Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Luty 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Luty 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Luty 2008 r.

2 Dokumenty Dokumenty Do wypełnienia wniosku niezbędne jest zapoznanie się z następującymi dokumentami: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL , System realizacji PO KL 2007 – 2013: - Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Plan Działania na lata 2007 – 2008 dla Priorytetu VII w województwie pomorskim.

3 Dokumenty c.d. Wszystkie dokumenty dostępne na stronie internetowej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wydatki kwalifikowalne
Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: - są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; - są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); - zostały faktycznie poniesione; - są udokumentowane; - zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL; - nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych z EFS; - są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

5 Wydatki niekwalifikowalne
- podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; - zakup nieruchomości i gruntu, wyposażenia, mebli, pojazdów oraz infrastruktury, z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu, o których mowa w podrozdziale; odsetki od zadłużenia.

6 Wydatki niekwalifikowalne c.d.
- koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej; - wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; - koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; - wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; - wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu.

7 WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PONOSI PROJEKTODAWCA
Wydatki niekwalifikowalne c.d. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE PONOSI PROJEKTODAWCA

8 Budżet W ramach budżetu beneficjent przedstawia zakładane koszty
projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego tj. przedstawia podział na: • koszty bezpośrednie - stanowią tę część kosztów Beneficjenta, która może być bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu • koszty pośrednie - stanowią tę część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu

9 Koszty pośrednie Koszty pośrednie mogą obejmować w szczególności:
- koszty zarządu - opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych lub czynsz); - opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę; - amortyzację; - usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe; - koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek, dyskietek); - koszty ubezpieczeń majątkowych; - koszty ochrony; środki do utrzymania czystości pomieszczeń; sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację pomieszczeń itp.

10 Koszty pośrednie Wartość kosztów pośrednich jest ograniczona następującymi limitami: a) do 20% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości do 2 mln zł; b) do 15% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie; c) do 10% bezpośrednich kosztów projektu – w przypadku projektów o wartości powyżej 5 mln zł.

11 Cross - financing Cross-financing jest to mechanizm tzw. elastycznego finansowania polegający na zaangażowaniu środków z jednego funduszu (np. EFS) w realizację działań, których zakres merytoryczny zwyczajowo podlega pod obszar interwencji drugiego funduszu (np. EFRR). Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasad równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cross-financing może wyłącznie dotyczyć takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Zasadniczo powinny być to wydatki związane z zakresem merytorycznym projektu.

12 Cross - financing Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 15% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.

13 b) wartości niematerialne i prawne
Cross - financing W ramach wsparcia objętego cross-financingiem możliwe jest kwalifikowanie przede wszystkim: zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) sprzętu, np. na potrzeby przeprowadzania szkoleń lub w celu realizacji innych zadań w ramach projektu. Zgodnie z przyjętą przez Instytucję Zarządzającą interpretacją „sprzęt” w ramach cross-financingu należy rozumieć jako: środki trwałe, b) wartości niematerialne i prawne c) pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble, niszczarki i telefony), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-jakościowa. dostosowania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy (w szczególności: wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu);

14 Cross - financing Cross-financing nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów, a jedynie wyposażenia i niewielkie prace dostosowawcze związane z realizowanymi projektami w ramach PO KL. Nie należy w ramach cross-financingu rozliczać wydatków poniesionych na zakup materiałów biurowych (np.papieru, długopisów, itp.). Zakup powyższych wydatków kwalifikowany jest na ogólnych zasadach w ramach PO KL poza cross-financingiem. Wydatki związane z amortyzacją sprzętu nie będą traktowane jako cross-financing, można je ująć jako koszty pośrednie w projekcie.

15 Struktura wniosku: Informacje o projekcie Beneficjent
Charakterystyka projektu Budżet projektu Oświadczenie Harmonogram realizacji projektu Szczegółowy budżet projektu 15

16 Instrukcja wypełniania wniosku INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać Priorytet VII Promocja integracji społecznej. 1.2 Numer i nazwa Działania (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. 1.3 Numer i nazwa Poddziałania (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać Poddzianie w przypadku OPS, Poddziałanie w przypadku PCPR Poddziałanie w przypadku ROPS.

