Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Założenia projektu systemowego na podstawie „Zasad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Założenia projektu systemowego na podstawie „Zasad."— Zapis prezentacji:

1

2 Poddziałanie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Założenia projektu systemowego na podstawie „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

3 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych
W Planie Działania na 2010 r. założono rozpoczęcie realizacji projektu systemowego dla wszystkich szkół podstawowych w województwie podlaskim, świętokrzyskim, dolnośląskim, opolskim, podkarpackim, lubelskim, zachodnio-pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim. KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ (w rozłożeniu na 3 lata) 624 mln OKRES REALIZACJI BENEFICJENCI SYSTEMOWI organy prowadzące szkoły podstawowe

4 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkól podstawowych
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

5 Podstawa prawna  Zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów.  Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy stosować z uwzględnieniem aktów prawnych i dokumentów PO KL oraz w oparciu o odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, tekst jednolity).

6 Informacje ogólne o projekcie systemowym
W ramach Poddziałania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym.

7 Informacje ogólne o projekcie systemowym
Wprowadzenie powyższego typu projektu do SzOP (Szczegółowy Opis Priorytetów) POKL wynika z konieczności włączenia wszystkich szkół podstawowych w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

8 Założenia merytoryczne projektów systemowych
Beneficjent systemowy Organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne Realizator projektu Szkoły podstawowe, o ile stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjne beneficjanta systemowego Grupa docelowa Uczestnicy projektu Szkoły „małe” liczące w klasach I-III nie więcej niż 69 uczniów. Szkoły „duże” liczące w klasach I-III 70 i więcej uczniów. Uczennice i uczniowie klas I-III szkół podstawowych publicznych i niepublicznych

9 Podział środków na projekty systemowe
Podział środków został dokonany przez zastosowanie następującego algorytmu: 1. Według danych z SIO na wrzesień 2008 r. , w Polsce znajduje się szkół podstawowych obejmujących nauczaniem uczniów, z czego szkół w klasach 1-3 liczy od 1 do 69 uczniów, a szkół w klasach 1-3 liczy 70 uczniów i więcej. 2. Kwota 624 mln zł przeznaczona na realizacje projektu została podzielona na regiony, w taki sposób, aby umożliwić organom prowadzącym zapewnienie realizacji szkolnych programów indywidualizacji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Algorytm podziału opiera się o liczbę uczniów w klasach 1-3 szkół podstawowych oraz uwzględnia wielkość szkół, zwiększając skalkulowaną wielkość środków dla organów prowadzących szkoły „małe” , liczące w klasach 1 – 3, nie więcej niż 69 uczniów.

10 Podział środków na projekty systemowe
Podział alokacji został dokonany przez IP wg następujących założeń: Szkoła jak i organ prowadzący nie może otrzymać mniej niż PLN; kwota skalkulowana dla organu prowadzącego to suma iloczynu kwoty ,00 PLN i liczby szkół „małych” oraz iloczynu kwoty 453,30 PLN i liczby uczniów w pozostałych szkołach podstawowych. IP może wybrać strategię realizacji projektów systemowych dostosowaną do potrzeb regionu.

11 Plan działania w województwie lubuskim
Plan działania w województwie lubuskim przygotowany na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych przez Instytucję Pośredniczącą. Opis projektu systemowego ujęty w Planie działania na rok 2010 dla województwa lubuskiego zawiera w szczególności: Beneficjentów systemowych: 83 organów prowadzących szkoły podstawowe, Okres realizacji projektu: 2010–2013, Kwotę planowanych wydatków w projekcie: PLN, Kryterium dostępu: liczba szkół objętych projektem wynosi co najmniej 70% wszystkich szkół podstawowych podlegających danemu organowi prowadzącemu.

12 Podział środków na projekty systemowe
Alokacja dla regionu jest zatem sumą kwot skalkulowanych dla poszczególnych organów prowadzących z danego regionu i jest kwotą na cały okres realizacji projektów, tj. lata Województwo lubuskie otrzymało kwotę PLN (całość do wydania w 2010 roku) Podział środków w województwie na poszczególne organy prowadzące należy do decyzji IP.

