Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa Finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa Finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa Finansowa
Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Europa 2020 Wspólne Ramy Strategiczne Polska 2030 wyzwania rozwojowe Założenia Umowy Partnerstwa Strategia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Operacyjny WK-P Powstało już sporo dokumnetów dotycząceych okresu programowania, które mają kaskadowy układ od dokunetów strategizcnych jak układ Europa 2020 która zstępuje „raczej nieudaną strategie lizbońską” . Do dokumnetów mocno operacyjnych jak no rozporzędzenia dot funduszy. Jednym z takich dokumnetów jest WRS które przekładają założenia na system instrumentów finansowych czyli funduszy strukturalnych. Umowa – kluczowy etapów przygotowania dokumnetów programowych na lata – stanowi podstawę dyskucji na temat zakresu wsparcia działań rozwojowych kraju środkami unijnymi z funduszy Wspólnych Ram Strategicznych – EFS, ERDF, FS, EF Rolny. Po przyjęciu założeń będą prowadzone prace na przygotowaniem Umowy która będzie konsultowana poddana ewaluacji ex ante oraz strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko będzie przedmiotem negocjacje z KE. Człowiek – najlepsza inwestycja

3 Europa 2020 – Priorytety rozwój inteligentny rozwój zrównoważony
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 1. Rozwój gosp. opartej na wiedzy i innowacji, 2. wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów – przyjaznej środowisku, rozwój sprzyjający włączeniu spoecznemu wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia Człowiek – najlepsza inwestycja

4 Europa 2020 – Cele wzrost stopy zatrudnienia z 69% - 75% (PL 71%)
inwestycjw w działalność B+R - 3% PKB (PL 1,7%) Eco 20/20/20 ograniczenie wskaźnika przedwczesnego przerywania nauki do 10% (PL 4,5%) zwiększenie odsetka osób w wieku z wyższym wykształceniem do 40% (PL 45%) Ograniczenie liczby europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25% (PL 20-23%) ZWIĘSZENIE LICZBY PRACUJĄCYCH KOBIET I OSÓB STARSZYCH, 2. miernik ten nie dokońca opisuje możłiwości oddziaływania innowacji KE pracuje nad wskaźnikiem odzwierciedlającym intensywność działalności badwaczo rozwojowej .3. zmieniejszenie emisji co2 o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych o 20%, zwiększenie efektywności korzystania z energi o 20 %, 5. wydobycie z ubóstwa 20 mln europejczyk (granica ubóstwa 60% krajowej mediany rozporządzalnego dochodu w każdym państwie). Realizacja po przez 7 inicjatyw przewodnich. W nawiasie wskażniki WRS określone na poziomie umowy partnerskiej Człowiek – najlepsza inwestycja

5 Umowa Partnerstwa 2014-20 Cele, priorytety, wskaźniki
koncentracja tematyczna wymiar terytorialny (ZIT, SRL) układ programów operacyjnych zarys finansowania / sys. finansowania Zawartość umowy partnerstwa. Oczykiwania wobec perspektywy pod kątem osiągania zaplnaownaych rezultatów są zdecydowanie większe niż poprzednich perspektyw. Słabe efekty Strategii Lizbońskiej oraz kryzs spowowdowały duży nacisk na wartość dodaną inwestycji oraz ich znaczenie w osiąganiu wspólnych celów rozwojowych Człowiek – najlepsza inwestycja

6 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-20
koncentracja tematyczna na działaniach o największym potencjale przyrostowym i rozwojowym (ringfencing) powiązanie celów wydatkowania funduszy WRS – Strategia Rozwoju Kraju – Strategia Europa 2020 nacisk na rezultaty Zintegrowane podejście – wspólne interwencje ekonomiczne, społeczne i przestrzenne Zwiększenie stopnia koordynacji Mamy świadomość że cześć inwestycji finansowanych z środkó UE była nie efektywna – tutaj bez przykładów Kncentracja to jest hasło które będziemy odmienieać przez wszystkie przypadki i będzie nam towarzyszyć przez kolejny okres prawdopodobnie do 2020 Udział wszystkich funduszy. Regionalizacja funduszy zwiększenie siły rażenia. Aktualnie mimo, iż Samorząd pełni rolę IP w PO KL nie ma aż takiego wpływu – większy poziom komplementarności Człowiek – najlepsza inwestycja

7 Europejski Fundusz Społeczny
Tylko jeśli chodzi o wprowadzenie. Zostałem poproszony aby powiedzieć co nas czeka w przyszłej perspektywie jeśłi chodzi obszar wsparcie udzielanego z EFS nie będę mówił o rynku pracy gdyż moja przedmóczyni zapewne wie o tym zdecydowanie lepiej ja pokrótce powiem państwa co się dzieje w kwesti przygotowania do uruchomienia wsparcia z EFS Przygotowując ta prezentacje doszedłem do jednego proste wniosku, który najlepiej zobrazuje te zdjęcie. Człowiek – najlepsza inwestycja

8 Człowiek – najlepsza inwestycja
Szczegółowy zakres wsparcia zostanie określony na dalszym etapie, po zaprojektowaniu wsparcia z EFS Człowiek – najlepsza inwestycja

