Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Grudzień 2008 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Grudzień 2008 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Grudzień 2008 r. 1

2 Dokumenty Dokumenty Do wypełnienia wniosku niezbędne jest zapoznanie się z następującymi dokumentami: Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL , Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Zasady finansowania PO KL 2007 – 2013, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, Plan Działania na 2009 rok dla Priorytetu VII w województwie pomorskim.

3 Dokumenty - c.d. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Wydatki kwalifikowalne
Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; są efektywne i konkurencyjne tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); zostały faktycznie poniesione; są udokumentowane; zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL; są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych tj: - nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach PO KL; - zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych; są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058).

5 Wydatki niekwalifikowalne
podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury; zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów, z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu; odsetki od zadłużenia; koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej;

6 Wydatki niekwalifikowalne - c.d.
wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu.

7 WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE NIE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE
Wydatki niekwalifikowalne - c.d. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE NIE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE W RAMACH PROJEKTÓW PO KL. MOGĄ ONE BYĆ PONOSZONE WYŁĄCZNIE NA WŁASNY KOSZT PROJEKTODAWCY.

8 Budżet W ramach budżetu beneficjent przedstawia zakładane koszty
projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego tj. przedstawia podział na: KOSZTY BEZPOŚRENIE - stanowią tę część kosztów Beneficjenta, która może być bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu. KOSZTY POŚREDNIE - stanowią tę część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania będącego wynikiem realizowanego projektu.

9 Koszty pośrednie Koszty pośrednie mogą obejmować w szczególności:
koszty zarządu (tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu np. kierownik jednostki); koszty personelu obsługowego (w tym obsługi kadrowej, administracyjnej, sekretariatu i kancelarii); koszty obsługi księgowej (tj. koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu); opłaty administracyjne za najem powierzchni biurowych lub czynsz; amortyzacja środków trwałych; opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków, itp.;

10 Koszty pośrednie – c.d. usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe, kurierskie; usługi kserograficzne; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, tonerów do drukarek, płyt CD, dyskietek), nie związanych bezpośrednio z realizacją zadań w projekcie; koszty ubezpieczeń majątkowych; koszty ochrony; sprzątanie pomieszczeń (w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń, dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację pomieszczeń, itp.

11 Koszty pośrednie – c.d. Koszty z ww. katalogu mogą stanowić koszty bezpośrednie, o ile zostaną bezpośrednio przypisane i rozliczane w odniesieniu do danego zadania. Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, w której te same koszty są jednocześnie wykazywane w ramach kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich, powodując w konsekwencji podwójną refundację wydatków.

12 Koszty pośrednie – c.d. Wartość kosztów pośrednich jest ograniczona (w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem) następującymi limitami: do 20% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące cross-financingu – w przypadku projektów o wartości do 2 mln zł; do 15% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wartości od 2 do 5 mln zł włącznie; do 10% bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wartości powyżej 5 mln zł.

13 Cross - financing Cross-financing jest to mechanizm tzw. elastycznego finansowania polegający na zaangażowaniu środków z jednego funduszu (np. EFS) w realizację działań, których zakres merytoryczny zwyczajowo podlega pod obszar interwencji drugiego funduszu (np. EFRR). Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasad równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cross-financing może wyłącznie dotyczyć takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL. Zasadniczo powinny być to wydatki związane z zakresem merytorycznym projektu.

14 Cross – financing – c.d. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 15% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu.

15 Cross – financing – c.d. W ramach wsparcia objętego cross-financingiem możliwe jest sfinansowanie przede wszystkim: zakupu oraz leasingu (finansowego i zwrotnego) pojazdów oraz mebli; zakupu oraz leasingu (finansowego lub zwrotnego) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe (z wyłączeniem pojazdów i mebli), których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych, uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego; dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

16 Cross – financing – c.d. Cross-financing nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów, a jedynie wyposażenia i niewielkie prace dostosowawcze związane z realizowanymi projektami w ramach PO KL. Nie należy w ramach cross-financingu rozliczać wydatków poniesionych na zakup materiałów biurowych (np. papieru, długopisów, itp.). Zakup powyższych wydatków kwalifikowany jest na ogólnych zasadach w ramach PO KL poza cross-financingiem. Wydatki związane z amortyzacją sprzętu nie będą traktowane jako cross-financing, można je ująć jako koszty pośrednie w projekcie.

