Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo na rzecz realizacji zadań w obszarze rynku pracy i integracji społecznej w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo na rzecz realizacji zadań w obszarze rynku pracy i integracji społecznej w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo na rzecz realizacji zadań w obszarze rynku pracy i integracji społecznej w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013 Gdynia, 20 maja 2008 r.

2 Część I Zakres porozumienia pomiędzy publicznymi instytucjami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy Zakres porozumienia pomiędzy publicznymi instytucjami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy

3 Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy w realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zapisami obowiązującej wersji Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

4 Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Niezależnie od sposobu realizacji zadań w ramach projektu przez beneficjentów z terenu powiatu (ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centrum pomocy rodzinie) wskazane jest zawarcie pisemnego porozumienia z powiatowym urzędem pracy, określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

5 PISEMNE POROZUMIENIE z Powiatowym Urzędem Pracy W porozumieniu należy określić: zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy, w tym: –wymiany informacji o klientach i realizowanych działaniach;

6 W porozumieniu należy określić: zasady współpracy w zakresie procedur postępowania z klientami pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy, w tym: –procedurę w zakresie współpracy ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; art. 50 ust. 2 ustawy: Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 2, którzy pobierają świadczenia z pomocy społecznej lub realizują indywidualny program usamodzielnienia na podstawie przepisów o pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. PISEMNE POROZUMIENIE z Powiatowym Urzędem Pracy cd.

7 W porozumieniu należy określić: zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych; zasady w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; art. 9 ust. 1 pkt 12: Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów; PISEMNE POROZUMIENIE z Powiatowym Urzędem Pracy cd.

8 W porozumieniu należy określić: zadania związane ze współpracą publicznych służb zatrudnienia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w szczególności zadań związanych z realizacją gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych. PISEMNE POROZUMIENIE z Powiatowym Urzędem Pracy cd.

9 Część II Proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

10 NABÓR WNIOSKÓW – rok 2008 Poddziałanie 7.1.1: Wpłynęło 8 5 wniosk i Ośrodków Pomocy Społecznej Poddziałanie 7.1.2: Wpłynęło 8 wniosków Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

11 Październik 2008 – nabór wniosków na rok 2009 NABÓR WNIOSKÓW – rok 2009

12 Część III Najczęściej popełniane błędy

13 OCENA FORMALNA WNIOSKU: Nietożsama suma kontrolna na wszystkich stronach wersji papierowej oraz na wersji elektronicznej wniosku, Brak pieczęci głównego księgowego/skarbnika pod harmonogramem i budżetem szczegółowym,

14 OCENA FORMALNA WNIOSKU c. d.: Brak pieczęci instytucji w części V wniosku – Oświadczenie, Nieprawidłowa data wypełnienia wniosku.

15 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU Część I Informacje o projekcie Część II Beneficjent Część III Charakterystyka projektu Część IV Szczegółowy budżet projektu Część V Oświadczenie Część VI Budżet projektu Część VII Harmonogram

16 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU Część I Informacje o projekcie: Tytuł projektu odnoszący się do jednego instrumentu lub jednej grupy docelowej, Nieprawidłowy okres realizacji projektu - Punkt 1.8. wniosku.

17 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU Część III Charakterystyka projektu Brak uzasadnienia zgodności celów projektu z Planem Działania i innymi dokumentami strategicznymi, Nieuprawniona grupa docelowa, Niewystarczający opis i uzasadnienie wyboru grupy docelowej, Nieuprawnione instrumenty w ramach aktywnej integracji, Rezultaty zostały sformułowane na zbyt ogólnym poziomie. Nieprecyzyjnie opisany sposób zarządzania projektem, Nieprawidłowy sposób zatrudnienia kadry.

18 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU Część IV Szczegółowy budżet projektu Nieprecyzyjne koszty, Brak kosztów jednostkowych, Nieprawidłowe jednostki miary, Przekroczono dopuszczalny poziom dodatków/nagród/premii dla pracowników socjalnych. Brak lub nieprecyzyjna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich, Nieuprawnione koszty po stronie kosztów pośrednich, Brak uzasadnienia dla wszystkich kosztów w ramach cross – financingu.

19 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU Część VI Budżet projektu Przekroczono wymagany poziom wkładu własnego, W Budżecie projektu nie wykazano kosztów personelu.

20 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU Część VII Harmonogram Nieracjonalny harmonogram działań, Niespójny harmonogram z opisem działań, Nie wypełniono wszystkich wymaganych pól (zaangażowany personel).

21 Część IV Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu – wymagane załączniki

22 Beneficjent, którego projekt został wyłoniony do dofinansowania podpisuje z Instytucją Pośredniczącą Umowę ramową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL Umowa zawierana jest na okres od 1.01.2008 do 31.12.2013; Umowa zawiera regulacje dotyczące m.in. przedmiotu umowy, środków finansowych, zapewnienia monitoringu i nadzoru nad realizacją projektu.

