usług nastawionych na profilaktykę budowanie systemu kooperacji między instytucjami pomocy społecznej, podmiotami usług reintegracji społecznej i zawodowej, w tym szczególnie z centrami i klubami integracji społecznej dla zwiększania efektywności działań wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wprowadzenie systemów akredytacji dla instytucji pomocy i integracji społecznej a także systemu certyfikacji jakości usług dla uzyskania ich efektywnego oddziaływania przebudowa systemu pomocy społecznej zmierzająca do uzyskania efektywnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez rozdzielenie systemu świadczeń pieniężnych od aktywnej integracji i pracy socjalnej, a także zlecania usług tworzonym agencjom usług socjalnych

12 Priorytet 9.4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (4)
wypracowanie rozwiązań systemowych służących rozwojowi usług na rzecz usamodzielnienia osób i rodzin wykluczonych koordynacja wdrażania w regionach nowych modeli organizacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz analiza ich efektywności koordynowanie oraz promowanie działań umożliwiających tworzenie krajowych, regionalnych i lokalnych platform współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, podmiotami zatrudnienia socjalnego oraz publicznymi służbami zatrudnienia rewizja modelu funkcjonowania instytucji działających na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem budowy systemu ocen świadczonych usług (min. system akredytacji CIS i certyfikacji KIS, Krajowy System Audytu Usług Reintegracji) oraz upowszechnianie CIS i KIS jako formy skutecznej integracji społecznej

13 Priorytet 9.7 Ułatwianie dostępu do usług - cele
stworzenie rozwiązań systemowych w zakresie usług społecznych (w tym opiekuńczych dla osób zależnych i niesamodzielnych) i zdrowotnych oraz poprawa jakości tych usług wdrożenie rozwiązań skierowanych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu opieki zdrowotnej

14 Priorytet 9.7 Ułatwianie dostępu do usług – przykładowe typy operacji (1)
opracowanie i upowszechnienie rozwiązań systemowych na rzecz usług społecznych (w tym opiekuńczych) i zdrowotnych nad osobami zależnymi wypracowanie standardów związanych z rozszerzeniem pakietu usług świadczonych w ramach pomocy i integracji społecznej (KIS/CIS/ZAZ/WTZ); rozwój nowych usług społecznych, z podziałem na usługi profilaktyczne, aktywizujące i interwencyjne, z uwzględnieniem grup szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży; stworzenie rozwiązań sprzyjających deinstytucjonalizacji opieki, w tym systemu mieszkalnictwa wspomaganego oraz przeciwdziałania bezdomności wypracowanie modelu współpracy OPS,CIS, KIS na rzecz świadczenia usług społecznych dla mieszkańców społeczności lokalnych oraz przetestowanie wypracowanych modeli

15 Priorytet 9.7 Ułatwianie dostępu do usług – przykładowe typy operacji (2)
wspieranie pracy socjalnej jako jednego z narzędzi systemu profilaktyki wykluczenia społecznego upowszechnianie rozwiązań modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności „GSWB” na obszarze poszczególnych regionów oraz gmin, zwłaszcza w obszarze prewencji, interwencji oraz integracji, badanie efektywności stosowania niektórych usług wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w tym szczególnie w zakresie stosowania metody autodiagnozy, treningu ekonomicznego oraz korzystania z usług trenerów pracy oraz doradców finansowych ds. budżetów domowych

16 Aktualny stan prac Konsultacje Programu POWER (MRR)
Prace nad Regionalnymi Programami Operacyjnymi Negocjacje z KE (Umowa Partnerstwa, programy operacyjne) Przygotowania w ramach poszczególnych instytucji

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google