Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 WNIOSKI I ZALECENIA Z REALIZACJI ZADAŃ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZIAŁU KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO

3 LICZBA PRZEPROWADZONYCH WIZYTACJI ORAZ ZALECEŃ WYDANYCH W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH NADZOROWANYCH PRZEZ WKPPiG Kuratorium Oświaty w Gdańsku

4 ZALECENIA WYDANE PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DYREKTOROM PRZEDSZKOLI w trybie nadzoru pedagogicznego art.33, ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Gdańsku

5 1.Ustalać zestaw programów wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisem art. 22a ust. 2 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). 2.Opracować informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz przekazywać ją w ustalonych terminach Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 39 ust. 1 pkt 2 - Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.; Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz - Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

6 4.Dokonywać kontroli obiektów należących do przedszkoli pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich. (Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69). Kuratorium Oświaty w Gdańsku 3.Zgłaszać jednostce samorządu terytorialnego zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji. (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm);.

7 ZALECENIA WYDANE PRZEZ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DYREKTOROM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW w trybie nadzoru pedagogicznego art.33, ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Gdańsku

8 2.Opracować informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego oraz przekazać ją w ustalonych terminach Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców. (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz –Dz.U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703). Kuratorium Oświaty w Gdańsku 1.Dostosować zapisy statutu szkoły do obowiązujących przepisów prawa oświatowego. (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty -Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm, Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół – Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm).

9 3.Zapewniać uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo poprzez planowanie i realizację koniecznych remontów. (Rozporządzenie MENiS z dnia 31grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach - Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69). 4. Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z przepisami prawa oświatowego. (Rozporządzenie MEN i S z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

10 5.Planować i dokumentować pracę z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. (Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – Dz.U.z 2002r. Nr 23, poz.225 z późn. zm.; Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.; Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach –Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

11 6. Zatrudniać nauczycieli zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami. (Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela –Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm., Rozporządzenie MENiS z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz. U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.).

12 7.Dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości uczniów uwzględniając zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz innej poradni specjalistycznej. (Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562). Kuratorium Oświaty w Gdańsku 8. Zapewnić, w miarę możliwości, realizację zajęć logopedycznych uczniom wymagającym pomocy specjalistycznej w tym zakresie. (Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114).

13 9.Przestrzegać procedur związanych z awansem zawodowym nauczycieli w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego. (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela – Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm; Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli –Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.). Kuratorium Oświaty w Gdańsku 10. Sprawować i dokumentować nadzór pedagogiczny nad realizacją przez nauczycieli podstawy programowej kształcenia ogólnego. (Rozporządzenie MEN i S z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz - Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703)

14 TEMATYKA SKARG I INTERWENCJI ROZPATRYWANYCH PRZEZ WKPPiG ORAZ ZALECENIA WYDANE W WYNIKU ICH ROZPATRZENIA Kuratorium Oświaty w Gdańsku

15 1.PRZESTRZEGANIE STATUTU PRZEDSZKOLA/SZKOŁY, W TYM WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA. Kuratorium Oświaty w Gdańsku a)dostosowania zapisów statutu przedszkola/szkoły do obowiązujących przepisów prawa oświatowego (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), b)organizowania pracy przedszkola zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacji przedszkola ( Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 6, poz. 624 z późn. zm.), ZALECENIA DOTYCZYŁY :

16 c)dostosowania organizacji i czasu zajęć dodatkowych do zapisów statutu przedszkola (Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz. 624 z późn. zm.). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

17 d)weryfikacji obowiązujących w szkole kryteriów oceniania zachowania uczniów (Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych-Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.); e)prawidłowego zastosowania wobec uczniów kar wynikających ze statutu szkoły (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

18 f)braku określenia w statucie szkoły (rozdział: Wewnątrzszkolny System Oceniania) wymagań edukacyjnych do uzyskania przez uczniów półrocznej i rocznej oceny celującej z zajęć edukacyjnych oraz braku określenia sposobu uzyskania wyższej niż przewidywana półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów nauczania (Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.); g) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. (Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 114). Kuratorium Oświaty w Gdańsku

19 2.ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI W SZKOLE. a) sprawowania nadzoru pedagogicznego nad rzetelną realizacją przez nauczycieli zadań dydaktyczno–wychowawczo-opiekuńczych (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm); b) zatrudniania nauczycieli zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (Rozporządzenie MEN i S z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz -Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703) Kuratorium Oświaty w Gdańsku ZALECENIA DOTYCZYŁY :

20 3.WYCHOWANIE I OPIEKA. ZALECENIA DOTYCZYŁY : a)dostosowania szkolnego programu profilaktyki oraz programu wychowawczego do zdiagnozowanych zachowań uczniów. (Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn zm.) Kuratorium Oświaty w Gdańsku

21 4. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW. ZALECENIA DOTYCZYŁY: a)sprawowania nadzoru pedagogicznego nad pełnieniem przez nauczycieli dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych (Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69), b)opracowania procedur postępowania w przypadku niebezpiecznych zachowań uczniów

22 Kuratorium Oświaty w Gdańsku c)opracowania szczegółowych regulaminów wycieczek szkolnych (Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69; Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516); d)prowadzenia dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa uczniów w szkole, w tym protokołów powypadkowych (Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

23 e) dokonania oceny skuteczności realizowanych działań nauczycieli w obszarze zapobiegania nieprawidłowym zachowaniom uczniów w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom w szkole (Rozporządzenie MEN i S z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz -Dz. U. z 2006r. Nr 235, poz. 1703) Kuratorium Oświaty w Gdańsku

24 PONADTO SKARGI DOTYCZYŁY : a)nauczania i organizacji dowożenia do szkoły ucznia niepełnosprawnego, b)realizacji obowiązku szkolnego, c)realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego przez nauczycieli, d)rekrutacji uczniów do przedszkoli i szkół, Kuratorium Oświaty w Gdańsku

25 e) udzielania pomocy materialnej uczniom, f) utworzenia dodatkowego oddziału w szkole, g) nadania imienia szkole. Czynności wyjaśniające wizytatorów w powyższym zakresie zakończyły się bez wydania zaleceń.


Pobierz ppt "WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO, PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO Gdańsk, dnia 27 sierpnia 2009 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google