13 Warunki finansowania wniosków
szkoła mała - od 1 do 69 uczniów w klasach I-III → 30 000 zł szkoła duża - 70 uczniów i więcej w klasach I-III → iloczyn liczby uczniów i kwoty 453,30 zł. Środki na realizację projektów systemowych przekazywane będą organom prowadzącym szkoły zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Jedna szkoła nie może otrzymać mniej niż 30 000 zł, a organ prowadzący nie mniej niż 50 000 zł.

14 Regionalna strategia realizacji projektów systemowych
Do 18 sierpień nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Ocena formalna i merytoryczna wniosków dokonywana jest na bieżąco. Zakończenia prac Komisji Oceny Projektów dla ww. konkursu przewiduje się na 27 września 2010 r. Październik rozpoczęcie realizacji projektów systemowych. Na tę chwilę kolejne nabory wniosków nie są planowane.

15 Warunki składania wniosków
wnioskodawcami mogą być wyłącznie organy prowadzące, przy czym szkoły mogą być realizatorami projektów organ prowadzący może składać wnioski w przedziale czasowym , w terminach wyznaczonych przez IP, nie częściej niż 1 raz w roku dana szkoła może być objęta projektem tylko 1 raz w ciągu całego okresu 2010 – 2013 projektem mogą być objęte szkoły spełniające standardy I, II, III, jednocześnie jeden wniosek powinien obejmować nie mniej niż 70 % szkół danego organu prowadzącego – kryterium dostępu w roku 2010

16 Warunki realizacji projektu
Do projektu systemowego może przystąpić organ prowadzący, którego szkoła/szkoły wdrożyły następujące Standardy: Standard I W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Zespół przeprowadza w szkole analizę potrzeb i analizuje szczegółowo jej wyniki. Na tej podstawie opracowuje nowe, bądź modyfikuje istniejące programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy. Zespół monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność podejmowanych działań.

17 Warunki realizacji projektu
Standard II Nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia w danej klasie realizują zmodyfikowany dotychczasowy lub opracowany nowy program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowującą do jego potrzeb i możliwości. Standard III Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów, m.in. poprzez samokształcenie, w ramach środków pochodzących z 1% odpisu na doskonalenie, wynikającego z art. 70 a Karty Nauczyciela oraz wykorzystując inne dostępne środki finansowe (np. Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

18 Warunki realizacji projektu
 W ramach projektu systemowego mogą być realizowane tylko i wyłącznie następujące Standardy: Standard IV Posiadane pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III, szkoła może doposażyć zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz z zasadami indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. Szkoła doposaża swoją bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu Indywidualizacji oraz w sprzęt specjalistyczny (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym.

19 Warunki realizacji projektu
 W ramach projektu systemowego mogą być realizowane tylko i wyłącznie następujące Standardy: Standard V Szkoła realizuje ofertę zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli.

20 Warunki przystąpienia do projektu
Projektem może być objęta szkoła podstawowa, która spełnia standardy I, II, III określone w Zasadach. Projekt może dotyczyć realizacji standardu IV i V określonego w Zasadach.

21 W ramach projektu systemowego mogą być zatem finansowane:
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji ZAJĘCIA DODATKOWE BĘDĄCE KONSEKWENCJĄ INDYWIDUALNEJ PRACY Z UCZNIEM W RAMACH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

22 Zakres realizacji projektu
Wskazane zajęcia powinny być realizowane z zastosowaniem następującej zasady: szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów, powinna realizować przynajmniej 2 rodzaje zajęć szkoła licząca w klasach I-III 70 uczniów i więcej, powinna realizować przynajmniej 4 rodzaje zajęć Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego.

23 W ramach projektu systemowego mogą być zatem finansowane:
Doposażenie bazy dydaktycznej może spełniać przesłanki cross-financingu określone w Zasadach finansowania POKL, przy czym cross-financing nie może być wyższy niż 10% wartości projektu. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, WYNIKAJĄCE Z PROCESU INDYWIDUALIZACJI ORAZ SPECJALISTYCZNY SPRZĘT (zgodnie ze standardem IV) DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY

24 Zakres realizacji projektu
Do kosztów cross-financingu zalicza się m.in. zakup: sprzętu komputerowego mebli i wyposażenia. Do kosztów cross-financingu nie zalicza się: zakupu środków dydaktycznych zakupu oprogramowania komputerowego amortyzacji sprzętu lub wyposażenia zakupionych ze środków własnych, poza projektem Każdy projekt dotyczący indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych musi być sporządzony w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic tych klas oraz musi wynikać z wcześniejszego wdrożenia Standardów I –III.

