Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2015 Omówienie zmian w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Matura ustna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2015 Omówienie zmian w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Matura ustna."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2015 Omówienie zmian w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Matura ustna.

2 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO
Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). Szczegółowe kwestie związane z zakresem wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz.977) W NOWEJ FORMULE BĘDZIE ON OBOWIĄZYWAŁ:  absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2014/2015  absolwentów techników – od roku szkolnego 2015/2016

3 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM OD 2015
CZĘŚĆ PISEMNA – poziom podstawowy CZĘŚĆ USTNA – bez określania poziomu Język polski Język obcy nowożytny Matematyka Język mniejszości narodowej* * Obowiązkowo przystępują wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

4 PRZEDMIOTY DODATKOWE NA EGZAMINIE MATURALNYM OD 2015
CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ USTNA OBOWIĄZKOWO JEDEN PRZEDMIOT DODATKOWY (warunek zdania matury) WYBÓR SPOŚRÓD: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, matematyka, WOS, język obcy nowożytny (PR lub PD*) język obcy nowożytny (bez określania poziomu lub PD*) język mniejszości etnicznej, mniejszości narodowej, język regionalny (bez określania poziomu) * Do egzaminu na poziomie dwujęzycznym może przystąpić KAŻDY absolwent, niezależnie od typu szkoły do której uczęszczał

5 OPCJE WYBORU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY CZĘŚĆ PISEMNA POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ USTNA BEZ OKREŚLANIA POZIOMU ORAZ

6 OPCJE WYBORU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU DODATKOWEGO
TEN SAM JĘZYK, KTÓRY BYŁ ZDAWANY JAKO OBOWIĄZKOWY wyłącznie w części pisemnej PR PD zarówno w części pisemnej jak i ustnej CZĘŚĆ PISEMNA – PD oraz CZĘŚĆ USTNA – PD ALBO ALBO

7 JĘZYK OBCY INNY NIŻ ZDAWANY JAKO OBOWIĄZKOWY
OPCJE WYBORU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO JAKO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO ORAZ DODATKOWEGO JĘZYK OBCY INNY NIŻ ZDAWANY JAKO OBOWIĄZKOWY WYŁĄCZNIE W CZĘŚCI PISEMNEJ PR PD ZARÓWNO W CZĘŚCI PISEMNEJ JAK I USTNEJ USTNIE– bez określania poziomu ORAZ PISEMNIE- PR albo USTNIE - PD oraz PISEMNIE– PD albo albo

8 UPRAWNIENIA ABSOLWENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
DOKUMENT GRUPY ABSOLWENTÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ABSOLWENCI: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi; z niepełnosprawnością ruchową; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niedostosowaniem społecznym (…) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. dysleksją, dysgrafią

9 STRUKTURA ARKUSZA MATURALNEGO

10 CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Charakter egzaminu przedmiot obowiązkowy przedmiot dodatkowy Poziom trudności B1 B2+ C1 Czas trwania 120 minut 150 minut 180 minut

11 ZAWARTOŚĆ ARKUSZA rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych wypowiedź pisemna

12 WAGA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ARKUSZA
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Rozumienie ze słuchu 30% - 15 pkt. 24% - 12 pkt. 25% - 15 pkt. Rozumienie tekstów pisanych 26% - 13 pkt. Znajomość środków językowych 20% - 10 pkt. Wypowiedź pisemna RAZEM 5O PUNKTÓW 50 PUNKTÓW 60 PUNKTÓW

13 Zmiany w części ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Czas trwania 20 minut 25 minut 30 minut Punktacja 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź Liczba zadań 3-4 Typy zadań ZAMKNIĘTE: T/F, dobieranie, wybór wielokrotny + OTWARTE: uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania

14 Zmiany w części ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Łączna długość tekstów 1000 – 1200 wyrazów 1300 – 1600 wyrazów 1700 – 2000 wyrazów Punktacja 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź Liczba zadań 3-4 Typy zadań ZAMKNIĘTE: T/F, dobieranie, wybór wielokrotny + OTWARTE: uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania

15 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Zakres struktur szczegółowa lista w Informatorze CKE – Punktacja 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź Liczba zadań 2-3 3-4 Typy zadań ZAMKNIĘTE: wybór wielokrotny test luk lub dobieranie ZAMKNIĘTE I OTWARTE: test luk dobieranie i zmiana formy wyrazu słowotwórstwo parafraza fragmentów zdań gramatykalizacja fragmentów zdań częściowe tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski dobieranie parafraza tłumaczenie fragmentów zdań na język angielski gramatykalizacja zdań trios

16 Zmiany w części WYPOWIEDŹ PISEMNA
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny Liczba zadań 1 (brak wyboru) 1 (wybór z 2 tematów) Długość tekstu słów 200 – 250 słów 300 – 350 słów Formy tekstu użytkowy argumentacyjny list lub wiadomość na blogu wiadomość na forum list formalny rozprawka artykuł publicystyczny Kryteria oceny treść: 0-4 pkt. spójność i logika: 0-2 pkt. zakres środków językowych: 0-2 pkt poprawność:0-2pkt zgodność z poleceniem: 0-5 pkt. spójność i logika wypowiedzi: 0-2 pkt. zakres środków jęz.: 0-3 pkt. poprawność: 0-3 pkt. zgodność z poleceniem: 0-5 pkt. zakres środków językowych: 0-4 pkt. poprawność: 0-4 pkt. Razem punktów: 10 punktów 13 punktów 15 punktów

17 bez określania poziomu
MATURA USTNA CZĘŚĆ USTNA – bez określania poziomu poziom dwujęzyczny Czas trwania ok. 15 minut Charakter egzaminu przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy przedmiot dodatkowy Części zestawu egzaminacyjnego Rozmowa wstępna ZAD. 1 - Rozmowa z odgrywaniem roli ZAD. 2 - Opis ilustracji odp. na 3 pytania ZAD. 3 - Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego, odp. na 2 pytania ZAD. 1 - Odpowiedź na 3 pytania odnoszące się do materiału stymulującego ZAD. 2 - Prezentacja na podany temat oraz odpowiedzi na 3 pytania

18 PODSUMOWANIE – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
nowa formuła matury obowiązuje od 2014/2015 w (licea) oraz 2015/2016 (w technikach) absolwent musi podejść do przynajmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego matura na poziomie dwujęzycznym z języka obcego dostępna dla wszystkich wyniki egzaminu podawane w procentach i na skali centylowej – zmianie ulegnie świadectwo dojrzałości

19 Opracowano na podstawie: Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014 / 2015

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Matura 2015 Omówienie zmian w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym. Matura ustna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google