Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Projekt finansowany ze środków Pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006

2 Treści szkolenia Zagadnienie ogólne Rodzaje działań PROW wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Typy beneficjentów Typy operacji Kwalifikowalność kosztów Zasady naboru i oceny wniosków o dofinansowanie operacji

3 25 060 351 568 PROW 2007-2013 25 060 351 568 euro, w tym:

4 WYDATKI PUBLICZNE W PROW 2007-2013 EFRROW 13 230 038 156 środki krajowe 3 987 779 284

5 OSIE WSPARCIA PROW 2007-2013 Oś 1: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2: poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich Oś 3: jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Oś 4: LEADER

6 111 111 - SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE (ARIMR) 112 112 – UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM (ARIMR) 113 113 - RENTY STRUKTURALNE (ARIMR) 114 114 - KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW (ARIMR) 121 121- MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH (ARIMR) 123 123 - ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ (ARIMR) 132 132 - UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI (ARIMR) 133 133 - DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE (ARR) 142 142 - GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH (ARIMR) 125 125 - POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA DZIAŁANIA OSI 1

7 211 212 211, 212 - WSPIERANIE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH GÓRSKICH I INNYCH OBSZARACH O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GOSPODAROWANIA (ONW) (ARIMR) 214 214 - PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY (PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE) (ARIMR) 221 223 221, 223 - ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE (ARIMR) 226 226 - ODTWARZANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI LEŚNEJ ZNISZCZONEGO PRZEZ KATASTROFY I WPROWADZANIE INSTRUMENTÓW ZAPOBIEGAWCZYCH (ARIMR) DZIAŁANIA OSI 2

8 321 321 - PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ 313322323 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI 311 311 - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ (ARIMR) 312 312 - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW (ARIMR) DZIAŁANIA OSI 3

9 LEADER 4.1.3 4.1.3 - WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU 4.21 4.21 - WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY 4.31 4.31 - FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIEUMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA DZIAŁANIA OSI 4

10 PODZIAŁ ŚRODKÓW EFRROW NA POSZCZEGÓLNE OSIE PRIORYTETOWE W RAMACH PROW 2007- 2013

11 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ KOD DZIAŁANIA: 321 JEDNOSTKA WDRAŻAJĄCA: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

12 CEL: Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich BENEFICJENCI: Gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w zakresie pomocy gminy wiejskie, miejsko – wiejskie imiejskie Beneficjentem mogą być gminy wiejskie, miejsko – wiejskie i miejskie, z zastrzeżeniem, że operacje nie mogą być realizowane w miejscowościach miastach powyżej 5 tys. mieszkańców 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

13 TYPY PROJEKTÓW: zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych wytwarzanie i dystrybucja energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ

14 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej w jednej gminie w okresie realizacji Programu: 4 mln zł 4 mln zł - operacje wodne i ściekowe 200 tys. zł 200 tys. zł - operacje w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych 3 mln zł 3 mln zł - operacje w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

15 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Warunki kwalifikowalności kosztów poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (dla kosztów ogólnych od 1 I 2007r.) poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego poleceniem przelewu poniesione w związku z: budową, przebudową obiektów budowlanych związanych z realizacją operacji; rozbiórką i utylizacją materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, o ile rozbiórka jest niezbędna dla realizacji operacji; zakupem i montażem maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych; zakupem pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych; zakupem środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozy odpadów komunalnych – nie osobowych; budową i wyposażeniem punktów segregacji odpadów komunalnych; przygotowaniem i realizacją operacji (koszty ogólne) – do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych; nie związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych odbiorcy usługi i przyłączy, bieżącymi kosztami eksploatacji i odszkodowaniami;

16 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Zakres kosztów kwalifikowalnych budowy 1, przebudowy, remontu obiektów budowlanych związanych z realizacją operacji; koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; zakupu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu procesów technologicznych; zakupu pojemników służących do segregacji odpadów komunalnych, zakupu środków transportu na potrzeby systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych; pomocą nie jest objęty zakup samochodów osobowych; budowy i wyposażenia punktów segregacji odpadów komunalnych (gniazd segregacji odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki odpadów) 1 w rozumieniu ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, z poźn. zm.)

