Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestując w ekologię dbasz o przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestując w ekologię dbasz o przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Inwestując w ekologię dbasz o przyszłość
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przygotowała - Karolina Wlazłowicz

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa Łódź godziny otwarcia: 8.00 – 16.00

3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Podstawa prawna działania: ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U ) z późniejszymi zmianami Pochodzenie środków finansowych: opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

4 Zarząd Prezes Zarządu: Andrzej Budzyński Zastępcy Prezesa Zarządu
Anna Adamska-Makowska Cezary Dzierżek Włodzimierz Janik

5 Rada Nadzorcza Przewodniczący: Paweł Sałek
Wiceprzewodniczący: Kazimierz Perek Członkowie Rady Nadzorczej: Jadwiga Kaczorowska Wiesław Kosonóg Stanisław Fontański Anna Mizgalska-Dąbrowska Hieronim Andrzejewski

6 WFOŚiGW w Łodzi przeznacza swoje środki na dofinansowanie zadań z zakresu m.in.:
Ochrony wód – budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych Gospodarki wodnej – budowa zbiorników retencyjnych, ujęć wodnych, ochrona przeciwpowodziowa Ochrony powietrza – inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii, budowa kotłowni opalanych biomasą, modernizacja kotłowni, termomodernizacja budynków

7 Edukacji i promocji ekologicznej
WFOŚiGW w Łodzi przeznacza swoje środki na dofinansowanie zadań z zakresu m.in.: Ochrony ziemi i gospodarki odpadami – inwestycje mające na celu zwiększenie poziomu odzysku odpadów, a także ich recyklingu, rekultywacja terenów zdegradowanych, budowa i modernizacja składowisk odpadów Edukacji i promocji ekologicznej Ochrony przyrody, badań naukowych, pozostałych zadań ochrony środowiska

8 WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania w formie:
niskooprocentowanych pożyczek częściowo umarzalnych oraz pomostowych bezzwrotnych dotacji dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

9 Pomoc finansowa przyznana przez WFOŚiGW w Łodzi w 2007 r.

10 Plan działalności WFOŚiGW w Łodzi na rok 2008

11 Przedsięwzięcia priorytetowe WFOŚiGW w Łodzi na rok 2008 Ochrona atmosfery
Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii energii z biopaliw energii geotermalnej energii słonecznej energii z biogazu energii wiatrowej energii wodnej Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w energetyce i przemyśle Ograniczenie niskiej emisji

12 Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi w roku 2008

13 Ogólne zasady udzielania pożyczek i dotacji
Fundusz przyznaje dofinansowanie na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku. Termin przyjmowania wniosków do rozpatrzenia w roku 2008 upływa 15 listopada 2008 r. Fundusz nie udziela dofinansowania na zadania zakończone.

14 Terminy sesji w 2008 r. Ochrona atmosfery I sesja – 10 marca
II sesja – 30 maja III sesja – 31 sierpnia Badania naukowe II sesja – 10 czerwca III sesja – 10 września

15 zasady udzielania pożyczek

16 Dlaczego warto zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi?
Możliwość sfinansowania pożyczką do 90% kosztu całkowitego zadania Atrakcyjne oprocentowanie oparte o stopę redyskonta weksli Długi okres kredytowania – do 10 lat, a w przypadku zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – do 15 lat Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 1 roku od wypłaty ostatniej transzy pożyczki Możliwość umorzenia do 30% kwoty pożyczki

17 Oprocentowanie pożyczek - ochrona atmosfery
stopa redyskonta weksli – 2 pkt. proc. (nie mniej niż 3%) inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zadania dotyczące redukcji niskiej emisji lub racjonalizacji zużycia energii,

18 Oprocentowanie pożyczek - ochrona atmosfery
stopa redyskonta weksli – 0,5 pkt. proc. (nie mniej niż 4,5%) redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych w przemyśle i energetyce, stopa redyskonta weksli +1 pkt. proc. (nie mniej niż 6%) przy przyznawaniu dodatkowych środków w formie pożyczek, nie objętych pierwotna umową, a związanych ze wzrostem kosztów realizacji zadania