25 Wniosek

26 Obowiązki organu prowadzącego
oszacowania łącznych potrzeb uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych - potrzeby wskazują szkoły poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia do projektu, informowania szkół o możliwości przystąpienia do projektu oraz przeprowadzenia naboru szkół do projektu, weryfikacji spełnienia przez szkoły Standardów I – III - pisemne oświadczenie dyrektora szkoły, przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w PO KL oraz projektem modelowym a także do złożenia wniosku w IP w terminie określonym przez IP, rozliczenia projektu systemowego oraz jego monitowania, zapewnienia ,że te same wydatki nie będą finansowane podwójnie zarówno ze środków EFS, jak też z innych źródeł.

27 Budżet obejmuje finansowanie DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ
Budżet projektu konstruowany jest na zasadach ogólnych, zgodnie z Zasadami finansowania POKL oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL. jest budżetem zadaniowym i zawiera tylko koszty bezpośrednie (tj. koszty bezpośrednio związane z zadaniami): Budżet obejmuje finansowanie ZAJĘĆ DODATKOWYCH Budżet obejmuje DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ

28 Budżet projektu Nie są kosztami kwalifikowanymi w projekcie:
koszty pośrednie; koszty zarządzania (koszty związane z wdrożeniem projektu) koszty związane z wdrożeniem Standardów I –III koszty związane z realizacja szerszego programu rozwojowego w danej szkole (wykraczające poza Standard IV – V)

29 Zatwierdzanie projektów systemowych
Instytucja Pośrednicząca prowadząca nabór wniosków dokonuje ich weryfikacji i zatwierdzenia zgodnie z trybem przewidzianym w Zasadach dokonywania wyboru projektu w ramach POKL. Ocena dokonywana jest w oparciu o kryteria ogólne oraz szczegółowe m.in. Kryterium dostępu dotyczące minimalnej liczby szkół spełniających Standardy I, II i III przez szkoły podlegające danemu organowi prowadzącemu. Weryfikacji kryterium dostępu instytucja oceniająca dokonuje na podstawie treści wniosku o dofinansowanie, w którym beneficjent oświadcza, że szkoły objęte projektem osiągnęły wymagane Standardy.

30 Ewaluacja realizacji projektów systemowych
Efekty działań realizowanych w projekcie będą monitorowane w co najmniej dwojaki sposób:  badania dotyczące efektywności kształcenia prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych, raporty z badań oraz ewaluację na wybranej próbie organów prowadzących realizujących projekty systemowe w ramach Minister Edukacji Narodowej poprzez Kuratorów Oświaty w latach szkolnych 2011/2012 oraz 2012/2013 zamierza w ramach zakresu pedagogicznego przeprowadzić monitorowanie procesu indywidualizacji nauczania w szkołach. Projekty indywidualizacji będą wpisywały się w realizację wskaźnika „Liczba szkół , które zrealizowały projekt dotyczący indywidualizacji nauczania”.

31 Zatwierdzanie projektów systemowych
Instytucja oceniająca projekt może nie zatwierdzić projektu, w szczególności gdy: beneficjent nie spełnił kryteriów dostępu, nie przedłożył skorygowanej wersji wniosku o dofinansowanie, gdy nie uwzględnił uwag instytucji oceniającej. Uwolnione w ten sposób środki mogą być przekazane na realokację. Organ prowadzący szkołę/szkoły, którego projekt został zatwierdzony do realizacji, zawiera z IP umowę o dofinansowanie projektu zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Zasadach dokonywania wyboru projektów POKL.

32 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Szanowni Państwo, Wszelkie niezbędne dokumenty są dostępne na stronie: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Plan działania na rok 2010 dla Priorytetu IX Zasady finansowania PO KL Wniosek o dofinansowanie projektu POKL (Instrukcja)  Osoba do kontaktu: Jan Rzeszotnik , (68) ,

33 Dziękujemy za udział w prezentacji
Dziękujemy za udział w prezentacji


Pobierz ppt "Poddziałanie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Założenia projektu systemowego na podstawie „Zasad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google