17 Struktura wniosku Informacje o projekcie Beneficjent
Charakterystyka projektu Budżet projektu Oświadczenie Harmonogram realizacji projektu Szczegółowy budżet projektu 17

18 Instrukcja wypełniania wniosku INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, 1.2 Numer i nazwa Działania (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać Działanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 1.3 Numer i nazwa Poddziałania (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać: Poddziałanie w przypadku OPS, Poddziałanie w przypadku PCPR, 1.4 Województwo (do wyboru z listy rozwijanej),

19 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony (informacja wypełniana automatycznie), 1.6 Numer konkursu - nie dotyczy; należy pole pozostawić puste, 1.7 Tytuł projektu - należy wpisać tytuł projektu systemowego nadany przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie (musi być inny niż nazwa Programu, Priorytetu, Działań i Poddziałań występujących w programie; tytuł nie może być dłuższy niż 200 znaków). Należy zaznaczyć, że tytuł projektu systemowego nadawany jest tylko raz. Z uwagi na fakt, że projekt systemowy trwa cały okres wdrażania programu operacyjnego a wnioski o dofinansowanie projektu składane są na każdy kolejny rok budżetowy, w każdym wniosku o dofinansowanie projektu należy wpisać ten sam tytuł projektu systemowego.

20 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
1.8 Okres realizacji projektu - od … do … - należy wpisać daty realizacji każdego wniosku o dofinansowanie projektu systemowego; z uwagi na fakt, że wnioski o dofinansowanie realizacji projektu systemowego będą składane na dany rok budżetowy (lub okres dłuższy niż rok budżetowy). Zaleca się aby okres realizacji projektu dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, co ułatwi spójność z budżetem gminy, ale może obejmować inny okres realizacji w danym roku. 1.9 Obszar realizacji projektu - (do wyboru z listy rozwijanej) należy wybrać odpowiednią gminę, powiat lub województwo w zależności od ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, 1.10 Projekt ponadnarodowy: TAK/NIE – należy wybrać „NIE”, 1.11 Projekt innowacyjny: TAK/NIE – należy wybrać „NIE”, 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: TAK/NIE – należy wybrać „NIE”.

21 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
II. BENEFICJENT 2.1 Nazwa projektodawcy – należy wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego łamane przez nazwę odpowiedniego OPS lub PCPR. 2.2 Status prawny (do wyboru z listy rozwijanej) – należy wybrać odpowiedni status. 2.3 NIP – należy wpisać NIP ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. 2.4 REGON – należy wpisać REGON ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

22 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
2.5 Adres siedziby – należy wskazać adres siedziby ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. 2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy – należy wskazać odpowiednią osobę ze strony ośrodka lub centrum uprawnioną do podejmowania wiążących decyzji; będzie to osoba podpisująca wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 2.7 Osoba do kontaktów roboczych – należy wskazać pracownika ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, który będzie w stanie udzielić szczegółowych wyjaśnień co do zawartości wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego.

23 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
2.7.1 Numer telefonu – należy wpisać nr telefonu pracownika ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wskazanego w pkt 2.7. 2.7.2 Adres poczty elektronicznej – należy wpisać adres owy pracownika ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wskazanego w pkt 2.7. 2.7.3 Numer faksu – należy wpisać nr faksu ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

24 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
2.8 Partnerzy – w przypadku zamiaru realizacji partnerstwa wpisać TAK. 2.8.1 Nazwa organizacji/instytucji – należy wskazać nazwę partnerów. 2.8.2 Status prawny – należy wskazać status prawny parterów projektu. 2.8.3 Adres – należy wskazać adres partnerów.

25 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d. III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
3.1 Cel projektu – należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu systemowego oraz wskazać konkretne problemy, do rozwiązania których przyczyni się realizacja projektu. Należy zdefiniować cel nadrzędny (ogólny) projektu oraz wykazać jego zgodność z PO KL oraz Planem Działań na dany rok. Projekt musi uwzględniać strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej oraz cele szczegółowe, które powinny w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu nadrzędnego (ogólnego) oraz wprost odnosić się do zdefiniowanych problemów. Należy również zaznaczyć posiadanie lub nie posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych (wymóg merytoryczny).