17 Instrukcja wypełniania wniosku I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.4 Województwo (do wyboru z listy rozwijanej) 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony (informacja wypełniana automatycznie). 1.6 Numer konkursu - nie dotyczy; należy pole pozostawić puste. 1.7 Tytuł projektu - należy wpisać tytuł projektu systemowego nadany przez ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej (musi być inny niż nazwa Programu, Priorytetu, Działań i Poddziałań występujących w programie; tytuł nie może być dłuższy niż 200 znaków). Należy zaznaczyć, że tytuł projektu systemowego nadawany jest tylko raz. Z uwagi na fakt, że projekt systemowy trwa cały okres wdrażania programu operacyjnego a wnioski o dofinansowanie projektu składane są na każdy kolejny rok budżetowy, w każdym wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać ten sam tytuł projektu systemowego.

18 Instrukcja wypełniania wniosku INFORMACJE O PROJEKCIE
1.8 Okres realizacji projektu - od … do … - należy wpisać daty realizacji każdego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego; z uwagi na fakt, że wnioski o dofinansowanie realizacji projektu systemowego będą składane na dany rok budżetowy, okres realizacji projektu dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 1.9 Obszar realizacji projektu - (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać odpowiednią gminę, powiat lub województwo w zależności od ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, regionalnego ośrodek polityki społecznej. 1.10 Projekt ponadnarodowy: TAK/NIE – należy wybrać „NIE”. 1.11 Projekt innowacyjny: TAK/NIE – należy wybrać „NIE”.

19 Instrukcja wypełniania wniosku
II. BENEFICJENT 2.1 Nazwa projektodawcy – należy wpisać nazwę odpowiedniego ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej. 2.2 Status prawny (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać odpowiedni status. 2.3 NIP – należy wpisać NIP ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej. 2.4 REGON – należy wpisać REGON ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej. 2.5 Adres siedziby – należy wskazać adres siedziby ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej.

20 Instrukcja wypełniania wniosku
II. BENEFICJENT 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy – należy wskazać odpowiednią osobę ze strony ośrodka lub centrum uprawnioną do podejmowania wiążących decyzji; będzie to osoba podpisująca wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 2.7 Osoba do kontaktów roboczych – należy wskazać pracownika ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej, który będzie w stanie udzielić szczegółowych wyjaśnień co do zawartości wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego.

21 Instrukcja wypełniania wniosku
II. BENEFICJENT 2.7.1 Numer telefonu – należy wpisać nr telefonu pracownika ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej, wskazanego w pkt 2.7. 2.7.2 Adres poczty elektronicznej – należy wpisać adres owy pracownika ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej, wskazanego w pkt 2.7. 2.7.3 Numer faksu – należy wpisać nr faksu ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie lub regionalnego ośrodka polityki społecznej.

22 Instrukcja wypełniania wniosku
II. BENEFICJENT 2.8 Partnerzy – w przypadku zamiaru realizacji partnerstwa relacji lub realizacji wpisać TAK. 2.8.1 Nazwa organizacji/instytucji – należy wskazać nazwę partnerów w przypadku partnerstwa relacji; w przypadku partnerstwa realizacji – NIE DOTYCZY. 2.8.2 Status prawny – należy wskazać status prawny parterów projektu w przypadku partnerstwa relacji lub realizacji. 2.8.3 Adres – należy wskazać adres partnerów w przypadku partnerstwa relacji; w przypadku partnerstwa realizacji – NIE DOTYCZY

23 Instrukcja wypełniania wniosku III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
3.1 Cel projektu – należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu systemowego oraz wskazać konkretne problemy, do rozwiązania których przyczyni się realizacja projektu. Należy zdefiniować cel nadrzędny (ogólny) projektu oraz wykazać jego zgodność z PO KL oraz Planem Działań na dany rok. Ponadto projekt musi uwzględniać strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej oraz cele szczegółowe, które powinny w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu nadrzędnego (ogólnego) oraz wprost odnosić się do zdefiniowanych problemów.

