Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla partnerów społecznych w Priorytecie V PO KL Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 listopada 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla partnerów społecznych w Priorytecie V PO KL Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 listopada 2007."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla partnerów społecznych w Priorytecie V PO KL Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 listopada 2007

2 Priorytet V PO KL 2 Cele Priorytetu V: Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw, Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości, Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej

3 Priorytet V PO KL 3 Działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych mają charakter horyzontalny i są powiązane z obszarami wsparcia przewidzianymi w ramach pozostałych trzech celów szczegółowych Priorytetu V. Wsparcie dla partnerów oraz organizacji pozarządowych wiąże się z rolą tych podmiotów w procesie wspierania modernizacji struktur państwa i przede wszystkim przyczyni się do zwiększenia ich uczestnictwa w procesie realizacji niezbędnych reform, optymalizacji procesu stanowienia prawa oraz wdrażania zasady dobrego rządzenia.

4 Priorytet V PO KL 4 Administracja rządowa Administracja samorządowa Partnerzy społeczni Organizacje pozarządowe Proces realizacji Strategii Lizbońskiej (Działania 5.1, 5.2 i 5.3) Budowa potencjału ukierunkowanego na aktywne uczestnictwo w realizacji Strategii Lizbońskiej (Działania 5.4 i 5.5)

5 Priorytet V PO KL 5 Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego Cel: - Wzmocnienie potencjału związków zawodowych i organizacji pracodawców uczestniczących w dialogu społecznym w zakresie dialogu autonomicznego i trójstronnego, w tym uzgadniania polityk we współpracy z administracją publiczną. - Wzmocnienie kompetencji administracji publicznej w zakresie dialogu społecznego.

6 Priorytet V PO KL 6 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego: Beneficjentem systemowym jest Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w MPiPS. Aby zwiększyć udział partnerów społecznych w realizacji działania, powołano Komitet Sterujący Projektem z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych. Wsparcie będą mogły uzyskać reprezentatywne (zgodnie z ustawą o Komisji Trójstronnej) organizacje pracodawców i związki zawodowe, a także przedstawiciele administracji publicznej.

7 Priorytet V PO KL 7 Wsparcie systemowe dla dialogu społecznego: Studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu, Monitorowanie i ewaluacja współpracy pomiędzy administracją publiczną a instytucjami dialogu społecznego, Upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i partnerami społecznymi, Wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi, Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego

8 Priorytet V PO KL 8 Projekty konkursowe na rzecz wzmocnienia uczestników dialogu społecznego: W ramach działania przewiduje się uruchomienie konkursów otwartych na wszystkie typy działań przewidzianych w Szczegółowym Opisie Priorytetów w I kwartale 2008 r. Wsparcie będą mogły uzyskać organizacje pracodawców i pracowników, instytucje dialogu społecznego i i ich członkowie oraz członkowie związków zawodowych i organizacji pracodawców.

9 Priorytet V PO KL 9 Projekty konkursowe na rzecz wzmocnienia uczestników dialogu społecznego: Studia, analizy, ekspertyzy na temat dialogu społecznego, jego kondycji, perspektyw i barier w rozwoju oraz potrzeb uczestników dialogu, Wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego, Tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego, Tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych, Tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, Wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym

10 Priorytet V PO KL 10 Podział środków finansowych w ramach Działania 5.5 Alokacja finansowa Działania wynosi - 21 931 851 EUR środki EFS stanowią 85% tj. 18 642 073 EUR środki krajowe stanowią 15 % tj. 3 289 778 EUR Proponowany przez MPiPS podział środków w ramach Działania: Projekty systemowe: 60 % Projekty konkursowe: 40 %

11 12121311 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Wsparcie dla partnerów społecznych w Priorytecie V PO KL Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 listopada 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google