17 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Zakres kosztów kwalifikowalnych– c.d. koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych mogą obejmować: przygotowanie ogólnej koncepcji operacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów; projektów architektonicznych lub budowlanych; ocen lub raportów oddziaływania na środowisko; operatów wodno-prawnych; dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej; wyrysów lub map geodezyjnych; przygotowanie dokumentacji ekonomicznej operacji w szczególności analiz ekonomicznych; opłaty za zaświadczenia, pozwolenia, patenty lub licencje; nadzór urbanistyczny, architektoniczny, budowlany lub konserwatorski; usługi dotyczące zarządzania operacją.

18 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych jednymnaborze jeden wnioskodawca jednym wniosku Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W jednym naborze jeden wnioskodawca może złożyć po jednym wniosku z każdego zakresu. nie więcej niż dwóch etapach Operacja może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, po zakończeniu których składany jest wniosek o płatność. 24 miesięcy Wniosek o płatność dla pierwszego etapu musi zostać złożony w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. 36 miesięcy Wniosek o płatność dla drugiego etapu musi zostać złożony w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

19 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Kryteria wyboru operacji Podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca: do 50% średniej wojewódzkiej – 4 pkt powyżej 50% do 75% średniej wojewódzkiej – 3 pkt powyżej 75% do 100% średniej wojewódzkiej – 2 pkt Bezrobocie w okresie 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy: wyższe od średniej wojewódzkiej – 2 pkt Wnioskowana kwota dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych – 2 pkt Kryterium regionalne – 1 pkt Kryteria dodatkowe dla operacji z zakresu gospodarki wodnej wskaźnik zwodociągowania gminy, na terenie której podejmowana jest realizacja operacji, kształtuje się na poziomie: do 25% - 3 pkt od 25% do 50% - 2 pkt od 50% do 75% - 1 pkt Kryteria dodatkowe dla operacji z zakresu gospodarki ściekowej wskaźnik zwodociągowania gminy, na terenie której podejmowana jest realizacja operacji, kształtuje się na poziomie: powyżej 80% - 3 pkt od 80% do 50% - 2 pkt poniżej 50% - 1 pkt operacja obejmuje zakresem gospodarkę ściekową (także w połączeniu z wodną) – 2 pkt wskaźnik zwodociągowania gminy < 5 – 1 pkt (operacje wodne) różnica pomiędzy wskaźnikiem zwodociągowania a wskaźnikiem skanalizowania > 10 – 1 pkt (operacje ściekowe) Do realizacji mogą zostać przyjęte operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty

20 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Wymagane dokumenty

21 ODNOWA I ROZWÓJ WSI KOD DZIAŁANIA: 313, 322, 323 JEDNOSTKA WDRAŻAJĄCA: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

22 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI CEL: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. BENEFICJENCI: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy (określone operacje), organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania Odnowa i rozwój wsi.

23 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej w okresie realizacji Programu: 500 tyś. zł 500 tyś. zł – dla jednej miejscowości 500 tyś. zł 500 tyś. zł – dla jednej operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości Minimalna wysokość pomocy udzielonej w okresie realizacji Programu: 25 tyś. zł 25 tyś. zł – dla jednej operacji 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

24 Warunki kwalifikowalności kosztów poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (dla kosztów ogólnych od 1 I 2007r.) poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego poniesione w związku z: budową, przebudową, remontem lub wyposażaniem obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; budową, przebudową lub remontem obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego, zakupem towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; kształtowaniem centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego; urządzaniem i porządkowaniem terenów zieleni, parków lub innych miejsc wypoczynku; budową, przebudową lub remontem małej infrastruktury turystycznej; zagospodarowaniem zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości… 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

25 Warunki kwalifikowalności kosztów – c.d. c.d. poniesione w związku z: rewitalizacją budynków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; zakupem i odnawianiem obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; budową, przebudową, remontem lub wyposażaniem obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; odnawianiem elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków; wyburzeniem i rozbiórką zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych powyżej. 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

