Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWER 2014-2020 OBSZAR Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (kontekst krajowy) 15 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWER 2014-2020 OBSZAR Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (kontekst krajowy) 15 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 POWER OBSZAR Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (kontekst krajowy) 15 kwietnia 2013 r.

2 Cel 11 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
Priorytet inwestycyjny 11.1 Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w skuteczność administracji publicznych oraz usług publicznych w celu przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrych rządów

3 Cele interwencji EFS na poziomie krajowym
CEL OGÓLNY - Wzmocnienie państwa w tworzeniu oraz realizacji prawa oraz polityk publicznych CELE SZCZEGÓŁOWE: Poprawa procesu stanowienia i stosowania prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem

4 Instytucje zaangażowane w realizację działań na rzecz zwiększania jakości i dostępności usług publicznych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Ministerstwo Finansów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Organizacje pozarządowe Partnerzy społeczni

5 Przykładowe typy operacji ujęte w I wersji zarysu Krajowego Programu Operacyjnego EFS na lata podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej – świadczących usługi na rzecz przedsiębiorców, bądź prowadzących postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych, przy wykorzystaniu właściwie skonstruowanych wewnętrznych polityk szkoleniowych urzędów wprowadzenie do urzędów administracji publicznej jak również szeroko pojętej administracji świadczącej narzędzi monitorowania i mierzenia satysfakcji klienta wprowadzenie standardów wykonywania zadań publicznych wraz z systemem wskaźników i metod pomiaru stopnia ustalonego standardu wdrażanie standardów współpracy jst z partnerami społeczno – gospodarczymi w zakresie realizacji zadań zleconych

6 Cel szczegółowy 3 Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych – założenia wsparcia
Zasadnicze działania związane z rozwojem e-usług sektora publicznego (e-administracja, e-zamówienia publiczne, e-zdrowie, e-edukacja, e-sądy, itp.) będą finansowane w ramach celu tematycznego (2) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jednocześnie KE zaleca by w ramach celu tematycznego (11) wdrożone zostały zmiany organizacyjne i proceduralne umożliwiające wprowadzenie wystandaryzowanych e-usług (nie informatyzujmy biurokracji)

7 Cel szczegółowy 3 Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych – założenia wsparcia
Odejście od orientacji „wsparcie dla poszczególnych urzędów” w kierunku „wsparcie urzędów w świadczeniu poszczególnych usług” Odejście od wsparcia wdrażanego „w oparciu o samodzielnie zdefiniowane potrzeby urzędów” w kierunku wdrażania rozwiązań modelowych dotyczących konkretnych usług Odejście od wdrażania narzędzi/standardów zarządzania urzędem w kierunku usprawnienia procesów zachodzących w urzędach pod kątem poprawy jakości i terminowości obsługi interesariuszy Narzędzia zarządzania urzędem powinny być wspierane o ile został wypracowany wzorcowy model, możliwy do implementacji we wszystkich urzędach w danej grupie/kategorii oraz wprost przyczynia się on do poprawy jakości i terminowości obsługi interesariuszy (np.: standard zarządzania satysfakcją klienta)

8 Cel szczegółowy 3 Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych – założenia wsparcia
Fundamentalnym obszarem interwencji powinno być ustalenie standardów usług publicznych świadczonych przez jednostki administracji publicznej oraz zbudowanie powszechnego systemu monitorowania jakości i efektywności usług (propozycja MAiC) Wydaje się, iż system monitorowania jakości i efektywności usług w oparciu o wypracowane standardy powinien objąć szeroki katalog usług (w tym usługi o charakterze społecznym: jak oświata, wychowanie, pomoc społeczna, czy technicznym: jak gospodarka wodno-ściekowa, transport, infrastruktura) pomimo tego, iż nie będą one wspierane w ramach celu tematycznego (11) W ramach celu tematycznego (11) będą mogły być wspierane urzędy w świadczeniu usług administracyjnych (wydawanie wszelkiego rodzaju dokumentów, decyzji administracyjnych, pozwoleń, koncesji), poprzez: doskonalenie standardów zarządzania w urzędach (np.: wprowadzenie jednolitych narzędzi monitorowania i zarządzania satysfakcją klienta); racjonalizację struktur administracji; podnoszenie kompetencji pracowników urzędów w świadczeniu wybranych usług (w tym miejscu należy podkreślić, iż wsparcie pracowników urzędów w stosowaniu prawa będzie prowadzone przede wszystkim w ramach celu szczegółowego - Poprawa procesu stanowienia i stosowania prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej

9 Cel szczegółowy 3 Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych – kwestie do dyskusji
W jakim zakresie w przedstawioną powyżej koncepcję wpisują się propozycje Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odnoszące się do wdrażania w urzędach nowoczesnych narzędzi zarządzania organizacją oraz wzmocnienia nadzoru, kontroli instytucjonalnej, audytu wewnętrznego i ewaluacji? Czy w kontekście ograniczonych środków na cel realizację celu tematycznego (11) do priorytetów interwencji można zaliczyć działania na rzecz wdrażania standardów równego traktowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji rządowej, ukierunkowane na zmniejszenie luki płacowej w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz wzrost zatrudnienia w administracji rządowej osób z niepełnosprawnościami? Czy zasadne jest zdefiniowanie katalogu usług priorytetowych i objęcie urzędów wsparciem w ich świadczeniu? Czy do takiego katalogu należałoby zaliczyć np.: usługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? Czy wskazane jest ukierunkowanie działań na zwiększenie udziału podmiotów niepublicznych w wykonywaniu zadań administracji?

10 Cele interwencji EFS na poziomie krajowym
CEL OGÓLNY - Wzmocnienie państwa w tworzeniu oraz realizacji prawa oraz polityk publicznych CELE SZCZEGÓŁOWE: Poprawa procesu stanowienia i stosowania prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej Poprawa skuteczności oraz ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw Zwiększanie jakości i dostępności usług publicznych Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem

11 Instytucje zaangażowane w realizację działań na rzecz poprawy zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Finansów Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Organizacje pozarządowe Partnerzy społeczni

12 Przykładowe typy operacji ujęte w I wersji zarysu Krajowego Programu Operacyjnego EFS na lata zapewnienie zgodności planowania strategicznego i planowania budżetowego wsparcie systemu monitorowania i ewaluacji procesów rozwoju regionalnego i efektów polityki regionalnej wzmacnianie i tworzenie nowych mechanizmów partnerstwa, sieci współpracy, między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju, umiejscowionymi na rożnych szczeblach zarządzania polityką rozwoju, w tym regionalną – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym stworzenie oraz promowanie wykorzystania skutecznych i efektywnych narzędzi dialogu społecznego oraz dialogu obywatelskiego na wszystkich etapach tworzenia i zarządzania politykami publicznymi działania na rzecz zwiększenia partycypacji w tworzeniu polityk publicznych na poziomie lokalnym

13 Cel szczegółowy 4 Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem – założenia wsparcia Trzon interwencji w ramach niniejszego celu będzie stanowić koncepcja Ministerstwa Finansów, zakładająca: Dalsze doskonalenie budżetu zadaniowego w kierunku uczynienia z niego instrumentu wspierającego zarządzanie rozwojem kraju, w tym: Zwiększenie do 100% odsetka wydatków elastycznych budżetu państwa (stanowiących obecnie ok. 25% ogółu tych wydatków) alokowanych w oparciu o system pomiaru realizacji celów budżetu zadaniowego Objęcie ewaluacją ex-post 45% wydatków publicznych w ramach budżetu zadaniowego Zwiększenie o 5% odsetka środków objętych przeglądami wydatków, które zostały zidentyfikowane jako możliwe oszczędności/realokowane na obszary priorytetowe Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu budżetów zadaniowych jednostek samorządu terytorialnego w powiązaniu z wieloletnią prognozą finansową

14 Cel szczegółowy 4 Poprawa zarządzania strategicznego i finansowego na wszystkich szczeblach zarządzania państwem – kwestie do dyskusji Obok działań związanych z wprowadzeniem systemu oceny efektywności wydatków publicznych (budżetu zadaniowego) kluczowym obszarem interwencji, który powinien zostać podjęty w perspektywie do roku 2020 to przygotowanie i wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania procesów rozwojowych w kraju i regionach Cześć działań, jak np.: budowa systemu wskaźników kluczowych dla programowania i monitorowania polityki rozwoju jest już obecnie realizowanych ze środków PO KL, z założeniem, iż będą one kontynuowane i rozwijane ze środków Pomocy Technicznej. Priorytetem interwencji w niniejszym obszarze oprócz ww. powinno być również wzmacnianie i tworzenie nowych mechanizmów partnerstwa, sieci współpracy, między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju, umiejscowionymi na rożnych szczeblach zarządzania polityką rozwoju W tym kontekście za warte rozważenia są propozycje MAiC dotyczące wdrażania i upowszechniania konkretnych instrumentów aktywizujących społeczności lokalne (takich jak inicjatywa uchwałodawcza, budżet partycypacyjny) bądź przygotowanie urzędów do realizacji kluczowych inwestycji z punktu widzenia celów rozwojowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "POWER 2014-2020 OBSZAR Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (kontekst krajowy) 15 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google