Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” Projekt realizowany w ramach projektów systemowych MEN i beneficjentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” Projekt realizowany w ramach projektów systemowych MEN i beneficjentów."— Zapis prezentacji:

1 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”
Projekt realizowany w ramach projektów systemowych MEN i beneficjentów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2

2 Podstawa prawna Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 712) projekty systemowe polegają na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy stosować z uwzględnieniem aktów prawnych i dokumentów POKL oraz w oparciu o odpowiednie przepisy ustawodawstwa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz tekst jednolity).

3 Czym jest projekt „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”? Aby wspierać wszystkie szkoły w ich dążeniach do zapewnienia każdemu uczniowi najlepszej i dostosowanej do jego potrzeb oferty edukacyjno-wychowawczej powstał projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Istotą projektu jest indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych. Głównym celem programu jest wsparcie uczniów szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4 Informacje o projekcie
Beneficjent systemowy Realizator projektu Okres realizacji projektu organy prowadzące szkoły podstawowe lata

5 Limity środków finansowych przypadających na szkołę
Szkoły małe liczące w klasach I-III od 1 do 69 uczniów otrzymują PLN Szkoły duże liczące w klasach I-III 70 uczniów i więcej dofinansowanie stanowi iloczyn liczby uczniów w klasach I-III i kwoty 453,30 zł

6 Warunki realizacji projektu.
Standardy, które należy spełniać przed przystąpieniem do projektu: Standard I: W szkole działa zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w kontekście nowej reformy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym: zespół przeprowadza rozpoznanie potrzeb i opracowuje/modyfikuje programy nauczania; zespół monitoruje realizację programów i ocenia skuteczność oddziaływań; w skład zespołu wchodzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele pracujący bezpośrednio z uczniami klas I – III. W Szkole Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku zgodnie ze Standardem I powołano zespół w składzie: wicedyrektor szkoły Ewa Polakiewicz – szkolny koordynator projektu liderzy edukacji wczesnoszkolnej U. Sroka, J. Kowalewska, M. Knitter bibliotekarz K. Jażdżewska pedagog szkolny M. Narloch wychowawca świetlicy B. Lewandowska Łącznie 7 nauczycieli

7 Standard II: Nauczyciele realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem. Programy opisują wykorzystywane metody i formy pracy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Standard III: Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania. UWAGA: W ramach projektu systemowego nie mogą być finansowane zadania związane z wdrożeniem Standardów I, II, III oraz zadania związane z zarządzaniem projektem. Tylko w przypadku spełnienia przez szkołę standardów I–III organ prowadzący może złożyć wniosek aplikacyjny w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”.

8 WAŻNE Projekt dotyczący „Indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” musi być sporządzony w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic tych klas. Musi on też wynikać z wcześniej wdrożonych standardów.

9 Osiągnięcie Standardów I-III daje możliwość realizacji projektu, czyli Standardów IV i V
Standard IV Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup pomocy dydaktycznych wynikający ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów w ramach indywidualizacji oraz sprzętu specjalistycznego (np. oprogramowania, pakietów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji oraz dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Sprzęt zakupiony w ramach programu powinien odpowiadać rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym, które będą realizowane przez szkołę. WAŻNE: Doposażenie bazy dydaktycznej może spełniać przesłanki cross-finnacingu określone w Zasadach finansowania POKL, przy czym cross-financing nie może być większy niż 10% wartości projektu.

10 Standard V: Szkoła realizuje ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, opracowaną przez zespół nauczycieli dla uczniów. Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych

11 Zajęcia dodatkowe, są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie ze Standardem II) Wskazane zajęcia powinny być realizowane z zastosowaniem następującej zasady: szkoła mała przynajmniej 2 rodzaje zajęć szkoła duża przynajmniej 4 rodzaje zajęć Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego.

12 „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż” Janusz Korczak

13 "My – każdy z nas – wyrównywanie szans
Dziękuję za uwagę i życzę wielu sukcesów w realizacji projektu, który w nasze szkole realizujemy pod nazwą: "My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III w gminie Czersk” Ewa Polakiewicz szkolny koordynator projektu


Pobierz ppt "„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” Projekt realizowany w ramach projektów systemowych MEN i beneficjentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google