23 Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu Instytucja Pośrednicząca będzie wymagać w terminie 14 dni roboczych (termin biegnie od dnia otrzymania przez beneficjenta pisma informującego) od ubiegającego się o dofinansowanie złożenia ponumerowanych oryginałów niżej wymienionych dokumentów lub ich kopii poświadczonych przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem oraz parafowanych na wszystkich stronach przez wnioskodawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania.

24 PEŁNOMOCNICTWO szczególne dla Dyrektora/Kierownika jednostki do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie Załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/osoby nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby; Dostarczone pełnomocnictwo powinno mieć charakter szczególny; W treści pełnomocnictwa należy zawrzeć następujące informacje: tytuł projektu, nazwę i numer działania i poddziałania PO KL, którego projekt dotyczy.

25 Ponadto w treści dokumentu należy dokładnie określić zakres udzielanego pełnomocnictwa (np. poprzez zamieszczenie klauzuli: pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu ……….., w sprawie realizacji projektu, w tym do: podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, potwierdzania kopii dokumentów związanych z realizacją projektu za zgodność z oryginałem, podpisania oraz aneksowania umowy, zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, …..). PEŁNOMOCNICTWO szczególne dla Dyrektora/Kierownika jednostki do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie – cd.

26 Odpowiednia UCHWAŁA właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, który dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych) Uchwała zatwierdzająca projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; W treści dokumentu należy uwzględnić m.in. takie informacje jak: tytuł projektu numer działania / poddziałania PO KL, w ramach którego składany jest projekt, okres realizacji projektu.

27 UCHWAŁA i PEŁNOMOCNICTWO – c.d. Dopuszcza się możliwość złożenia jednego dokumentu zawierającego obie ww. informacje. Dokument/y mogą mieć formę Uchwały, Uchwały i pełnomocnictwa lub inną. Powinny one być wydane przez odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego, mający uprawnienia do delegowania uprawnień/obowiązków.

28 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY POCHODZĄCEJ Z INNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z projektem OŚWIADCZENIE W związku z przyznaniem........ (nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny)......... dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu............................................. (nazwa i nr projektu).......... oświadczam, iż wydatki kwalifikowalne związane z w/w projektem nie będą finansowane z innych programów operacyjnych, jak również nie będą finansowane z PO KL w ramach innych projektów........(nazwa Beneficjenta)...........

29 UMOWA / POROZUMIENIE POMIĘDZY PARTNERAMI /w przypadku, gdy w realizację projektu oprócz wnioskodawcy zaangażowani są partnerzy/ Umowa/porozumienie z partnerem ma określić podział zadań - poprzez zaangażowanie w realizację projektu należy rozumieć wniesienie wkładu finansowego, materialnego lub merytorycznego, realizację wyodrębnionej części projektu lub wspólne świadczenie usług.

30 REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W PARTNERSTWIE Współdziałanie między JST na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o samorządzie powiatowym (w ramach wniosku aplikuje co najmniej dwa podmioty) Umowa, porozumienie, statut określające: Uzgodnienie działań, zasady wspólnej realizacji zadań; Zakres zadań Beneficjenta (Lidera) dot. zarządzania i rozliczania projektu systemowego.

31 ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I ZDROWOTNE LUB INNYCH OPŁAT wydane przez właściwy organ z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma z informacją na temat możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

32 ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU Z UISZCZANIEM PODATKÓW WOBEC SKARBU PAŃSTWA z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem otrzymania pisma z informacją na temat możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

33 PISEMNE POROZUMIENIE Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY określające zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.

34 stanowiący załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu. HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

35 OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W przypadku umów partnerskich, każdy z partnerów składa oświadczenie o kwalifikowalności VAT) stanowiące załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu ;

36

37 OŚWIADCZENIE O WYBORZE JEDNEGO Z DWÓCH SPOSOBÓW ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI wydruk z ewidencji księgowej beneficjenta, zgodny z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie, tabela w formie zawartej w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o płatność Zestawienie dokumentów potwierdzonych poniesione wydatki objęte wnioskiem;

38 OŚWIADCZENIE O WYBORZE JEDNEGO Z DWÓCH SPOSOBÓW ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI W związku z przyznaniem..................................................................... [ Nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny] ……………………………………………………………………………………………………… dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu …………………………………………………………………………………………………………………………. [ Nazwa i nr projektu] ………………………………………………………………………………………………………………………… [Nazwa beneficjenta] oświadczam, iż realizując powyższy projekt wybieram (jeden z dwóch poniższych sposobów) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w formie:[1][1] –tabeli zawartej w załączniku nr 1 do wzoru wniosku o płatność: Zestawienie dokumentów potwierdzonych poniesione wydatki objęte wnioskiem, lub –wydruku z ewidencji księgowej zgodnego z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie). [1][1] Zaznacz właściwą odpowiedz

39 POTWIERDZENIE OTWARCIA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU BANKOWEGO np. kopia umowy o prowadzeniu rachunku bankowego) wraz z podaniem nazwy właściciela rachunku, nazwy i adresu banku oraz numeru rachunku bankowego.

40 www.defs.woj-pomorskie.pl

41 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pldefs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Partnerstwo na rzecz realizacji zadań w obszarze rynku pracy i integracji społecznej w kontekście Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google