26 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
3.2 Grupy docelowe – należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku budżetowym w ramach projektu systemowego oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej; W punkcie 3.2. opisujemy zarówno klientów, jak i otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Natomiast w tabeli w pkt wpisujemy wyłącznie klientów (uczestników projektu) w podziale na: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, bez osób z otoczenia. W przypadku kontynuacji działań wobec klienta, np. w ramach kontraktu socjalnego, możliwe jest przenoszenie kontynuacji udziału w projekcie tej samej osoby w następnym roku budżetowym. W takim przypadku osoba ta nie jest traktowana jako nowa osoba obejmowana wsparciem lecz jako kontynuująca udział w projekcie.

27 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
3.3 Działania – należy opisać działania, które będą realizowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie projektu w części IV wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zadania jakie powinno się uwzględnić w projekcie: 1. aktywna integracja; 2. praca socjalna; 3. zasiłki i pomoc w naturze; 4. działania o charakterze środowiskowym; 5. prace społecznie użyteczne; 6. zarządzanie projektem; 7. promocja projektu.

28 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
W odniesieniu do każdego zadania merytorycznego, należy opisać ile osób i należących do jakich kategorii grupy docelowej zostanie objętych daną formą wsparcia. Należy opisać, które działania będą realizowane w partnerstwie (np. zlecenie organizacji pozarządowej realizacji programu aktywności lokalnej). W przypadku zadania aktywna integracja należy opisać wsparcie realizowane w ramach kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej oraz programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby osób objętych powyższymi działaniami. W przypadku, gdy beneficjent stwierdzi konieczność ponoszenia wydatków w ramach kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w innej, przeciętnie wyższej wysokości niż wynika z kalkulowanego kosztu wsparcia, ma możliwość takiego działania poprzez wykazanie kosztów jednostkowych w szczegółowym budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

29 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
W przypadku zadania praca socjalna należy opisać podjęte działania związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych, oddelegowaniem dotychczasowych pracowników ośrodka do projektu oraz wyposażeniem ich miejsca pracy. Beneficjent musi także wskazać stan zatrudnienia pracowników socjalnych (wymóg organizacyjny). W przypadku zadania zasiłki i pomoc w naturze należy wskazać ilość osób objętą wsparciem dochodowym. Wydatki w ramach tego zadania są uzupełnieniem działań podjętych w ramach zadania „aktywna integracja” i mogą stanowić w każdym przypadku wkład własny w projekcie. W przypadku zadania działania o charakterze środowiskowym należy opisać podejmowane inicjatywy integracyjne realizowane w ramach kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku zadania zarządzanie projektem należy opisać działania, które zostaną podjęte związane z zatrudnieniem personelu kluczowego odpowiedzialnego za realizację i rozliczenie projektu oraz zakupem sprzętu. W przypadku zadania promocja projektu należy opisać działania związane z promocją oraz reklamą projektu, np. zlecenie druku materiałów promocyjnych czy zatrudnienia osób odpowiedzialnych za powyższe działania.

30 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
3.4 Rezultaty – należy opisać twarde i miękkie rezultaty projektu systemowego w odniesieniu do planowanych działań oraz wskazać sposób, w jaki te rezultaty będą mierzone/badane w trakcie realizacji projektu. Rezultatami twardymi są w szczególności: liczba wydanych certyfikatów/zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń, ilość osób objętych kontraktami socjalnymi, ilość osób skierowana na badania lekarskie, dokształcanie czy terapie zajęciowe, itp. Należy wykazać, w jaki sposób zakładane rezultaty wpłyną na realizację założonego celu/celów projektu systemowego.

31 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
Uwaga! Obowiązkowo jako rezultat twardy należy wykazać liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji oraz liczbę klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi. Pozostałe wskaźniki są wybrane przez beneficjenta. Rezultaty miękkie: kształcenie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych; wspieranie samodzielności i aktywności uczestników projektu na rynku; zdobywanie i aktualizacja kwalifikacji zawodowych przez uczestników; zwiększanie kompetencji OPS w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji; zwiększanie społecznej spójności w gminie.

32 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem – należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem, opisać strukturę zarządzania projektem z uwzględnieniem roli partnerów i podwykonawców (jeżeli występują). Należy również wykazać zakres obowiązków w projekcie personelu zaangażowanego: koordynatora, księgowej/specjalisty ds. finansowych, oraz nowo zatrudnionych bądź oddelegowanych pracowników socjalnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na finansową obsługę projektu i wskazać osobę odpowiedzialną za wypełnianie wniosków o płatność. Należy zawsze obowiązkowo opisać strukturę zarządzania projektem. W przypadku gdy elementem projektu jest wzmocnienie potencjału ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie należy opisać istniejący potencjał celem możliwości porównania przez IP.

