Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA OSI 4 – LEADER W RAMACH PROW 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA OSI 4 – LEADER W RAMACH PROW 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA OSI 4 – LEADER W RAMACH PROW 2007 - 2013

2 - art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - art. 37-39 rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Podstawa prawna podejścia Leader:

3 budowanie kapitału społecznego na wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja Cele osi 4 - Leader

4 Główne założenia podejścia Leader (1) jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich jest realizowany poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD) lokalna społeczność wiejska opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) oraz realizuje wynikające z niej innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii

5 Główne założenia podejścia Leader (2) wspierana będzie działalność Lokalnych Grup Działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy sprzyja lepszemu wdrożeniu i absorpcji środków w ramach osi 3, której charakter działań i jej podstawowy cel odpowiada idei tworzenia LSR realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej

6 Działania osi 4 - Leader Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - działanie 4.1 Wdrażanie projektów współpracy - działanie 4.2 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania - działanie 4.3

7 Budżet osi 4 na lata 2007-2013 4.1620 500 000,00 4.2 15 000 000,00 4.3152 000 000,00 Razem787 500 000,00

8 Beneficjenci działań osi 4 - Leader Działanie 4.1 - Wdrażanie LSR: - beneficjenci działań osi 3. objętych osią 4, - beneficjenci tzw. Małych projektów: osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD; osoby prawne: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz pozostałe osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD Działania 4.2 - Wdrażanie projektów współpracy: - LGD Działania 4.3 - Funkcjonowanie LGD: - LGD

9 Zasady finansowania w podejściu Leader Działanie 4.1 Wdrażanie LSR (Małe projekty) - maksymalna wysokość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 25 000 PLN - całkowita wartość projektu nie może przekraczać 100 000 PLN - 70% kosztów kwalifikowalnych Działanie 4.2 Wdrażanie projektów współpracy - pomoc jednorazowa - możliwość realizacji projektu w etapach -100 % kosztów kwalifikowalnych Działanie 4.3 Funkcjonowanie LGD - pomoc jednorazowa z wielokrotną płatnością - możliwość realizacji projektu w etapach - 100% kosztów kwalifikowalnych

10 Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) Lokalna Grupa Działania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza informacja o wyborze LGD weryfikacja wniosku oraz ocena LGD i LSR, lista rankingowa LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający wnioski o wybór LGD wraz z załącznikami m.in.. LSR Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytucja zarządzająca umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR

11 Kryteria dostępu dla Lokalnych Grup Działania (1) partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju; obszar objęty strategią LGD jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko- wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminy miejskie, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców

12 Kryteria dostępu dla Lokalnych Grup Działania (2) obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców dopuszcza się możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia LSR

13 Projekt wyboru LGD (1) nabór wniosków o wybór lokalnej grupy działania odbywa się w trybie zamkniętym; ogłaszany jest dwukrotnie w okresie programowania umowy z wybranymi Lokalnymi Grupami Działania zostaną podpisane przez odpowiedni samorząd województwa po 3 latach od rozpoczęcia realizacji PROW przewiduje się weryfikację działalności LGD pod względem realizacji LSR oraz potencjału organizacyjno-administracyjnego i drugi nabór wniosków LGD

14 Projekt wyboru LGD (2) po pozytywnym przejściu formalnej weryfikacji LGD i LSR sprawdzane są według kryteriów wyboru: sprawdzenie potencjału LGD (ocena punktowa) ocena jakości strategii (ocena punktowa) LGD, które otrzymają min. 60% możliwych do uzyskania punktów za ocenę potencjału LGD i min. 50% możliwych do uzyskania punktów za ocenę LSR zostają zakwalifikowane do dofinansowania przez SW pod warunkiem dostępności środków w ramach danego województwa LGD, które nie zostało wybrane, ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego

15 Wskaźniki produktu liczba Lokalnych Grup Działania będzie się zwiększać w miarę wdrażania osi 4 Leader; można szacować; iż liczba Lokalnych Grup Działania będzie wynosiła pod koniec okresu programowania w latach 2007-2013 co najmniej 200 LGD zaangażowanie w realizację osi 4 Leader będzie się zwiększać w miarę jej wdrażania; szacuje się, iż pod koniec realizacji PROW podejściem Leader będzie objęte ok. 50% obszarów wiejskich spełniających kryteria określone dla tego podejścia.

