Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA"— Zapis prezentacji:

1 CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA

2 Nabór wniosków o pożyczkę
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 listopada 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

3 Zasady i warunki udzielania pożyczek
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA Szczegółowe warunki udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze środków przekazanych Funduszowi na realizację projektu określa „Regulamin udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw” natomiast do spraw nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące warunki zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Opolu”.

4 Rodzaj przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA należący do kategorii mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego i prowadzący działalność lub realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego, przedsiębiorcy spoza województwa opolskiego realizujący inwestycję na terenie województwa opolskiego.

5 Przeznaczenie pożyczki
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, pożyczka nie może być udzielona na zakup gruntów i na zakupy o charakterze konsumpcyjnym,   pożyczka może być wykorzystana na każde zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

6 Przeznaczenie pożyczki – przykłady:
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA na zakup samochodów, maszyn i urządzeń oraz materiałów do produkcji, na rozbudowę i modernizację przedsiębiorstwa, na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne, na wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest i unieszkodliwienie azbestu, na remonty budynków z dociepleniem ścian i dachów, wymianę okien i drzwi – termomodernizacja, na modernizację źródeł ciepła.

7 Oprocentowanie pożyczki
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA od 3,5% - Fundusz może udzielić pożyczki stosując oprocentowanie niższe od stopy referencyjnej z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z r. Nr 105, poz. 874).

8 Oprocentowanie pożyczki
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA od 4,86 % - bez pomocy publicznej oprocentowanie pożyczek jest odniesione do wartości stopy referencyjnej obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. C. 14 z , str. 6),

9 CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA
Prowizja i opłaty CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA Fundusz nie pobiera prowizji i dodatkowych opłat od udzielanych pożyczek.

10 CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA
Wysokość pożyczki CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi ,00 PLN, minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto, koncentracja kapitału u jednego pożyczkobiorcy nie może przekroczyć kwoty ,00 PLN.

11 Fundusz może uzależnić dofinansowanie zadania od:
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA zdolności Pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki; zakres badania i sposób określania zdolności do spłaty pożyczki ustala Zarząd Funduszu, udokumentowania pełnego zbilansowania finansowania kosztów zadania, wywiązania się przez wnioskodawcę z obowiązku składania sprawozdań z tytułu korzystania ze środowiska oraz uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu i innych zobowiązań wobec Funduszu.

12 CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA
Okres spłaty pożyczki CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 60 miesięcy, karencja w spłacie rat kapitałowych nie dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

13 Zabezpieczenie pożyczki
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu”, dodatkowe zabezpieczenie, a w szczególności w przypadku pożyczek przekraczających wartość 30 000 zł, w formie określonej w umowie pożyczki.

14 CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA
Wniosek o pożyczkę CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA Fundusz udziela pożyczek na wniosek pożyczkobiorcy, sporządzony według określonego wzoru, wnioski opracowane wg wzoru są rozpatrywane na bieżąco, maksymalny okres od momentu złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wynosi 30 dni.

15 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Funduszu
CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA


Pobierz ppt "CZYSTA INWESTYCJA – ROZWÓJ I EKOLOGIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google