Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teresa Lusio Departament Ochrony Ziemi Przemyśl, 4 grudnia 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teresa Lusio Departament Ochrony Ziemi Przemyśl, 4 grudnia 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Teresa Lusio Departament Ochrony Ziemi Przemyśl, 4 grudnia 2008r.
Strategia działania NFOŚiGW na najbliższe lata z uzwględnieniem zadań w gospodarce odpadami Teresa Lusio Departament Ochrony Ziemi Przemyśl, 4 grudnia 2008r.

2 Cele strategiczne NFOŚiGW
NFOŚiGW przy współpracy z funduszami wojewódzkimi zapewni wsparcie finansowe projektów realizujących zobowiązania RP wynikające z Traktatu Akcesyjnego i innych dyrektyw UE. NFOŚiGW skoncentruje środki finansowe zapewniając wkład krajowy na przedsięwzięcia dla projektów z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w przydzielonych mu do wdrażania osiach priorytetowych, wykorzystując w tym celu środki własne i regulując zasady współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, BOŚ S.A. i innymi bankami.

3 DOPŁATY DO KREDYTÓW KOMERCYJNYCH
Główne instrumenty finansowe określone w „Strategii działania NFOŚiGW na lata 2009 – 2012” DOTACJE POŻYCZKI preferencyjne z możliwością umorzenia (podstawowy element wsparcia ) na zachowanie płynności finansowej DOPŁATY DO KREDYTÓW KOMERCYJNYCH

4 Formy i dziedziny finansowania ochrony środowiska przez NFOŚiGW
Finansowanie ochrony środowiska według form Umorzenia Dopłaty do kredytów Dotacje nieinwestycyjne Dotacje inwestycyjne Kredyty udzielane przez banki ze środków Narodowego Funduszu Pożyczki Ekspertyzy i prace naukowo-badawcze Edukacja ekologiczna Geologia Górnictwo Zapobieganie klęskom żywiołowym Państwowy Monitoring Środowiska Leśnictwo Ochrona przyrody i krajobrazu Ochrona powierzchni ziemi Ochrona powietrza Ochrona wód i gospodarka wodna Finansowanie ochrony środowiska według dziedzin

5 Misja NFOŚiGW „Narodowy Fundusz przyjazny środowisku i beneficjentom”
Misją NFOŚiGW jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju. Realizowane z udziałem NFOŚiGW przedsięwzięcia będą zgodne z celami Polityki Ekologicznej Państwa.

6 WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
Lista priorytetowych programów NFOŚiGW planowanych do finansowania Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW

7 ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW
Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania określają poszczególne Programy Priorytetowe. Są to m.in.: Programy uzyskujące wsparcie środkami unijnymi Programy uzyskujące wsparcie ze środków krajowych NFOŚiGW

8 LISTA PRIORYTETOWYCH PROGRAMÓW 2009 r.
Programy uzyskujące wsparcie środkami unijnymi Program dopłat do kredytów i pożyczek inwestycyjnych dla przedsięwzięć ochrony wód i ziemi, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności – I i II oś priorytetowa PO IiŚ. Program dopłat do kredytów dla przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa dostosowujące się do wymogów ochrony środowiska, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – IV oś priorytetowa PO IiŚ. Program współfinansowania przedsięwzięć ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych, uzyskujących wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej PO IiŚ. Program współfinansowania przedsięwzięć w zakresie wysokosprawnego wytwarzania i dystrybucji energii, termomodernizacji oraz energii ze źródeł odnawialnych, uzyskujących wsparcie ze środków Funduszu Spójności w ramach IX osi priorytetowej Działania 9.1, 9.2, 9.3 oraz 9.4 PO IiŚ. Program współfinansowania przedsięwzięć, uzyskujących wsparcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Program współfinansowania przedsięwzięć uzyskujących wsparcie środkami unijnymi w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013.

9 LISTA PRIORYTETOWYCH PROGRAMÓW 2009 r.
Programy uzyskujące wsparcie ze środków krajowych NFOŚiGW: Ochrona Wód Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej w aglomeracjach ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, które do 2010 r. muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków. Edukacja Ekologiczna i Ochrona Przyrody Program dla wspierania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej oraz profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych. Program dla przedsięwzięć służących ochronie przyrody i krajobrazu. Program dla przedsięwzięć służących ochronie i zrównoważonemu rozwojowi lasów.

10 LISTA PRIORYTETOWYCH PROGRAMÓW 2009 r.
Ochrona Powietrza Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczania emisji lotnych związków organicznych. Program dla przedsięwzięć służących poprawie jakości paliw i technologii silnikowych oraz biopaliw i biokomponentów. Program dla przedsięwzięć służących wdrażaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędność surowców naturalnych i energii pierwotnej. Program dla przedsięwzięć w zakresie oszczędzania energii. Program finansowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem. Program dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem, zgodnie z art ustawy, programów ochrony powietrza i planów działania. Program dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji z procesów energetycznego spalania paliw.