9 „Szczegółowy zakres wsparcia zostanie określony na dalszym etapie, po zaprojektowaniu wsparcia z EFS (…)” Może podziele się z państwem tym co wiem na początek kwestei finansowe. Ile będzie faktycznie środków finansowych jeszcze dokładnie nie wiadomo nie znany jest jeszcze budżet UE na lata 2014 – 20 pierwsza propozycja mówiła o 988 mld euro jednak jak Państwo dobrze wiedzą cora zgłosieniej się mówi o zmniejszeniu tej kwoty nawet o 150 mld. Wiecej jednak będzie wiadomo po budżetowym szczycie UE. Na dzień dzisiejszy mówi się o kwocie około 70 mld. euro dla Polski. Człowiek – najlepsza inwestycja

10 Finanse: Regiony - 75% EFS Regiony - 20% EFS, 80% EFRR Cel 8, 9 i %-25% EFS i EFRR Cel 9 - min. 20% EFS Może podziele się z państwem tym co wiem na początek kwestei finansowe. Ile będzie faktycznie środków finansowych jeszcze dokładnie nie wiadomo nie znany jest jeszcze budżet UE na lata 2014 – 20 pierwsza propozycja mówiła o 988 mld euro jednak jak Państwo dobrze wiedzą cora zgłosieniej się mówi o zmniejszeniu tej kwoty nawet o 150 mld. Wiecej jednak będzie wiadomo po budżetowym szczycie UE. Na dzień dzisiejszy mówi się o kwocie około 70 mld. euro dla Polski. Człowiek – najlepsza inwestycja

11 Cele Tematyczne finansowane z EFS: 8
Cele Tematyczne finansowane z EFS: 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (+) 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (+/-) 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (-) Założenie nowej perspektywy nie różnią się znacząco od PO KL. Zmiast 4 Priorytetów komponentu regionalnego będizemy mieli 3 cele tematyczne finansowanego w ramach dwu funduszowego RRO. W ramach RPO połączone zostały priorytet 6 skierowany do osób bezrobotnych z tzw osemką skieorwaną głównie do osób pracujących. Pozostałe są mocno zbieżne czyli P VII z celem 9 i edukacyjna 9 z celem nr 10. Grupy docelowe w dużej mierze pokrywają się, założenie zbliżone – jendakże kluczem jest opracowanie sposobów interewncji czyli typów operacji. Człowiek – najlepsza inwestycja

12 Cel tematyczny 8 8. 3 Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego, 8
Cel tematyczny Inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego, 8.5 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (8.3) 8.6 Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych bez pracy zwłaszcza tych którzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu Układ RPO w zakresie EFS. * połączenie tradycyjnej VI z VIII dodatkowo pojawia się wsparcie lokalnych inicjatyw, które znalazły się w priorytetach mimo słabej oceny w czasie przeglądu środokresowgo 8.3 inicjatywy w zakresie rozwoju lokalnego. Koncentracja wspomagania osób w szczególnie nie korzystnej sytuacji na rynku pracy osoby młode, kobiety, osoby 50+, długotrwale bezrobotni. Z jednej strony będzie to wsparcie związane z zakłdaniem działalności gospodarczej czy przedsiębiorstw socjalnych z drugiej dostosowanie kompetenci pracowników do potrzeb i wymogów rynku pracy. Nowym elementem, który jest widoczny w określonych priorytetach to powiązanie aktywności zawodowej ze stanem zdrowia czyli pojawią się nam działania umożliwiające profilaktyke wcześniejszą i szybką diagnostykę oraz specjalistyczne leczenie w zakresie chorób które mają największy wpływ na aktywnośc zawodową , Działania skierowane do osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych oraz działania wspierające zmiany sys i rozwój kwalifikacji kadr medycznych Człowiek – najlepsza inwestycja

13 8. 7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy 8
8.7 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy 8.8 Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego (K/R) 8.9 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (K/R) 8.10 Aktywne i zdrowe starzenie się (K) Instrumenty zwrotne i bezzwrotne, Przedsiębiorstw – wsparcie kierowane do mikro przedsiębiorstw w pierwszym okresie funkcjonowania (doradztwo) usługi KSU Nowy ciekawy – priorytet, Ostanim pomysłem jest system małych klastrów czyli wsparcie dużych przedsiębiorców na rzecz małych i śrdnich kooperantów. 8.9 analogiczny do priorytetu VIII Człowiek – najlepsza inwestycja

14 Wsparcie osób młodych w procesie przejścia z edukacji do zatrudnienia
Wsparcie osób pozostających bez pracy Wsparcie dla osób wychodzących z rolnictwa i rybactwa Realizacja polityki aktywnego starzenia się Modernizacja instytucji rynku pracy Działania z zakresu profilaktyki oraz wysokospecjalistycznej diagnostyki medycznej Doradztwo zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu pracy a także łączenia pracy z edukacją, Wsparcie o.p. bez pracy diagnozowanie potrzeb, podniesienie lub zmiana kwalifikacji, wsparcie w znalezieniu nowego zatrudnienia. Wsparcie 50 + zwiększenie udziału w kształćeniu ustawicznym, lepsze dostosowanie kwalifikacji i kmpetencji do potrzeb gospodarki poprawa stanu zdrowia – zwięszenie dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych. Poprawa jakości świadczonych uslug efektywności struktur org. Oraz sys zarządzania rozwój wspópracy z przedsiębiorcami a także ips. Polityka w zakresie ochrony środowiska Człowiek – najlepsza inwestycja

