Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) fax (044) ,

2 Kontrole doraźne Badane obszary funkcjonowania szkół i placówek w ramach kontroli doraźnych Stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli doraźnych Podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli doraźnych Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych Dane statystyczne dotyczące przeprowadzonych kontroli doraźnych

3 Badane obszary funkcjonowania szkół i placówek w ramach kontroli doraźnych:
Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Organizacja pracy szkoły i placówki zgodnie z przepisami prawa

4 AD.1 Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami:
wystąpiły przypadki zatrudnienia nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego

5 AD.2 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania:
nieprzestrzeganie ramowych planów nauczania, pełnej realizacji podstawy programowej głównie przewidzianej dla zawodów, w których szkoła kształci nieuwzględnianie w szkolnym planie nauczania indywidualnych zajęć rewalidacyjnych, wynikających z orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej

6 AD.3 Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: brak dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej) brak określenia warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania niepowiadamianie organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji podjętej niezgodnie z przepisami prawa

7 AD.4 Przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
przyjmowanie do szkół ponadgimnazjalnych słuchaczy niebędących absolwentami szkół dających właściwą podbudowę (dotyczy szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) przyjmowanie do szkół zawodowych, uczniów bez zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie brak szczegółowych zasad (kryteriów) dotyczących przyjmowania uczniów do gimnazjum, w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła

8 AD.5 Organizacja pracy szkoły i placówki zgodnie z przepisami prawa
nieprzestrzeganie kompetencji stanowiących rady pedagogicznej dotyczących m.in. podejmowania uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy niedostosowanie zapisów statutu szkoły do nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych nieprzestrzeganie regulaminu rady pedagogicznej

9 AD.5 Organizacja pracy szkoły i placówki zgodnie z przepisami prawa
niezapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki: brak podziału na grupy wychowawcze uczniów przebywających w świetlicy szkolnej łączenie przez nauczyciela opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej z opieką nad uczniami innych klas opracowywanie tygodniowych planów zajęć uczniów niezgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej niezapewnienie uczniom opieki w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w  tym zajęć świetlicowych oraz podczas realizacji zajęć za nieobecnego nauczyciela

10 Organizacja pracy szkoły i placówki zgodnie z przepisami prawa- cd.
Uwagi do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki: nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dokonywania oceny pracy nauczyciela prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania niezgodnie z przepisami prawa brak dostatecznego nadzoru pedagogicznego nad prawidłową realizacją zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych brak planu nadzoru pedagogicznego

11 Organizacja pracy szkoły i placówki zgodnie z przepisami prawa- cd.
niewłaściwa organizacja zajęć nauczania indywidualnego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego – nieterminowe rozpoczęcie zajęć nieprzestrzeganie kompetencji opiniujących rady pedagogicznej w zakresie opniowania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych brak określenia zasad współdziałania organów szkoły i rozwiązywania sporów między nimi brak określenia trybu odwołania się ucznia od nałożonej kary brak określenia trybu składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia niewłaściwe wyznaczenie terminu zakończenia stażu dotyczącego awansu zawodowego

12 Podstawy przeprowadzenia kontroli doraźnej:
1. wniosek (podmiot wnioskujący o przeprowadzenie kontroli): ilość Organ prowadzący szkołę lub placówkę 20 Rzecznik Praw Dziecka 2 Rodzice 30 Uczniowie 5 Nauczyciele 25 Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 Dyrektor szkoły/placówki Posłowie Związki zawodowe

13 Podstawy przeprowadzenia kontroli doraźnej (cd):
2. potrzeba stwierdzona przez Łódzkiego Kuratora Oświaty: ilość realizacja wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym kontrola realizacji zaleceń 6 kontrola przestrzegania przez szkołę niepubliczną art. 7 ust. 3 ustawy w związku z art. 85 ust. 2 ustawy 12 badanie zasadności skarg 14 inne 7

14 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
ZNiektóre szkoły funkcjonują w oparciu o nieaktualne przepisy prawa – statuty tych szkół niedostosowane są do aktualnych przepisów W

15 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
W niektórych szkołach nieprzestrzegane są kompetencje rady pedagogicznej oraz zasady współpracy z rodzicami opisane w statutach szkolnych

16 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
W szkołach często dochodzi do nieprzestrzegania zasad oceniania uczniów, jest to najczęstszą przyczyną skarg rodziców oraz naruszeniem praw ucznia

17 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
W szkołach i placówkach dochodzi do łamania praw ucznia

18 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
W Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych dochodzi do uchybień w planowaniu pracy edukacyjno-rewalidacyjnej z uczniami (brak indywidualnych programów pracy) oraz pracy resocjalizacyjnej z wychowankami (brak indywidualnych programów resocjalizacyjnych)

19 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
Dyrektorzy szkół i placówek dostosowali plany nadzoru pedagogicznego do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Jednak niekiedy widoczne jest niezrozumienie istoty ewaluacji wewnętrznej przez dyrektorów i nauczycieli

20 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
Dyrektorzy organizując zastępstwa doraźne nie zawsze priorytetowo traktują kwalifikacje nauczycieli

21 Wnioski z przeprowadzonych kontroli doraźnych:
W dalszym ciągu dochodzi do zatrudniania nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji pedagogicznych

22 Liczba nadzorowanych szkół Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych
Typ szkoły Liczba nadzorowanych szkół Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych Procent szkół objętych kontrolą Przedszkole 115 3 2,6 Szkoła Podstawowa 224 45 20,1 Gimnazjum 109 36 33,0 Szkoły ponadgimnazjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa 37 19 51,3 Liceum Ogólnokształcące 73 35 48,0 Liceum Profilowane 16 2 12,5 Technikum 20 44,4 Liceum Uzupełniające 40 4 10,0 Technikum Uzupełniające 30 6 20,0 Szkoła Policealna 77 8 11,4 Pozaszkolna placówka specjalistyczna 1 100,0 RAZEM 767 179 23,3

23 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek:
Konferencje: „Nowe spojrzenie na edukację przedszkolną i wczesnoszkolną w kontekście wymagań podstawy programowej” „Orzecznictwo i ścieżki edukacyjne dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu na przykładzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi oraz szkół i placówek z Piotrkowa Trybunalskiego – Szkoły Podstawowej nr 5, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego Szansa” „Współdziałanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny z jednostkami samorządu terytorialnego” „Prawidłowa edukacja warunkiem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Wychowanie komunikacyjne jako niezbędny element współczesnego modelu edukacji”

24 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek:
Konkursy: Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514 od Cedyni do Orszy” Olimpiada Tematyczna „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514 od Cedyni do Orszy”

25 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek:
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google