11 LISTA PRIORYTETOWYCH PROGRAMÓW 2009 r.
OCHRONA ZIEMI Ochrona ziemi - ZAŁOŻENIA Program dla przedsięwzięć w zakresie redukcji ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnianie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu. 1.1. Redukcja ilości składowanych odpadów poprzez uzupełnienie i rozbudowę systemów służących ich zagospodarowaniu 1.2. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne Nabór ciągły do wyczerpania środków Forma dofinansowania: Pożyczka z możliwością częściowego umorzenia Budżet: r mln PLN

12 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
2. Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa. Procedura Konkursowa Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), - Związki JST, - Podmioty realizujące zadania własne JST, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST Cel Programu Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających standardów wynikających z prawa Unii Europejskiej lub uciążliwych dla środowiska, dla których wydano decyzję o ich zamknięciu w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 grudnia 2009 r. (Zgodnie z art 33. pkt 5. ustawy z dnia r. o Wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw. Dz.U.2001, Nr 100, poz 1085 z późn. zmianami)

13 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
2. Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa. Formy dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych (dotacje), - do 80% kosztów kwalifikowanych (dotacja łączona z pożyczką) Budżet: 100 mln zł w tym: r. – 25 mln zł dotacji, 10 mln zł pożyczek r. – 30 mln zł dotacji, 15 mln zł pożyczek r. – 10 mln zł dotacji, 10 mln zł pożyczek Warunki brzegowe: Minimalna powierzchnia podlegająca rekultywacji: 2 ha

14 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego - Związki JST - Podmioty działające w imieniu Skarbu Państwa Cel Programu: Likwidacja uciążliwości związanych z funkcjonowaniem mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. Wypełnienie wymogów określonych w KPGO – likwidacja mogiliników do końca 2010 r.

15 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
Program dla przedsięwzięć w zakresie likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin. Nabór ciągły do wyczerpania środków Formy dofinansowania: do 100% kosztów przedsięwzięcia (dotacje), Budżet: r. – 18 mln PLN dotacja r mln PLN dotacja Warunki brzegowe: Minimalna masa zagospodarowanych odpadów niebezpiecznych wydobytych z mogilników - 1 Mg Rozważa się kryterium kompleksowości na danym terenie.

16 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r.
OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania i unieszkodliwiania PCB i PCT - Przedsiębiorcy Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku ich demontażu Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn , w sprawie szczególnych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Termin składania wniosków – 31 marca 2009 r. Cel programu: wsparcie mające na celu rozwój infrastruktury i systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu, osiągnięcie przez Polskę wynikających z dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji poziomów odzysku i recyklingu pojazdów w skali całego kraju. Każdy pojazd przekazany do stacji demontażu w 2008 r. = PLN

17 OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Cel Programu: Wzrost poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w skali kraju oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu sprzętu wynikających z Dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn r., w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektornicznego Nabór ciągły do wyczerpania środków Budżet (wstępny) r. – 2 mln PLN pożyczka - 7 mln PLN dotacja

18 OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA 6. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Dysponowanie środkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych Nabór ciągły do wyczerpania środków Budżet: r – 7 mln PLN pożyczka - 6 mln PLN dotacja

19 OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA 8. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania substancjami kontrolowanymi oraz edukacji ekologicznej i rozwoju technologii w tych dziedzinach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn r. w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane Nabór ciągły do wyczerpania środków Budżet: r – 5 mln PLN dotacja

20 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
9. Program dla przedsięwzięć związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów - program Środki głównie z kar nakładanych przez Inspekcje Ochrony Środowiska Procedura odwoławcza jest długotrwała – środki na koncie NFOŚiGW

21 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
10. Program dla przedsięwzięć w zakresie wsparcia gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, w tym niebezpiecznymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Rozważa się tryb naboru konkursowy Budżet: r. – 7 mln PLN dotacja - 7 mln PLN pożyczka

22 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
11. Program dla przedsięwzięć związanych z realizacją rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” Cel programu: Zapewnienie bezpiecznego dla ludzi usuwania wyrobów zawierających azbest. Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) - Związki JST - Podmioty realizujące zadania własne JST, w których większość udziałów lub akcji posiadająJST .

23 PROGRAMY PRIORYTETOWE 2009 r. OCHRONA ZIEMI - ZAŁOŻENIA
Nabór ciągły, do momentu wyczerpania środków Formy dofinansowania: dotacja, - pożyczka Budżet: r. – 15 mln zł dotacji, 9 mln zł pożyczek Warunki brzegowe Minimalna ilość wyrobów zawierających azbest, przewidziana do usunięcia i unieszkodliwienia – 10 tys. Mg

24 Koszty kwalifikowane Ze środków Narodowego Funduszu mogą być finansowane koszty poniesione: po dacie podjęcia przez Zarząd Narodowego Funduszu uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania do wysokości 1 000 000 euro po dacie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w przypadku dofinansowania przekraczającego 1 000 000 euro zgodne z katalogiem kosztów określonych w poszczególnych programach priorytetowych

25 Dziękuję za uwagę Zapraszam do Narodowego Funduszu Tel ul. Konstruktorska 3a Warszawa


Pobierz ppt "Teresa Lusio Departament Ochrony Ziemi Przemyśl, 4 grudnia 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google