19 Oprocentowanie pożyczek na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (w stosunku rocznym) stopa redyskonta weksli – 3,5 pkt. proc. (nie mniej niż 1,5%) krajowy wkład własny Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej stopa redyskonta weksli – 2 pkt. proc. (nie mniej niż 3%) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Spójności, tj.: studium wykonalności, raportu oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacji przetargowej i projektowo-technicznej 5% w stosunku rocznym pożyczki pomostowe

20 Na jakie zadania można otrzymać pożyczkę?

21 Ochrona atmosfery inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (instalacja baterii słonecznych, pomp ciepła) wymiana kotłowni z węglowych na ekologiczne (gazowe, olejowe, wykorzystujące biomasę) termomodernizacja budynków budowa elektrowni wodnych, wiatrowych, biogazowni itp.

22 zasady umarzania pożyczek

23 Warunki częściowego umorzenia pożyczki:
terminowa realizacja zadania, osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i/lub rzeczowych, terminowa spłata odpowiednio 90% lub 70% kwoty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, wywiązywanie się Pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych oraz zobowiązań finansowych wobec Funduszu.

24 Umorzeniem można objąć kwotę pożyczki w wysokości:
do 10% jej wartości bez dodatkowych warunków lub do 30% jej wartości pod warunkiem przeznaczenia środków z umorzenia na realizację innego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wskazanego we wniosku o umorzenie.

25 zasady udzielania dotacji

26 Beneficjenci pomocy: jednostki samorządu terytorialnego,
szkoły i przedszkola, w imieniu których występuje samorząd, organizacje pozarządowe, dyrekcje parków krajobrazowych i nadleśnictwa, instytucje kultury (muzea, ośrodki kultury itp.), uczelnie wyższe, przedsiębiorcy

27 Maksymalne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
80% kosztu całkowitego zadania: zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla wnioskodawców innych iż przedsiębiorcy 40% kosztu całkowitego pozostałe zadania z dziedziny ochrony atmosfery i badań naukowych

28 od złożenia wniosku do podpisania umowy

29 Droga, jaką musi przebyć wniosek od złożenia do podpisania umowy
Złożenie wniosku Ocena formalna: Ocena prawidłowości wypełnienia wniosku Ocena kompletności wniosku Ocena merytoryczna: Ocena wielkości efektu ekologicznego i rzeczowego, Ocena zaproponowanych zabezpieczeń, Dla przedsiębiorców: Ocena ekonomiczno-finansowa, Ocena zdolności kredytowej, Ocena dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej Przyznanie dofinansowania (Zarząd lub Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi) Podpisanie umowy

30 Zespoły merytoryczne WFOŚiGW w Łodzi
Zespół Obsługi i Oceny Wniosków Kierownik Zespołu – Barbara Rutkowska Zespół Realizacji Umów Kierownik Zespołu – Ewa Czarnecka Zespół ds. Umorzeń Koordynator Zespołu – Anetta Domańska-Traczyk

31 dopłaty do oprocentowania kredytów komercyjnych

32 Przedmiot kredytowania:
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kwota kredytu: do 70 % kosztu całkowitego zadania Okres kredytowania: do 5 lat do 15 lat - dla kredytów na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z UE Okres karencji w spłacie kapitału: 6 m-cy od wypłaty pierwszej transzy kredytu, 18 m-cy od wypłaty pierwszej transzy kredytu – dla kredytów współfinansowanych ze środków UE Oprocentowanie: 1,20 SRW pomniejszone o dopłatę w przedziale 0,45-0,75 SRW Składanie wniosków do WFOŚiGW: do 31 października każdego roku

33 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej


Pobierz ppt "Inwestując w ekologię dbasz o przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google