Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Delegatura w Kościerzynie 23 sierpnia 2011 roku

2 K O Szkoły i placówki DKO w Kościerzynie 299 Szkoły ponadgimnazjalne
Gdańsk Szkoły ponadgimnazjalne 116 Szkoły podstawowe i gimnazja Powiat chojnicki 40 Powiat człuchowski 24 Powiat kartuski 68 Powiat kościerski 38 Przedszkola publiczne, niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego 26 20 50 27 Placówki opiekuńczo-wychowawcze i poradnie, inne placówki oświatowe 86 Razem dyrektorów szkół i placówek 299 Współpraca z organami prowadzącymi Rady gmin i miast Starostwa powiatowe 28 4

3 Wspomaganie pracy szkół, placówek i organów prowadzących
Gdańsk Wspomaganie pracy szkół, placówek i organów prowadzących Poprawa efektów kształcenia w kontekście nowej podstawy programowej – wymiana doświadczeń, organizacja kształcenia i opieki psychologiczno – pedagogicznej w odniesieniu do aktualnych zmian prawa oświatowego – warsztaty dla dyrektorów szkół podstawowych i pedagogów szkolnych prowadzone przez promotorów zmian z udziałem poradni psychologiczno - pedagogicznych, ocena cząstkowa pracy dyrektora, awans zawodowy nauczycieli – egzamin dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

4 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji Respektować przepisy prawa oświatowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów i wychowanków do szkół i placówek oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Przestrzegać procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego zgodnie z obowiązującą „Instrukcją organizowania i przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów OKE w Gdańsku”.

5 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji Dbać o prawidłowe relacje z pracownikami szkoły, organem nadzoru pedagogicznego i jednostkami samorządu terytorialnego.

6 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji W celu zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom przeprowadzać kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, np.: - realizowanie treści programowych zgodnie z podstawą programową, - określanie wymagań programowych wobec uczniów,

7 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej, organizacja zajęć podczas czasowej nieobecności nauczyciela ( zastępstwa, zajęcia opiekuńcze ). Dokonać analizy prawidłowości zapisów w statucie szkoły dotyczących obowiązków ucznia, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania , organizacji pracy szkoły oraz warunków i sposobu oceniania uczniów.

8 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji 6. Dalszego doskonalenia wymaga: przestrzeganie zasad oceniania, formułowanie wymagań edukacyjnych dla śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, motywowanie uczniów do poprawiania osiągnięć edukacyjnych,

9 informowanie rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu,
informowanie o przewidywanych końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych.

10 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji Należy poszerzyć zakres współdziałania z rodzicami poprzez realizowanie różnego rodzaju programów i projektów edukacyjnych, które umożliwią pełniejsze wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego. Szkoła powinna wspierać rodziców w rozwiązywaniu problemów i trudności wychowawczych zwracając uwagę na pojawiające się zagrożenia oraz organizując wsparcie ze strony specjalistów.

11 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji Należy położyć większy nacisk na rozpoznawanie problemów uczniów oraz poszerzyć zakres wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, korzystając z pomocy innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży. Podejmować skuteczne działania mające na celu zatrudnienia pedagoga, psychologa i logopedy. Skutecznie zapobiegać przypadkom agresji, znęcania się i przejawom dyskryminacji wśród uczniów.

12 Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli doraźnych, rozpatrywanych skarg i podejmowanych interwencji Bezwzględnie respektować prawo dziecka do poszanowania godności i nietykalności. Szczególnie istotne jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania na terenie szkoły.

13 Najczęściej odnotowane zdarzenia z udziałem uczniów:
pobicia i bójki na terenie szkoły, ucieczki uczniów z domu rodzinnego, zażywanie środków odurzających, uchylanie się od realizowania obowiązku szkolnego, niewłaściwe zachowanie nauczyciela sprowokowane zachowaniem uczniów, próba samobójcza i samookaleczenia.

14 Działalność innowacyjna realizująca nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne - prowadzona przez szkoły i placówki w roku szkolnym 2010/2011 na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie

15 Szkoły podstawowe / liczba innowacji
Szkoła Podstawowa w Ostrowitem – 5 Szkoła Podstawowa w Czersku Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chojnicach – 14 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach – 7 Szkoła Podstawowa w Osowie – 2 Szkoła Podstawowa w Charzykowych – 1 Szkoła Podstawowa w Kłodawie – 2 Szkoła Podstawowa w Pawłowie – 1 Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy - 3

16 Gimnazjum / liczba innowacji
Gimnazjum w Brusach - 15 Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach - 7 Gimnazjum Nr 2 w Chojnicach - 3 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie 4

17 Szkoły ponadgimnazjalne / liczba innowacji
1. Liceum Ogólnokształcące w Czersku - 1 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie - 2

18 Szkoły i placówki kształcenia specjalnego / liczba innowacji
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Kościerzynie – 3 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żukowie – 2

19 Placówka wychowania pozaszkolnego / liczba innowacji
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach - 2

20 ROK ODKRYWANIA TALENTÓW 2010/2011
Szkoły i miejsca odkrywania talentów: Gimnazjum w Brusach Gimnazjum w Sierakowicach Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

21 Uczniowie Gimnazjum w Brusach na wycieczce w Warszawie
w ramach „Roku odkrywania talentów”

22 Dzień Gimnazjalisty Kampania informacyjna adresowana do gimnazjalistów, nauczycieli i rodziców, na którą składają się: spotkanie dotyczące organizacji egzaminu „Wszystko o nowym egzaminie gimnazjalnym 2012”, punkt konsultacyjny gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, prezentacja na temat „Jak pomóc dziecku, ale nie zdawać za nie egzaminu ?”

23 Salon Maturzystów „Perspektywy 2011”
Kampania informacyjna adresowana do uczniów klas maturalnych, nauczycieli i rodziców, na którą składają się: - prezentacje zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego, punkt konsultacyjny gdańskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, - promocja wojskowej służby przygotowawczej w czasie studiów.

24 Gdański Salon Maturzystów – „Perspektywy 2011”
i Dzień Gimnazjalisty Kalendarz spotkań: Miejsce organizacji: Uniwersytet Gdański , Wydział Prawa i Administracji ul. Bażyńskiego 6 Data Tematyka r. r. Salon Maturzystów r. Dzień Gimnazjalisty

25 K O Gdańsk Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google