24 Instrukcja wypełniania wniosku III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
3.2 Grupy docelowe – należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku budżetowym w ramach projektu systemowego oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej; należy zaznaczyć, że w ramach Działania 7.1 objęcie wsparciem dotyczy osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy lub niezatrudnionych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej), natomiast grupy docelowe można szacunkowo wskazać z listy określonej w pkt. IV.1. wytycznych. W opisie należy pamiętać, iż w ramach projektu systemowego działania wobec osób obejmowanych wsparciem powinny ograniczać się do danego roku budżetowego. Należy zatem zadbać aby wszystkie planowane działania kończyły się przed 31 grudnia w ramach jednego wniosku. Nie przewiduje się zatem przenoszenia kontynuacji udziału projekcie tej samej osoby w następnym roku budżetowym. W przypadku podjęcia nowych działań wobec tej samej osoby traktowana jest ona jako nowa osoba obejmowana wsparciem.

25 Instrukcja wypełniania wniosku III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
3.2.1 Przewidywana liczba osób / instytucji objętych wsparciem z EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) (lista w zależności dla danego Działania) – należy wpisać w odniesieniu do wskazanych kategorii grup docelowych dla Działania 7.1 przewidywaną liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu systemowego; liczba powinna być zgodna z informacjami wskazanymi w pkt 3.2

26 Instrukcja wypełniania wniosku III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
3.3 Działania – należy opisać działania, które będą realizowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie projektu w części IV wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zadaniami mogą być rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (adresowane do klientów pomocy społecznej) obejmujące zadania: aktywna integracja, wsparcie dochodowe, prace społecznie użyteczne, działania o charakterze środowiskowym, integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zadaniem może być upowszechnianie pracy socjalnej obejmujące zadanie praca socjalna. W przypadku projektu regionalnego ośrodka polityki społecznej należy wskazać zadania: szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej oraz/lub specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. W przypadku wszystkich projektów zadaniami mogą być: zarządzanie projektem i promocja projektu. W odniesieniu do każdego zadania merytorycznego należy opisać ile osób i należące do jakich kategorii grup docelowych zostaną objęte daną formą wsparcia. Należy opisać, które działania będą realizowane w partnerstwie relacji oraz które mogą być realizowane w partnerstwie realizacji (np. zlecenie organizacji pozarządowej realizacji programu aktywności lokalnej).

27 Instrukcja wypełniania wniosku
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU W przypadku zadania aktywnej integracji należy w projekcie odrębnie oszacować: liczby osób, które będą objęte kontraktami socjalnymi, programami aktywności lokalnej. Oba te działania traktowane są łącznie jako zadanie aktywna integracja, jednak zadania wsparcie dochodowe musi być dopasowane do kontraktów socjalnych zaś zadanie działania o charakterze środowiskowym muszą być dopasowane do poszczególnych elementów. Oznacza to, że jeżeli łącznie wsparcie ma objąć 100 osób, w tym 40 osób w ramach kontraktów socjalnych to zadanie wsparcie dochodowe powinno dotyczyć również 40 osób. W przypadku zadania praca socjalna należy opisać podjęte działania podjęte w przypadku decyzji IP - zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych. W przypadku zadania szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej (w tym ewaluacji), należy opisać sposób realizacji zadania, w szczególności czy zadanie to zostanie zlecone. W przypadku zadania zarządzanie projektem, należy opisać działania, które zostaną podjęte np. otwarcie rachunku bankowego na potrzeby projektu, zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu, materiałów biurowych, itp.

28 Instrukcja wypełniania wniosku
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 3.3.1 Charakterystyka wsparcia (ilościowe) – zgodnie z listą dla Działania 7.1, należy wybrać w odniesieniu do każdej formy wsparcia liczbę osób, która zostanie objęta tym wsparciem. 3.4 Rezultaty – należy opisać twarde i miękkie rezultaty projektu systemowego w odniesieniu do planowanych działań oraz wskazać sposób, w jaki te rezultaty będą mierzone / badane w trakcie realizacji projektu. Należy wykazać, w jaki sposób zakładane rezultaty wpłyną na realizację założonego celu/celów projektu systemowego. 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem – należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem, opisać strukturę zarządzania projektem ze szczególnym uwzględnieniem roli partnerów i podwykonawców (jeżeli występują). Potencjał projektodawcy – NIE DOTYCZY.