33 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
IV. BUDŻET PROJEKTU 4.1 Koszty ogółem – pole wypełniane automatycznie; następuje wyliczenie sumy pola Koszty bezpośrednie i Koszty pośrednie; 4.1.1 Koszty bezpośrednie – łączna wartość kosztów bezpośrednich – wyliczana automatycznie na podstawie Szczegółowego budżetu; 4.1.2 Koszty pośrednie – łączna wartość kosztów pośrednich – przenoszona 4.1.3 Udział cross-financingu w Kosztach ogółem – pole wyliczane automatycznie; 4.2 Przychód projektu – NIE DOTYCZY. 4.3 Wkład własny – należy wskazać wartość wkładu własnego tj. środki w ramach budżetu projektu pochodzące z budżetu jednostki w tym wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, działania o charakterze środowiskowym oraz inne zadania np. koszty użytkowania lokalu czy pracy wolontariuszy zgodnie z Zasadami, środki pochodzące z PFRON, Funduszu Pracy oraz JST na finansowanie prac społecznie użytecznych.

34 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
4.4 Wnioskowane dofinansowanie – pole uzupełniane automatycznie jako Koszty ogółem wykazane w pkt 4.1 pomniejszone o Wkład własny (pkt 4.3). Wnioskowane dofinansowanie nie powinno przekraczać kwoty środków z dotacji rozwojowej określonej w Podziale Środków na 2009 rok. 4.5 Oświadczam, że ww. kwoty są kwotami zawierającymi/niezawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny/niekwalifikowalny – należy skreślić odpowiednie słowa odpowiednio do kwalifikowania lub nie podatku od towarów i usług VAT w projekcie systemowym. 4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika – pole wyliczane automatycznie.

35 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
V. OŚWIADCZENIE Beneficjent oświadcza, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, że ośrodek pomocy społecznej (powiatowe centrum pomoc\y rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej) nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Beneficjent oświadcza, iż posiada pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem tj. upoważnienie wójta (burmistrza, prezydenta), zarządu powiatu lub zarządu województwa. Beneficjent oświadcza, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Beneficjent oświadcza ponadto, że ośrodek pomocy społecznej (powiatowe centrum pomocy rodzinie, regionalny ośrodek polityki społecznej) nie podlega wykluczeniu w którym mowa w art. 33 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658). Jednocześnie beneficjent wyraża zgodę na udostępnienie wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

36 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
V. OŚWIADCZENIE Należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek należy podpisać czytelnie i opieczętować pieczęcią nagłówkową instytucji oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do podejmowania decyzji. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, obok pieczęci i podpisu osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego.

37 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
Załącznik 1: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU Należy każde z zadań zdefiniowanych w pkt 3.3 wniosku rozpisać na poszczególne składowe oraz określić okres ich realizacji na poszczególne miesiące projektu. W przypadku kiedy zadanie dotyczy beneficjentów ostatecznych należy określić ilu beneficjentów będzie uczestniczyć (otrzymywać wsparcie) w poszczególnych kwartałach oraz łącznie w ramach całego projektu (nie dotyczy zadań: zarządzanie projektem, promocja projektu). W każdym zadaniu należy wykazać personel zaangażowany w poszczególne zadania ze wskazaniem ilości etatów/czasu poświęconego na ich realizację zgodnie z przedstawionym opisem zakresu obowiązków z pkt. 3.3.

38 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
Załącznik 2: SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU Beneficjent powinien wskazać koszty jednostkowe w odniesieniu do każdego zadania wymienionego w części IV wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Każda z pozycji budżetu szczegółowego powinna stanowić wydzielony koszt danego działania dotyczący wypłaconych wynagrodzeń i zasiłków, zakupu sprzętu oraz kosztów przeprowadzenia zadań aktywnej integracji. Łączna wartość środków na poszczególne zadania powinna być zgodna z kwotami wskazanymi w części IV wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Dodatkowo beneficjent wykazuje wartość kosztów pośrednich oraz kosztów w ramach cross-financingu. Uzasadnieni dla tych zakupów powinno się znaleźć w tabelce widniejącej pod budżetem szczegółowym. W przypadku kosztów pośrednich należy również wykazać metodologię ich wyliczenia. Przy szacowaniu kosztów realizacji poszczególnych zadań można wziąć pod uwagę następujące koszty:

39 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
W zadaniu 1: aktywna integracja, należy wpisać koszt wsparcia wynikający z przemnożenia liczby osób objętych kontraktami, programami aktywności lokalnej lub programami integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przez kwoty wsparcia określonej w wytycznych np. 20 osób objętych kontraktami socjalnymi (20 x zł = zł.) oraz 20 objętych projektem aktywności lokalnej (20 x zł. = zł.). Podajemy łączną kwotę 160 tys. zł W przypadku kosztu wsparcia, opisanego jako kwota ryczałtowa na etapie składania wniosku o dofinansowanie, nie ma obowiązku wypełniania pola: koszty personelu. Koszty te mogą pojawić się po zdefiniowaniu działań aktywnej integracji w trakcie roku budżetowego.

40 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
W zadaniu 2: praca socjalna - należy wpisać, koszty wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących działania z zakresu aktywnej integracji w ramach realizacji projektu (koszt dodatków/premii/nagród) wynikające z dodatkowych zadań oraz koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego lub doradcy ds. osób niepełnosprawnych (wszystkie składniki wynagrodzenia z wyjątkiem składki pracodawcy na PFRON). W kosztach tych można również wpisać koszt wyposażenia stanowiska pracy oraz koszty działania (np. koszt przejazdu) pracownika/pracowników socjalnych i innych (prowadzących działania indywidualne lub programy) realizujących bezpośrednie działania na rzecz klientów (uczestników projektu).

41 Instrukcja wypełniania wniosku- c.d.
W zadaniu 3: zasiłki i pomoc w naturze - należy wpisać koszty zasiłków i pomocy w naturze skalkulowanych zgodnie z liczbą osób, które będą uczestniczyć w realizacji kontraktów socjalnych; W zadaniu 4: działania o charakterze środowiskowym – m.in. koszty spotkań, edukacji obywatelskiej, imprez związanych z realizacją kontraktów socjalnych, programów aktywności lokalnej i programów integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych; W zadaniu 5: prace społecznie użyteczne – koszty realizacji prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy;

42 Instrukcja wypełniania wniosku – c.d.
W zadaniu 6: zarządzanie projektem - m.in. koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, koszty komunikowania się z klientami pomocy społecznej, koszty pomocy prawnej z tytułu realizacji zamówień publicznych, koszty księgowości związane z finansową stroną projektu, wynagrodzenie koordynatora projektu, kupno komputerów i sprzętu biurowego w ramach cross - financingu. W zadaniu 7: promocja projektu - m.in. koszty związane z opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem informacji o usługach ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wizualizacja projektu oraz koszty zatrudnienia osób odpowiedzialnych za realizację tych działań.

43 GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH – WERSJA 3.2
Wniosek musi zostać wygenerowany przez GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH – WERSJA 3.2 GWA dostępny jest na stronach internetowych: 43

44 GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH – c.d.
Wymagania niezbędne: Dostęp do Internetu Przeglądarka: Internet Explorer 5.01 lub wyższa - Firefox 2.0 lub wyższa Darmowy program – Adobe Acrobat Reader 7.0 lub wyższy 44

45 Cele główne / szczegółowe projektu
Założenia projektowe Cele główne / szczegółowe projektu Wzmocnienie zaangażowania różnych podmiotów w rozwój zasobów ludzkich w regionie (współpraca, dialog, odpowiedzialność): Zainicjowanie / rozwój partnerstwa powiatowego, Wsparcie organizacyjne i merytoryczne funkcjonowania partnerstwa powiatowego. Zwiększenie efektywności, spójności i koordynacji w zakresie realizacji inicjatyw związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenie powiatu: Wzmocnienie koordynacji i nadzoru nad wdrażaniem PPnRZiSS, Wsparcie lokalnych podmiotów w zakresie programowania i realizacji działań rozwojowych, Upowszechnienie na poziomie lokalnym informacji o możliwościach pozyskiwania środków z EFS. 45

46 GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH – c.d.
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Jak korzystać z Generatora Wniosków Aplikacyjnych? 46

47 Punkt Konsultacyjny PO KL
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2 Pokój nr 13 Projekty systemowe: Edyta Kozik – Wilczewska Hanna Kalenik tel tel Agnieszka Wlizło tel

48 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , fax 48


Pobierz ppt "Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Grudzień 2008 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google