16 Ocena potencjału organizacyjno-administracyjnego LGD - projekt struktura LGD struktura organu decyzyjnego zasady i procedury rozszerzania składu LGD szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania LGD procedura wyboru projektów kryteria oceny projektów przez LGD dotychczasowa działalność LGD lub partnerów tworzących LGD kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

17 Ocena jakości LSR związek i spójność przyjętych w LSR kierunków rozwoju z uwarunkowaniami lokalnymi analiza SWOT cele LSR adekwatność przedstawianych przedsięwzięć w stosunku do celów LSR zintegrowany charakter LSR innowacyjny charakter proponowanych w LSR przez LGD rozwiązań i działań zapewnienie udziału partnerów lokalnych i mieszkańców w procesie przygotowania LSR metodologia ewaluacji własnej LGD i oceny realizacji LSR budżet wraz z harmonogramem przedsięwzięć w ramach LSR powiązanie z innymi dokumentami planistycznymi i wpływ na rozwój obszaru objętego LSR

18 Zakres strategii – projekt (1) charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR definicja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy opis procesu przygotowania LSR opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR misja LGD cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia uzasadnienie podejścia zintegrowanego realizowanego w ramach LSR uzasadnienie podejścia innowacyjnego realizowanego w ramach LSR

19 Zakres strategii – projekt (2) procedura wyboru projektów przez LGD w ramach działania 4.1, w tym przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LS planowane działania/przedsięwzięcia realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich informacja o załącznikach

20 Działanie 4.1 – Wdrażanie LSR W ramach LSR mogą być realizowane: projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - projekty te muszą spełniać kryteria wyboru określone dla poszczególnych działań osi 3 - beneficjenci określeni dla działań osi 3 małe projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3

21 Zadania LGD wynikające z umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju: rozpowszechnia założenia zatwierdzonej LSR; upowszechnia informacje o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc; informuje za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju; sprawdza zgodność projektu z założeniami LSR; dokonuje wyboru projektu do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1. - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

22 Finansowanie projektów w ramach osi 3 PROW 2007-2013 Wnioskodawca w ramach działań osi 3 LGD Organ decyzyjny LGD Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza informacja o zawarciu umowy wnioski o pomoc wybrane do finansowania wybór wniosków do finansowania w ramach LSR weryfikacja wniosku oraz ocena zgodności z e LSR, sprawdzenie dostępności środków wniosek o pomoc umowa o dofinansowanie projektu LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający Samorząd Wojewódzki - podmiot wdrażający umowa o dofinansowanie projektu wnioski o pomoc wybrane do finansowania w zależności od działań

23 Finansowanie małych projektów w ramach realizacji LSR Wnioskodawca w ramach tzw. małych projektów LGD Organ decyzyjny LGD Samorząd Wojewódzki- podmiot wdrażający Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Płatnicza informacja o zawarciu umowy wnioski o pomoc wybrane do finansowania wybór wniosków do finansowania w ramach LSR, weryfikacja wniosku oraz ocena zgodności z kryteriami dostępu i wyboru; sprawdzenie dostępności środków wniosek o pomoc Małe projekty - projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; umowa o dofinansowanie projektu LGD Lokalna Grupa Działania LSR Lokalna Strategia Rozwoju

24 Małe projekty – projekt (1) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju; inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;

25 Małe projekty – projekt (2) organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego, lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000, zakupu urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD; renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;

26 Małe projekty – projekt (3) odnawiania elewacji prywatnych budynków, ogrodzeń itp. charakterystycznych dla budownictwa danego regionu; zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje; inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej; budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych; zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

27 Działanie 4.2 – Wdrażanie projektów współpracy Pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej: zawartych w LSR nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR opracowanej i realizowanej przez LGD Na projekt współpracy składa się: przygotowanie projektu, realizacja projektu

28 Działanie 4.2 – Wdrażanie projektów współpracy (kryteria dostępu) projekt zakłada realizację wspólnych przedsięwzięć przez partnerów projektu projekt jest zgodny z LSR i przyczynia się do osiągnięcia celów LSR przynajmniej jeden spośród partnerów biorących udział w projekcie współpracy musi być LGD wybraną w ramach realizacji osi 4-Leader PROW 2007-2013 i tylko koszty związane z uczestnictwem tego partnera w projekcie są kosztem kwalifikowalnym i mogą być pokryte ze środków osi Leader w ramach projektu powołano koordynatora projektu

29 Działanie 4.3 – Funkcjonowanie LGD (1) zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD wybranych w ramach realizacji osi 4 Leader doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w przygotowywaniu i realizacji LSR budowania kapitału społecznego na wsi pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru lepszego wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich badania nad obszarem objętym LSR informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR

30 Działanie 4.3 – Funkcjonowanie LGD (2) szkolenie kadr biorących udział w przygotowywaniu i wdrażaniu LSR wydarzenia o charakterze promocyjnym związane z obszarem działania LGD i LSR szkolenie lokalnych liderów animowanie społeczności lokalnych koszty bieżące LGD* *Koszty bieżące lokalnej grupy działania mogą stanowić maksymalnie do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w ramach realizacji LSR.

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DZIAŁANIA OSI 4 – LEADER W RAMACH PROW 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google