29 Instrukcja wypełniania wniosku
IV. BUDŻET PROJEKTU 4.1 Koszty ogółem – pole wypełniane automatycznie; następuje wyliczenie sumy pola Koszty bezpośrednie i Koszty pośrednie. 4.1.1 Koszty bezpośrednie – należy w kolumnie „kategoria wydatku” wskazać nazwę poszczególnych zadań i w zależności od tego, którego roku dotyczy wniosek o dofinansowanie projektu - odpowiednią wysokość kosztów w ramach danego zadania w danym roku; przy szacowaniu kosztów realizacji danego zadania można wziąć pod uwagę następujące koszty:

30 Instrukcja wypełniania wniosku
IV. BUDŻET PROJEKTU W zadaniu 1: aktywna integracja, należy wpisać koszt wsparcia wynikający z przemnożenia liczby osób objętych kontraktami lub projektami aktywności socjalnej przez kwoty kalkulowanej kwoty wsparcia określonej w wytycznych np. 20 osób objętych kontraktami socjalnymi (20 x zł = zł.) oraz 20 objętych projektem aktywności lokalnej (20 x zł. = zł.). Podajemy łączną kwotę 140 tys. zł. W zadaniu 2: praca socjalna - należy wpisać koszty zatrudnienia dotychczasowych pracowników socjalnych, koszty wynagrodzenia wynikające z dodatkowych zadań oraz w przypadku decyzji IP, koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego lub doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

31 Instrukcja wypełniania wniosku
IV. BUDŻET PROJEKTU W zadaniu 3: Wsparcie dochodowe - należy wpisać koszty zasiłków i pomocy naturze skalkulowanych zgodnie z liczbą osób, które będą uczestniczyć w realizacji kontraktów socjalnych; W zadaniu 4: działania o charakterze środowiskowym – m.in. koszty spotkań, edukacji obywatelskiej, imprez związanych z realizacją programów aktywności lokalnej; W zadaniu 5: prace społecznie użyteczne – koszty realizacji prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy; W zadaniu 6: wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - należy wpisać koszt wsparcia wynikający z przemnożenia liczby osób objętych wsparcia kwoty kalkulowanej kwoty wsparcia określonej w wytycznych.

32 Instrukcja wypełniania wniosku
IV. BUDŻET PROJEKTU W zadaniu 9: zarządzanie projektem - m.in. koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, koszty komunikowania się z klientami pomocy społecznej, koszty pomocy prawnej z tytułu realizacji zamówień publicznych, koszty księgowości, koszty amortyzacji sprzętu i wyposażenia, koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby projektu wynajem lokalu, kupno komputerów, sprzętu biurowego. W zadaniu 10: promocja projektu - m.in. koszty związane z opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem informacji o usługach ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wizualizacja projektu; ponadto w projekcie ROPS możliwe jest wpisanie kosztów spotkań informacyjnych, ogłoszeń prasowych, strony internetowa, wizualizacja projektu, konferencje, seminaria itp.

33 Instrukcja wypełniania wniosku
IV. BUDŻET PROJEKTU 4.1.2 Koszty pośrednie – należy wskazać koszt kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL oraz dokumentem Zasady finansowania PO KL; 4.1.3 Udział cross-financingu w Kosztach ogółem – należy wskazać wartość zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków PO KL; 4.2 Przychód projektu – NIE DOTYCZY. 4.3 Wkład własny – należy wskazać wartość wkładu własnego tj. środki w ramach budżetu projektu w tym wydatki na wsparcie dochodowe, koszty pracy socjalnej, działania o charakterze środowiskowym oraz prace społecznie użyteczne zgodnie z wytycznymi. W przypadku wkładu niepieniężnego – należy wskazać odpowiednią wartość tego wkładu w pkt W przypadku projektu regionalnego ośrodka polityki społecznej – NIE DOTYCZY

