Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 sierpnia 2009 r. Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 sierpnia 2009 r. Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 25 sierpnia 2009 r. Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 Obszar Delegatury Kuratorium Oświaty w Gdańsku

3 Nadzorowane przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz gimnazja

4 Wizytacje, kontrole, hospitacje Wizytacje25 Kontrole119 Hospitacje73 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

5 Konkursy na stanowisko dyrektora przedszkola/szkoły Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w pracach 15 komisji konkursowych, w tym: - powiat chojnicki - 3 - powiat człuchowski - 2 - powiat kartuski - 7 - powiat kościerski - 3

6 Ocena pracy dyrektora przedszkola/szkoły Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ocena dobra Ocena wyróżniająca Razem do wejścia w życie ustawy z 19 marca 2009 r. 323 26 po wejściu w życie ustawy z 19 marca 2009 r. 38 11

7 Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego sesja zimowa sesja letnia RAZEM Złożone wnioski:38165203 Uzupełnienie braków formalnych91322 Wycofane wnioski202 Wnioski bez rozpoznania134 Akceptacje komisji kwalifikacyjnych35162197 Kuratorium Oświaty w Gdańsku

8 Nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku Udział w charakterze obserwatora w 80 komisjach przeprowadzających rozmowę kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego. Udział w pracach 72 komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

9 Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku

10 Statuty przedszkoli wymagają uwzględnienia zmian zachodzących w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów. W przedszkolach jednooddziałowych, do których uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat wskazana jest dodatkowa pomoc nauczycielowi. Zestawy programów wychowania przedszkolnego muszą być ustalane zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy o systemie oświaty. W oddziałach przedszkolnych obowiązkowo należy sporządzać miesięczne plany nauczania. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

11 Informacja o realizacji planu nadzoru pedagogicznego powinna być przekazywana w ustalonych terminach radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców. Zmiany w ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola powinny być systematycznie zgłaszane właściwej jednostce samorządu terytorialnego Należy zadbać o właściwy stan bazy i wyposażenia przedszkola oraz dokonywać systematycznych kontroli obiektów pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich. Konieczne jest przestrzeganie procedury odbioru dziecka z przedszkola. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

12 Zapisy w statutach szkół muszą być zgodne z wytycznymi wynikającymi z właściwych przepisów. Między innymi należy jasno określić kompetencje poszczególnych organów szkoły. Szczegółowe zasady oceniania powinny być integralną częścią statutu. Weryfikacji wymaga sposób przeprowadzania egzaminów wewnątrzszkolnych w zakresie zgodności z rozporządzeniem w sprawie oceniania. Formułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne muszą odnosić się do podstawy programowej oraz realizowanego programu. Procedura informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych powinna być ustalona i przestrzegana. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

13 Należy ustalić sposób sprawowania i dokumentowania nadzoru pedagogicznego nad realizacją przez nauczycieli podstaw programowych kształcenia ogólnego. Przy planowaniu organizacji nadzoru pedagogicznego w większym stopniu należy uwzględnić informacje wynikające z analizy pracy szkoły. W oparciu o przeprowadzoną analizę wyników egzaminów zewnętrznych należy podjąć działania, które będą ukierunkowane na kształcenie konkretnych umiejętności uczniów. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

14 Określić kryteria oceny pracy nauczyciela. Systematycznie dokonywać oceny pracy. Przestrzegać procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z wytycznymi wynikającymi z właściwych przepisów. Obieg dokumentów związanych z procedurą awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego powinien być zgodny z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Plan zajęć powinien być sporządzony zgodnie z zasadami higieny pracy i nie powodować nierównomiernego obciążenia ucznia zajęciami edukacyjnymi i pracami domowymi. Konieczne jest zapewnienie uczniom właściwego wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony pedagoga szkolnego oraz innych specjalistów. Wymagania edukacyjne powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów, z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz innej poradni specjalistycznej.

16 Należy prowadzić oraz archiwizować dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z wytycznymi zawartymi we właściwych przepisach. Księgi arkuszy ocen muszą zawierać ułożone w porządku alfabetycznym arkusze uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Zapisy w księdze ewidencji dzieci oraz w księdze uczniów należy uzupełniać na bieżąco. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

17 Odpowiednią opiekę nad uczniami należy zapewnić m.in. poprzez dostosowanie procedur bezpieczeństwa do warunków szkoły. Dyrektor powinien wyrażać zgodę na organizację wycieczki lub imprezy zagranicznej dopiero po dokładnym sprawdzeniu poprawności jej przygotowania oraz po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

18 Problematyka rozpatrywanych skarg oraz podejmowanych interwencji Przestrzeganie statutu przedszkola lub szkoły. Respektowanie przepisów dotyczących oceniania, egzaminowania oraz promowania uczniów. Zapewnienie dzieciom i uczniom właściwych warunków nauczania, wychowania i opieki. Zapewnienia uczniom dowozu do szkoły. Przeprowadzanie rekrutacji do szkoły oraz organizowanie oddziałów klasowych. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

19 Dziękujemy gorąco za miłą współpracę: Dyrektorom, Organom Prowadzącym, Związkom Zawodowym, Ośrodkom Doskonalenia Nauczycieli, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i tym wszystkim, z którymi dane nam było współpracować.


Pobierz ppt "25 sierpnia 2009 r. Delegatura Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google