15 Cel tematyczny 9: 9.3 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej (EFRR) 9.4 Aktywna integracja w szczególności w celu poprawy zatrudnialności (R) 9.5 Integracja społeczności marginalizowanych jak Romowie (R) 9.6 Zwalczanie dyskryminacji (K) 9.7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych (R/K) 9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych (R/K) 9.9 Lokalne strategie rozwoju (R) Warto zwrócić uwagę na 9.3 finansowane ze środków ERDF 9.5 do tej pory działania te były realizowane na szczeblu regionalnym ale warto się przyjżeć temu co zostało zrobione na poziomie krajowym 9.6 zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, religię niepełnospraność, wiek orientację seksualną, 9.9 włączenie LGD do realizacji zadań z zakresu włączenia społecznego. Człowiek – najlepsza inwestycja

16 Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, Profilaktyka adresowana do rodzin zagrożonych dysfunkcją, Wyrównywanie poziomu dostępności do podstawowych usług medycznych, Wsparcie kompleksowych projektów Rozwój lokalny na rzecz włączenia społecznego Aktywizacja nie tylko osób wykluczonych ale i rodzin oraz koncemtracja na działaniach aktywizujących zawodowo. Jednym z elementów ma być zwiększenie dostępu do usług społecznych w tym związanych z opieką zdrowotną ograniczenie pogłębiania się sfery ubóstwa. Nowym rodzajem wsparcia będzie profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin zagorżonych dysfunkcją lub przeżywających trudności (wsparcie placówek dziennego pobytu, system pieczy zastępczej), kompleksowośc projektów to łączenie wymiaru społ, ekonomicznego i fizycznej odbudowy – rewiatalizacj miast, LGD na rzecz wzmacnianiu integracji społecznej Człowiek – najlepsza inwestycja

17 Cel tematyczny Zapobieganie i ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki w szkole i promowanie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej (K/R), 10.2 Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć (K), Edukacja – dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy wynikających ze specjalizacji wskazanych w regionalnych strategiach rozwoju, podniesienie jakości kształcenia zawodowego chociaż już dzis mówimy o początkach renesansu tego typu kształceniem, podniesienie poziomu kształcenia na każdym poziomie, rozwijanie poradnicta zawodwego, poprawa jakości oraz powszechności kształcenia przedszkolnego, powiązanie kształćenia na poziomie wyższym z gospodarką w obszarach nauk ścisłych i technicznych – zmawiane kierunki Człowiek – najlepsza inwestycja

18 Cel tematyczny Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy (K/R) Edukacja – dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy wynikających ze specjalizacji wskazanych w regionalnych strategiach rozwoju, podniesienie jakości kształcenia zawodowego chociaż już dzis mówimy o początkach renesansu tego typu kształceniem, rozwijanie poradnicta zawodwego, dalszy rozwój modelu kształcenie przez całe życie. Człowiek – najlepsza inwestycja

19 Terytorialny charakter interwencji: Polska Wschodnia, Miasta Wojewódzkie i ich obszary, Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji Obszary wiejskie Obszary przygraniczne Człowiek – najlepsza inwestycja

20 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zwiększenie konkurencyjności miast, Wzmocnienie powiązań z regionem, Zwiększenie atrakcyjności rynków pracy, Wzmocnienie znaczenia ośrodków naukowych, Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej, Wyłonione 16 metropoli – jedna z nich jest BIT. Centra rozwoju gospodarczego kraju i regionów lokomotywy pełniące funkcje administracyjne społeczne kulturalne i naukw. Rozwój funcji metropolitarnych o zanczeniu krajowym jak i międzynarodowym, funkcje gospodarcze, naukowe , kulturalne badawcze; transport publiczny a także połączeie drogowe i kolejowe, , rewitalizacja , porawa efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia energii i paliwa. Pomysl komisji na zwieszenie zaangażowanie miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu środkami Człowiek – najlepsza inwestycja

21 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zrównoważony, sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny, Kompleksowa rewitalizacja: infrastrukturalna, gospodarcza, społeczna, Ochrona środowiska i Energetyka Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter Przeciwdziałanie ubóstwu Koncentracja środków na kierunkach interwencji , Strategie niskoemisyjne efektywność energetyczna, ponadregionalny range miasta – promocja dzidzictwa kulturowego – rozszerzenie oferty kulturalnej miast – koncerty festiwale promocja produktów regionalnych - odpowiednie oznakowanie, Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem – program integracji społecznej, e integracja) – rodziny wielodzietne, rodziny pozostające bez pracy Człowiek – najlepsza inwestycja

22 Dziękuję za uwagę Adam Szponka Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Perspektywa Finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google