Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 1) Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 2) Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 3) System zielonych Inwestycji GIS Wdrażanie IX osi priorytetowej POIiŚ (działanie 9.1, 9.2, 9.3)

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 1) realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet programu na lata 2009 – 2012 1 500 mln zł Alokacja budżetu : 2009 - 150 mln zł 2010 - 350 mln zł 2011 - 500 mln zł 2012 - 500 mln zł Budżet programu

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KlasaRodzaje przedsięwzięć A Wytwarzania energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt). Wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe) Wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych BElektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe C Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe. DWysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy Rodzaje przedsięwzięć

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Intensywność dofinansowania Pomoc regionalna – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska Pomoc de minimis – przeznaczone na przygotowanie niezbędnych projektów i dokumentacji - rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji Jeden wnioskodawca, działając w imieniu własnym lub za pośrednictwem spółek zależnych, w których ma udziały przekraczające 50%, może złożyć do danego konkursu tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Beneficjenci

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia 10 mln zł Forma dofinansowania pożyczka Wysokość pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od 4 mln zł do 50 mln zł Oprocentowanie WIBOR 3M + 50 pkt bazowych Umorzenie do 50% wartości pożyczki w zależności od rentowności przedsięwzięcia Warunki finansowania

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KOSZTY KWALIFIKOWANE 1.koszt nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: 2.koszt nabycia gruntów –budowli i budynków, maszyn i urządzeń –narzędzi, przyrządów i aparatury –infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją 3.koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych 4.koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych 5.nabycie wartości niematerialnych i prawnych 6.nadzór

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wybór projektów do udzielenia wsparcia odbywa się w trybie konkursowym Konkurs dwuetapowy : I.Kryteria dostępu II.Kryteria selekcji Procedura wyboru przedsięwzięć

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 1. (Podstawowe) kryteria dostępu – I etap składania wniosku 1.1 Wnioskodawca mieści się w kategorii Beneficjenci 1.3 Przedsięwzięcie należy do jednej z klas A, B, C lub D 1.5 Dofinansowanie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 1. Kryteria dostępu – II etap składania wniosku 1.2 Wniosek jest kompletny i posiada wymagane załączniki niezbędne do oceny techniczno-ekologicznej i finansowej 1.4 Zastosowano nowe urządzenia 1.6 Wykonalność techniczna (w tym: poprawny dobór technologii zapewniający trwałość rzeczową inwestycji, realistyczny harmonogram wdrażania) 1.7 Efekt ekologiczny (w tym: wiarygodność założeń i danych, efekt ekologiczny możliwy do osiągnięcia i możliwy do utrzymania w ciągu 5 lat po zakończeniu przedsięwzięcia) 1.8 Analiza kosztów (w tym: nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne oszacowane w oparciu o wiarygodne dane i racjonalne założenia) 1.9 Uwarunkowania rynkowe (w tym: prawidłowa ocena potencjału źródła energii odnawialnej, możliwość pozyskania surowców i sprzedaży energii) 1.10 Struktura instytucjonalna i aspekty formalno-prawne (w tym: przejrzysta struktura własnościowa i forma prawna, czytelne relacje kontraktowe, posiadanie najważniejszych pozwoleń, realistyczny harmonogram pozyskiwania pozostałych pozwoleń) 1.11 Struktura finansowa (w tym: wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa przedsięwzięcia, rodzaj i wysokość zabezpieczeń akceptowalna dla NFOŚiGW)