26 321- PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ Zakres kosztów kwalifikowalnych usługi budowlane; materiały budowlane; inne materiały i usługi bezpośrednio związane z realizacją operacji, w szczególności materiały wykończeniowe, usługi montażowe i wykończeniowe, usługi porządkowe lub transportowe; wyposażenie obiektów wchodzących w zakres operacji, w szczególności urządzenia, meble lub inne elementy wyposażenia służące realizacji celów operacji, o trwałości użytkowej co najmniej 7 lat; materiał roślinny służący realizacji operacji,

27 Zakres kosztów kwalifikowalnych– c.d. koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych mogą obejmować: przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, operatów wodno-prawnych; dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości opłaty za patenty lub licencje nadzór urbanistyczny, architektoniczny, budowlany lub konserwatorski usługi dotyczące zarządzania operacją transport do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

28 KRYTERIA DOSTĘPU : Operacja realizowana jest w miejscowościach gmin wiejskich, miejsko –wiejskich i miejskich z wyłączeniem miejscowości miast powyżej 5 000 mieszkańców z wyłączeniem miejscowości miast powyżej 5 000 mieszkańców; Operacja wpisuje się w plan odnowy miejscowości; Operacja nie ma charakteru komercyjnego; W przypadku gdy operacja realizowana będzie realizowany na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomość na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji operacji; Operacja zaproponowana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego została zaakceptowana przez tę jednostkę. Operacja realizowana w ramach osi 4 uzyskała akceptację odpowiedniej lokalnej grupy działania Realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy Realizacja operacji nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

29 maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych jednym naborze jeden wnioskodawcajeden wniosek Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W jednym naborze jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. nie więcej niż dwóch etapach Operacja może być realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, po zakończeniu których składany jest wniosek o płatność. 24 miesięcy Wniosek o płatność dla pierwszego etapu musi zostać złożony w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. 36 miesięcy Wniosek o płatność dla drugiego etapu musi zostać złożony w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy. 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

30 Kryteria wyboru projektów dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca na rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy kształtuje się na poziomie: średniej krajowej i poniżej – 2 pkt powyżej średniej krajowej – 0pkt bezrobocie w powiecie w okresie 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy: w równe lub wyższe od średniej wojewódzkiej – 2 pkt niższe od średniej wojewódzkiej – 0 pkt wnioskowana kwota dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych – 1 pkt kryterium regionalne – 2 pkt Do realizacji mogą zostać przyjęte operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty, w jednym naborze maksymalnie 3 operacje z jednej gminy. 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

31 Wymagane dokumenty plan odnowy miejscowości zawierający w szczególności: charakterystykę miejscowości; inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego; ocenę mocnych i słabych stron miejscowości; opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu. uchwała zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości uchwała rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości 313, 322, 323 - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

32 SZACUNKOWA ALOKACJA ŚRODKÓW EFRROW W RAMACH OSI 3 W EURO

33 LEADER LEADER UMOŻLIWIA REALIZOWANIE I OSIĄGANIE CELÓW OSI TRZECIEJ. CEL- budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja

34 Leader umożliwia realizowanie i osiąganie celów osi trzeciej przez: udział LGD w wyborze projektów finansowanych w ramach działań osi 3: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi małe projekty uzupełniające działania osi 3, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD i są zgodne z lokalną strategią rozwoju. 4.1.3 – WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

35 LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA: Partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, Na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, LGD przygotowuje lokalną strategię rozwoju; obszar objęty strategią LGD jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, Obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. LEADER

36 LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

37 LEADER 4.1.3 4.1.3 - WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU 4.21 4.21 - WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY 4.31 4.31 - FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DZIAŁANIA OSI 4

38 CEL: budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. BENEFICJENCI: W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – tak jak określono dla działań osi 3. POZIOM POMOCY: Dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3 - tak jak określono dla działań osi 3 TYPY PROJEKTÓW: Dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3 - tak jak określono dla działań osi 3. 4.1.3 – WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

39 Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) Lokalna Grupa Działania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza informacja o wyborze LGD weryfikacja wniosku oraz ocena LGD i LSR, lista rankingowa LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający wnioski o wybór LGD wraz z załącznikami m.in.. LSR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytucja zarządzająca umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR

40 Finansowanie projektów w ramach osi 3 PROW 2007-2013 Wnioskodawca w ramach działań osi 3 LGD Organ decyzyjny LGD Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza informacja o zawarciu umowy wnioski o pomoc wybrane do finansowania wybór wniosków do finansowania w ramach LSR weryfikacja wniosku oraz ocena zgodności ze LSR, sprawdzenie dostępności środków wniosek o pomoc umowa o dofinansowanie projektu LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający umowa o dofinansowanie projektu wnioski o pomoc wybrane do finansowania w zależności od działań

41 4.1.3 - MAŁE PROJEKTY BENEFICJENCI: W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. POZIOM POMOCY: Dla małych projektów – od 3 tys. do 25 tys. PLN, jednak nie więcej niż 70% (65% lub 85% w zależności od typu beneficjenta) na projekt i nie więcej niż 100 tys. PLN na beneficjenta w okresie programowania

42 TYPY PROJEKTÓW: Dla małych projektów, działania mogą dotyczyć: organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju; 4.1.3 – MAŁE PROJEKTY

43 inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki; organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000; zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD; 4.1.3 – MAŁE PROJEKTY

44 renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc; odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu; zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje; inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych; zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remontu.

45 SZACUNKOWY PODZIAŁ ŚRODKÓW EFRROW DLA OSI IV W EURO

46 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA KOD DZIAŁANIA: 125 JEDNOSTKA WDRAŻAJĄCA: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DZIAŁANIE WDRAŻANE W RAMACH DWÓCH SCHEMATÓW

47 125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA. SCHEMAT I Scalanie Gruntów Beneficjent: Starosta powiatu Zakres pomocy: opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej); zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej; Poziom pomocy: 100 %, z czego 75% stanowi wkład EFRROW, pozostałe 25% pochodzi z budżetu państwa

48 125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA. Schemat I – Scalanie gruntów Zakres kosztów kwalifikowalnych Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno-prawnej), w tym: Analiza i ocena materiałów geodezyjno-kartograficznych pod względem możliwości ich wykorzystania w projekcie scalenia Pomiary niezbędne do opracowania projektu scalenia Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych Opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia Wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości (działek ewidencyjnych) Sporządzenie ostatecznej dokumentacji geodezyjno-prawnej w tym dokumentacji katastralnej prowadzonej zgodnie z aktualnie wymaganymi parametrami technicznymi oraz dokumentacji niezbędnej do ujawnienia w Księgach Wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

49 125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA. Schemat I – Scalanie gruntów Zakres kosztów kwalifikowalnych – c.d. Zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym: Budowa lub przebudowa wydzielanych w ramach postępowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego, w tym urządzanie przepustów Korekta przebiegu oraz poprawa parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania gruntów Działania przystosowujące grunty w nowo wydzielonych działkach do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz, dróg, roboty rekultywacyjne umożliwiające uprawę mechaniczną Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, obsługa geodezyjna i nadzór budowlany związany z realizacją zagospodarowania poscaleniowego

50 125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA. Schemat I – Scalanie gruntów Zakres kosztów kwalifikowalnych – c.d. Koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji: Przygotowanie założeń do projektu scalenia gruntów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami Opracowanie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania projektu na środowisko Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, projektowo- kosztorysowej i dokumentacji ekonomicznej planowanych inwestycji Zaświadczeń, pozwoleń i opłat i dokumentacji związanej z ich uzyskaniem Obsługi finansowo-księgowej Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny operacji w przypadku, jeżeli beneficjent nie ma możliwości odzyskania tego podatku w jakiejkolwiek formie: Nie podlega finansowaniu: Nie podlega finansowaniu: Urządzenie dróg nie stanowiących własności gmin Operacje dotyczące scaleń infrastrukturalnych Zakup maszyn i urządzeń służących realizacji operacji

51 125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA. SCHEMAT II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Beneficjent: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Zakres pomocy: opracowanie dokumentacji technicznej operacji koszty robót budowlano-montażowych w zakresie melioracji podstawowych oraz melioracji szczegółowych koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

52 POZIOM WSPARCIA SCHEMAT I, SCHEMAT II : Maksymalnie100%kosztów kwalifikowalnych Maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych operacji pochodzi z budżetu państwa. 125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA

53 SZACUNKOWA ALOKACJA ŚRODKÓW EFRROW W RAMACH DZIAŁANIA [EUR] 125- POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA

54 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl Projekt finansowany ze środków Pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google