Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków"— Zapis prezentacji:

1 Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków
Seminarium „Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest – możliwości i koszty” w ramach kampanii antyazbestowej finansowanej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ UE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zasady dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest Małgorzata Skupińska Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków WFOŚiGW w Łodzi wrzesień 2012 r.

2 WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania w formie:
bezzwrotnych dotacji do 99% kosztu całkowitego zadania dotacji w formie dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat kapitału kredytów bankowych przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niskooprocentowanych pożyczek częściowo umarzalnych oraz pożyczek pomostowych

3 Dziedziny ochrony środowiska dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi
Ochrona zasobów wodnych Ochrona powietrza Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona przyrody i krajobrazu Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring Środowiska Edukacja ekologiczna Pozostałe zadania ochrony środowiska

4 Plan finansowego wsparcia na rok 2012 [PLN] – łącznie plan 250 mln zł

5 Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW w Łodzi w latach – 2011 na zadania związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (łącznie ok. 30,4 mln) Ogółem podpisano w tym okresie 40 umów o dofinansowanie z czego: 16 umów dotacji na łączną kwotę ,74 zł (azbest i mogilniki) 24 umowy pożyczek na łączną kwotę ,80 zł.

6 Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Dotacja na sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest - do 80% kosztu całkowitego zadania (jst) Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz państwowe jednostki budżetowe – do 99% kosztu całkowitego zadania Dotacja na edukację ekologiczną - do 90% kosztu całkowitego zadania Pożyczki na usuwanie wyrobów zawierających azbest - do 95% kosztu całkowitego zadania (podmioty inne niż jst i pjb) Częściowa spłata kapitału kredytu – osoby fizyczne (w ramach Programu Priorytetowego)

7 Kwalifikowane do dofinansowania są koszty usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest tj. demontażu tych wyrobów, przygotowania do transportu, transportu, unieszkodliwienia poprzez składowanie lub poprzez inne dopuszczalne metody przetwarzania. Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

8 Warunki ubiegania się o dotację
opracowany program usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją tych wyrobów (jst) posiadanie uchwały Rady Gminy/Powiatu określającej zasady udzielania dotacji celowej brak zaległości we wnoszeniu opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych)

9 Prawo ochrony środowiska – art. 403
ust. 4 Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (…), może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: 1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: a) osób fizycznych, b) wspólnot mieszkaniowych, c) osób prawnych, d) przedsiębiorców; 2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. ust. 5. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. ust. 6 Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

10 Rodzaje pożyczek Pożyczki na zadania ze środków krajowych
Pożyczki stanowiące krajowy wkład własny na zadania współfinansowane ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych Pożyczki pomostowe na zapewnienie ciągłości finansowania zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych

11 Pożyczki na zadania ze środków krajowych
Finansowanie pożyczką do 95% kosztu całkowitego zadania Oprocentowanie w stosunku rocznym oparte o stopę redyskonta weksli Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi r=(s.r.w. - 2,25 p.p.), lecz nie mniej niż 2,5% Długi okres kredytowania – do 10 lat od dnia upływu okresu karencji Karencja w spłacie rat kapitałowych – do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zakończenia zadania Możliwość umorzenia do 50% kwoty pożyczki

12 Warunki częściowego umorzenia pożyczki:
terminowa realizacja zadania osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych terminowa spłata nie podlegającej umorzeniu części pożyczki wraz z należnymi odsetkami wywiązywanie się Pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów ochrony środowiska stanowiących przychody Funduszu oraz zobowiązań finansowych wobec Funduszu Warunki częściowego umorzenia pożyczki:

13 Umorzeniem można objąć kwotę pożyczki w wysokości:
do 25% wypłaconej kwoty pożyczki Wysokość umorzenia może zostać zwiększona o: p.p. gdy wypłata całej kwoty pożyczki na zadanie objęte dofinansowaniem nastąpiła w roku, w którym zawarto umowę , p.p. w przypadku przeznaczenia całości środków pochodzących z umorzenia na realizację innego zadania, które zostanie zakończone do 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki. Umorzeniem można objąć kwotę pożyczki w wysokości:

14 Nie podlegają umorzeniu:
pożyczki, o umorzenie których Wnioskodawca wystąpił po ich spłacie pożyczki o okresie spłaty do 1 roku lub spłacone w okresie 1 roku pożyczki pomostowe pożyczki stanowiące krajowy wkład własny Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy zagranicznych Nie podlegają umorzeniu:

15 Uproszczony schemat procesu rozpatrywania wniosku
Złożenie wniosku (do r.) lub jego aktualizacji Ocena formalna wniosku Ocena merytoryczna wniosku (w tym ocena sytuacji ekonomicznej i ustanowienie zabezpieczeń oraz ocena dotycząca pomocy publicznej) Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu /odmowie przyznania dofinansowania Podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie do 3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia

16 Realizacja i rozliczenie zadania
Realizacja zadania przez Beneficjenta Kontrola u Beneficjenta Rozliczenie finansowe zadania (wypłata jednorazowa, w transzach albo sukcesywnie) Rozliczenie zadania pod kątem uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego Odbiór ustanowionych zabezpieczeń

17 „Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest” wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne. program jest skierowany dla osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej w województwie łódzkim, z terenu której będą usuwane wyroby zawierające azbest Cel i beneficjenci wdrażanie w latach 2012 – 2014, pula środków: ,00 zł. Okres wdrażania i pula środków nie więcej niż 99% kosztów kwalifikowanych zadania (koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg kompleksowej usługi polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwieniu). Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane (np. nowe pokrycie dachowe Intensywność dofinansowania

18 www.wfosigw.lodz.pl -Dziękuję za uwagę-


Pobierz ppt "Kierownik Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google