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kryteria selekcji DGC – dynamiczny koszt jednostkowy. Koszt ten jest wyrażony w złotówkach na jednostkę efektu ekologicznego. Im niższa jest wartość wskaźnika, tym przedsięwzięcie jest bardziej efektywne. Wzór na obliczenie wskaźnika: KIt – koszty inwestycyjne poniesione w danym roku – t; KEt – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku – t; i – stopa dyskontowa; t – rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem działania instalacji; EE – miara efektu ekologicznego uzyskiwanego w poszczególnych latach. Efekt ekologiczny, któremu przypisujemy cenę pEE za jednostkę (przy założeniu, że cena ta jest stała w całym okresie analizy); Pee – cena za jednostkę efektu ekologicznego.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I konkurs zakończony ( lista wniosków zakwalifikowana do dofinansowania w formie pożyczki dotycząca przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji - 7 projektów na kwotę 131 mln zł ) Aktualnie trwa ocena wniosków złożonych w II-gim Konkursie Planowany termin naboru dla III Konkursu od 1 do 15 czerwca 2010 roku Realizacja Programu OZE

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji część 2)

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet programu na lata 2009 – 2011 560 mln zł Każdy WFOŚiGW mógł otrzymać do 35 mln zł NFOŚiGW udzielił promes dofinansowania w formie pożyczki dla 10 WFOŚiGW na łączną kwotę 328 mln zł Budżet programu

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Klasa Rodzaje przedsięwzięć A Wytwarzanie energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MW t ). Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MW e ). Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. B Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MW e. C Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MW e. D Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy. E Wytwarzanie energii cieplnej w pompach ciepła. F Wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltanicznych. G Wytwarzanie energii cieplnej w instalacjach solarnych.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Beneficjenci bezpośredni: wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Ostateczni beneficjenci: podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji Beneficjenci

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Koszt całkowity przedsięwzięcia od 1 mln zł do 10 mln zł Forma dofinansowania dla WFOŚiGW pożyczka oprocentowana 1% w skali roku Wysokość pożyczki dla Beneficjenta ostatecznego do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Oprocentowanie dla Beneficjenta ostatecznego stałe 3% w skali roku Warunki finansowania dla ostatecznego beneficjenta

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wybór przedsięwzięć prowadzony będzie w trybie konkursowym według własnych kryteriów ustalonych przez WFOŚiGW, przy czym kryteria wyboru uwzględniać będą efektywność kosztową przedsięwzięć. Kryteria wyboru przedsięwzięć

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROGRAM PRIORYTETOWY NFOŚiGW

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet programu na lata 2010 – 2014 300 mln zł Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Budżet programu

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Rodzaje przedsięwzięć

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych) Beneficjenci

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wysokość kredytu - do 100% kosztów kwalifikowanych Jednostkowy koszt kwalifikowany do 2.500 zł/m 2 powierzchni całkowitej kolektora Warunki finansowania

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System zielonych Inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

27 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130 poz. 1070 z późn. zm.). System Zielonych Inwestycji – ramy prawne

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet 3 165 mln zł, w tym 1 055 mln zł jako dotacja ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek AAU lub środków NFOŚiGW oraz 2 110 mln zł w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW. Budżet

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów). Dofinansowanie nie dotyczy przedsięwzięć, które znalazły się na podstawowej liście rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.3 lub uzyskały dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów. Rodzaje przedsięwzięć

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, Ochotnicza Straż Pożarna, szkoły wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz instytuty naukowo – badawcze, samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, kościoły, inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej. Beneficjenci

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Intensywność dofinansowania Dofinansowanie w formie dotacji: do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie w formie pożyczki: do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: 10 mln zł.

32 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warunki dofinansowania Dofinansowanie w formie pożyczek inwestycyjnych bez możliwości umorzenia: -Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych ( w skali roku). -Okres finansowania: do 15 lat od pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki. -Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

33 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy w trakcie tworzenia Zarządzanie energią w budynkach państwowych jednostek budżetowych. Biogazownie rolnicze. Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę. Modernizacja i rozwój ciepłownictwa. Przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej.

34 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wdrażane IX osi priorytetowej w ramach POIiŚ 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 9.2 Efektywna dystrybucja energii 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą

35 Dziękuję za uwagę Zapraszam do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa oraz na naszą stronę internetową: www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google