34 Instrukcja wypełniania wniosku
IV. BUDŻET PROJEKTU 4.4 Wnioskowane dofinansowanie – pole uzupełniane automatycznie jako Koszty ogółem wykazane w pkt 4.1 pomniejszone o Wkład własny (pkt 4.3). Wnioskowane dofinansowanie nie powinno przekraczać kwoty środków z dotacji rozwojowej określonej algorytmem w Planie działania, zaangażowane do realizacji projektu systemowego w danym roku budżetowym. 4.5 Oświadczam, że ww. kwoty są kwotami zawierającymi/niezawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny/niekwalifikowalny – należy skreślić odpowiednie słowa odpowiednio do kwalifikowania lub nie podatku od towarów i usług VAT w projekcie systemowym. 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika – pole wyliczane automatycznie.

35 Instrukcja wypełniania wniosku
V. OŚWIADCZENIE Beneficjent oświadcza, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, że nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Beneficjent oświadcza ponadto, że nie podlega wykluczeniu w którym mowa w art. 33 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658). Jednocześnie beneficjent wyraża zgodę na udostępnienie wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. Należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek należy podpisać czytelnie i opieczętować. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, obok pieczęci i podpisu osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego.

36 Instrukcja wypełniania wniosku
Załącznik 1: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU Należy każde z zadań zdefiniowanych w pkt 3.3 wniosku rozpisać na poszczególne składowe oraz określić okres ich realizacji na poszczególne miesiące realizacji projektu. W przypadku kiedy zadanie dotyczy beneficjentów ostatecznych należy określić ilu beneficjentów będzie uczestniczyć (otrzymywać wsparcie) w poszczególnych kwartałach – łącznie w ramach całego kwartału (nie dotyczy zadań: obsługa projektu, promocja projektu, ewaluacja projektu).

37 Instrukcja wypełniania wniosku
Załącznik 2: SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU Beneficjent powinien wskazać koszty jednostkowe w odniesieniu do każdego zadania wymienionego w części IV wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Możliwe jest również wskazanie uzasadnienia dla umieszczenia danego kosztu, w przypadku gdy np. z racjonalnego punktu widzenia nie wydaje się on uzasadniony. Łączna wartość środków na poszczególne zadania powinna być zgodna z kwotami wskazanymi w części IV wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Dodatkowo beneficjent wykazuje wartość kosztów pośrednich oraz kosztów w ramach cross-financingu.

38 GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH
Wniosek musi zostać wygenerowany przez GWA dostępny jest na stronach internetowych:

39 GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH
Wymagania niezbędne: Dostęp do Internetu Przeglądarka: Internet Explorer 5.01 lub wyższa, - Firefox 2.0 lub wyższa Darmowy program – Adobe Acrobat Reader 7.0

40 Cele główne / szczegółowe projektu
Założenia projektowe Cele główne / szczegółowe projektu Wzmocnienie zaangażowania różnych podmiotów w rozwój zasobów ludzkich w regionie (współpraca, dialog, odpowiedzialność): Zainicjowanie / rozwój partnerstwa powiatowego, Wsparcie organizacyjne i merytoryczne funkcjonowania partnerstwa powiatowego. Zwiększenie efektywności, spójności i koordynacji w zakresie realizacji inicjatyw związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenie powiatu: Wzmocnienie koordynacji i nadzoru nad wdrażaniem PPnRZiSS, Wsparcie lokalnych podmiotów w zakresie programowania i realizacji działań rozwojowych, Upowszechnienie na poziomie lokalnym informacji o możliwościach pozyskiwania środków z EFS.

41 GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Jak korzystać z Generatora Wniosków Aplikacyjnych?

42 Punkt Konsultacyjny PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2 Pokój nr 13 Projekty systemowe: Edyta Kozik – Wilczewska Tel. (58) Anna Czarnecka (58) Agata Lipka

43 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax


Pobierz ppt "Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Luty 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google